Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Nápadníci po n[ebožtíku] Matoušovi Linhartové[m]

f 78a

Jest jich štvero: Jan, Štěpán, Dobiáš, Jíra.
Jíra ten svej vůle užívá, ostatní tři jsou ženatí, však Štěpán a Dobiáš ti se bez vůle vrchnosti na gruntu pana Ostrožskýho oženíce se osadili.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Jíry Vaškového 15 R.
Item na vinohradě Jana bratra jejich 18 R.
Pars 33 R.
Z toho se snímá za dluh nebo[žtíka] otce jejich 1 R.
Zůstává 32 R.
Na to jest jim ku právu položeno od Vaňka Linhartových z vinohradu 6 R.
f 78b
Z toho zaplaceno za dluh 1 R.
Janovi dáno 4 R.
A při právě zůstává 1 R.
Ta spravedlnost z gruntu Jíry Vaškového jak jim jíti má, knihami novými purgkrechtními při gruntu 33 na Závodí se spravíš.
Ta spravedlnost z vinohradu jak jim jíti má, knihami horenskými novými v listu 24 spraviti se moci budeš.
Více se jim vyhledalo na gruntě Tomáše Linhartovýho. Ty sou vyšlé a za ním zadržalé zůstávají.

Letha [15]96 přijato od Jana Linhartového dvojích peněz ročních i na zadržalé za vinoh[rad] 8 R.
Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Jakož jest Jírovi napřed psanému spravedlnosti náleželo
8 R, taková spravedlnost jakožto po sirot[ku] zběhlým na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirot[kům] Jana Pytlovaného.
f 79a
Item Janovi, Štěpánovi, Thobiášovi náleželo spravedlnosti 20 R. I poněvadž se tíž sirotky bez vůle Jeho Mi[l]osti Pána z gruntu vystěhovali a na grunty pana Ostrovského osadili, taková spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirot[kům] Štěpána Maškova.
Letha [15]96 přijato z gruntu Pavla Janulka 2 ½ R.
Ty sou dány na díl Janovi napřed psané[mu].
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Vaškového 2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Vaškového za grunt 10 R.
Do statku n[ebožtíka] Štěpána Maškova podli odvodu po s[irotku] zběhlým hotových peněz odvedeno 12 R.
Též přijato od Jíry Vaškového za grunt ostatních peněz 3 R.
A tak grunt svůj zouplna doplatil.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Jana Pytlovaného podli odvodu svrchu psaného po s[irotku] zběhlým.

Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jana Vaškových za vinohrad v Radostné hoře, kterýž Jan Mathouše Linhartového držel a za něj těmto nápadníkům doplatiti měl, totiž ostatní 4 R.
A tak za ten vinohrad těmto nápadníkům jest zouplna doplaceno.
Do statku neb[ožtíka] Štěpána Maškova podli odvodu dáno
2 R.
Do statku neb[ožtíka] Jana Pytlovaného podle odvodu tolikéž dáno 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jana Vaškových za vinohrad v Radostné 3 R.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Jana Vaškových za vinohrad v Radostné 3 R.
Z těch odvedeno do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Pytlovanýho podle odvodu ut sup[ra] 1 ½ R.
A do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Maškova 1 ½ R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jana Vaškovýho za vinohrad v Radostné 3 R.
Ty jsou odvedeny do statku Štěpána Maškova.
f 79b
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Vaškového za vinohrad v Radostné přijato 3 R.
Ty sou dány do statku neb[ožtíka] Štěpána Maškova na odvod.
Letha 1615 za purgmistra Jíry Vnučka od Jana Vaškového za vinohrad v Radostné hoře přijato 2 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Štěpána Maškova na odvod poslední peníze.