Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Janulka

f 80a

Jest jich šestero: Pavel, Jíra, Kateřina, Anka, Kuna, Zuzanna a Anka mateř jejich sedmá.
Jíra ten se učí řemeslu řeznickému, Zuzanna ta slouží při otčímovi svém, jsou všickni ženatí a vdaný.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě, kterýž Pavel Janulků bratr jejich drží 480 R.
Více za tři vinohrady, kderýž mateř těch sirot[ků] na díl svůj ujala za 200 R.
Více též mateř jejich přijala obilí za 44 R.
Hotových za ní též zůstalo 30 R.
Na panu Čačkovi 16 R.
Na Janovi Trkovi z Kněžduba 118 R.
Na Tomášovi Linhartovi za roli 9 R.
Více na Paškovi za roli 10 R.
Více na Janovi Osobovi 11 R.
Více na Mikulášovi Tkadlci za roli 10 R.
Na Víckovi z Holešova 4 R 17 ½ gr.
Více na Hamrlovi jemu půjčených 5 R.
f 80b
A na Vodným z Velikej 2 R.
Více na Vitalovi za vinohrad 109 R.
A hotových peněz 60 R.
Pars 1108 R 17 ½ gr.
Dělíce na 7 dílů, přijde na jednoho každého po 158 R 11 gr ½ den.

Vydání:
Item Pavel ten díl svůj na gruntě svém sobě srazil 158 R
11 gr ½ den.
Item Kateřina ta jest díl svůj všecken 158 R 11 gr ½ den Pavlovi bratru svému s povolením Jana Malového manžela jejího prodala. A tak tu více nic nemá. A Pavel bratr její takovej díl její tolikéž na gruntě porazil.
Item Anka mateř ta jest na díl svůj tři achtely vinohrady v Radostnej hoře přijala 200 R.
f 81a
Více obilí a jiného statku přijala za 44 R.
Item hotových peněz též přijala, tak jakž o tom v knihách starých sirot[čích] v listu 114 položeno 30 R.
Summa všeho, což jest Anka, mateř těch sirot[ků] k sobě přijala, učiní 274 R.
Na to jest díl svůj sobě [srazila] 158 R 11 gr ½ den.
A hotových peněz Michal Michnů manžel její též položil
20 R.
A tak těm napřed psaným sirot[kům] ještě se doplatiti má od Michala Michny po Ance manželce jeho 95 R 18 gr 6 ½ den.

Item Ance dáno na díl její, tak jakž o tom v knihách sirot[čích] starých v listu 115 položeno jest 144 R. A tak se jí dodati má na doplnění dílu jejího 14 R 11 gr ½ den.
f 81b
Item Kuně dáno 40 R. Dodati se jí má na doplnění dílu jejího 118 R 11 gr ½ den.
Item Zuzanně dílu jejího se dáti má, neb ona nic nepřijala 158 R 11 gr ½ den.
Item Jírovi též se dáti má dílu jeho 158 R 11 gr ½ den.
Summa všeho, což se těm napřed psaným nápadníkům dodati má, učiní 449 R 14 gr 2 den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Matěje Kotačky 82 R. Na to jest jim letha [15]93 zadržel 10 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích jim pokládati má po 10 R.
f 82a
Item Michal Michnů za vinohrady v Radostnej hoře doplatiti má 95 R 15 gr 6 ½ den. Takové peníze sou již vyšlé a za tímž Michalem zůstávají. Rukojmě za to Jan Kubějů, Tomáš Vrtalů, Václav Pytlovaný, Kuba Janků, Mikuláš Pavelků a Šimek Hložek R.S.N.
Item na vinohradě Jakuba Ondráčka v Kněždubě, kderýž za týž vinohrad v hoře Veselej těmž sirot[kům] dlužen zůstává 69 R. Ty platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 10 R.
Item na Thomášovi Linhartovi za roli 9 R. Ty peníze z gruntu 3 v Městečku platiti se mají.
Item na Paškovi za roli 10 R.
Item na Janovi Osobovi za roli 11 R.
Item na Mikulášovi Tkadlci 6 R.
Item na Víckovi z Holešova 4 R 17 ½ gr.
Item na Hamrlovi půjčených 5 R.
Item na Vodným z Velikej 2 R.
Item na gruntě Pavla Janulka, bratra těch sirot[ků] 62 R
7 gr 6 den.
f 82b
Ty jak jim jíti mají, knihami novými purkrechtními se spravíš.
A hotových při právě býti má 93 R.

Letha [15]94 přijato od Matěje Kotačky peněz ročních z gruntu 10 R.
Z toho dáno od vkladu do register těchto Václavovi Letovskému 5 R 29 gr 3 den.
Kuně dáno na díl její 4 R 4 den.
Téhož letha [15]94 položil Michal Michnů peněz zadrželých za vinohrad na summu svrchu psanou 40 R.
Z té hotové summy vydáno Kuně na díl její 10 R.
Téhož letha přijato od Jakuba Ondračkovýho za vinohrad peněz ročních 10 R.
Ty sou dány Ance na díl její.

Více dáno Kuně na díl její s položenejch peněz 10 R.
Více přijato od Matěje Kotačky za grunth na zadržalé peníze 3 R.
z toho dáno Jírovi sirotku na díl jeho od učení řemesla a na jiné potřeby 6 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Matěje Kotačky peněz purgkrechtních 10 R.
Téhož letha [15]95 přijato od Michala Michny 10 R.
Z toho ze všeho dáno Jírovi na díl jeho hotovejch peněz
15 R.
Více jemu dáno z gruntu Pavla Janulka 62 R 7 gr 6 den.
Ance dáno dílu jejího ostatního, což jí ještě náleželo 4 R 11 gr. A tak táž Anna tu nic více nemá.
Více dáno Jírovi na díl jeho 3 R.
Též dáno Kuně na díl její 11 R 19 gr.
Více též Kuně dáno na díl její 3 R.
f 83a
Letha [15]96 přijato od Matěje Kotačky za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Téhož letha přijato od Michala Michny 10 R.
Z toho dáno Kuně na díl její spravedlnosti 10 R.
Leta [15]97 přijato od Matěje Kotačky z gruntu 10 R.
Téhož letha přijato od Michala Michny na zadržalé peníze
10 R.
Těch 10 R dány Zuzaně na díl její.
Téhož letha přijato od Jakuba Ondračkového za vinohrad 5 R.
Kuně dáno na díl její hotovejch 10 R.
Letha [15]98 přijato od Jíry Jana Benedíkova za g[runt]
4 R.
Z toho dáno Pavlovi Janoulkovi ost[atní] 1 R 22 gr.
A na Jíru s[irotka] do truhlice vloženo 2 R 8 gr, neb tomu sirotku samé[mu] náležejí z toho grunthu. Zuostává se jemu podli vyhledání z toho gruntu k vyplnění 60 R, placením od leta [15]99 po 4 R.
Letha [15]98 přijato od Matěje Kotačky za grunt 10 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho z poručení J.M. Paní 5 R.
Od Michala Michny za vinohrad přijato 10 R.
V statku 2 n[ebožtíka] Matěje Maškova náleží těmto sirotkom po Štěpánovi a Markytě sirotcích zběhlých podli odvodu 25 R
14 gr 5 ½ den. Ty jak jim jíti mají, při tom statku se spravíš.
Téhož letha ut s[upr]a přijato od Jakuba Ondračky za vinohrad 10 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 5 R.
Kuně též dáno na její díl 5 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Matěje Kotačky za grunt 10 R.
Též přijato od Jakuba Ondračkového z Kněžduba za vinohrad 10 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.

Od Michala Michny přijato na zadržalé peníze ostatek, totiž 15 R. A tak již doplatil.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 5 R.
Kuně též dáno na díl její 10 R.
Zuzanně dáno na díl její 10 R.
f 83b
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Matěje Kotačky za grunth 10 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Zuzanně dáno z hotových peněz na díl její 10 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného dáno Zuzanně na díl její, které přijal její muž 10 R.
Od Matěje Kotačky za grunt ostatních 9 R.
A tak grunt zaplacen.
Zuzanně dáno na díl její hotových peněz 19 R.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato na vyšlou spravedlnost z položených peněz od Rohanky na dluh n[ebožtíka] muže jejího, což na termíny do peněz sirotčích dlužen byl 20 R.
Ty přijal muž Zuzanin na díl její.
Přijato na vyšlou spravedlnost 9 R 3 gr.
Ty přijal muž Zuzanin na díl její.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato z důchodův sirotčích na vyšlou spravedlnost na dluh n[ebožtíka] Jeho Mi[l]osti Pána 10 R.
Ty přijal muž Zuzanin na díl její.
Zuzanně dáno z vyšlé spravedlnosti na díl její 7 R.
Z statku n[ebožtíka] Tomáše Linhartového přijato na dluh napřed psaný a odvedených na gruntě 3 v Městečku Macka Šimkového 3 R.
Ty přijal muž Zuzanin na díl její.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce, což dlužen těmto s[irotkům] zůstal, totiž 6 R.
Jírovi dáno na díl jeho hotovejch 3 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacije vyhledalo se z register horenských kněždubských, že jest položil Jakub Ondračků za rok 1590 10 R, za rok 1591 10 R, za rok 1592 10 R, což učiní toho 30 R.
Ty přijala z toho vinohradu Kuna na díl svůj.
Letha 1593 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jakuba Ondračkového za vinohrad 5 R.
Zuostávají za týmž purgmistrem.
f 84a
Letha 1596 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Ondračkového za vinohrad ostatních 4 R.
Zuostávají za týmž purgmistrem.
A tak vinohrad doplacen.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato z statku anebo gruntu Jana Kuběje dluhu vejš psaného, totiž 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy přijato z statku n[ebožtíka] Jana Kuběje, co položil Adam Mengelčák za g[runt] 2 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Adama Mengelčáka za grunt 2 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacije přijato od Jana Vlčihlavy za grunt 2 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.