Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného

f 103a

Jest jich ještě kromě těch, kdeříž spravedlnosti své od práva vyzdvihli, toto: Jan, Kateřina starší, Dorota, Maruše, Kateřina mladší.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému mimo prvnější od práva vyzdvižení ještě toto:
Item Kateřině starší 18 gr 2 den.
Item Dorotě 18 gr 2 den.
Item Janovi 19 R 3 gr 2 den.
Item Maruši, neb ta na díl svůj nic nevzala 21 R 3 gr
2 den.
Item Kateřině mladší, neb ta tolikéž nic nepřijala 21 R
3 gr 2 den.
Summa všeho, což se těm napřed psaným sirot[kům] vyplniti má 62 R 16 gr 2 den.
A mimo to těm sirotkům náleží na vinohradě Jana Kutějky 8 R 15 gr.
f 103b
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 57 na Závodí, kterýž Jakub Barinusů, otčím těch sirot[ků], drží 43 R 11 gr 1 den. Ty se jim od letha 1594 při Vánocích až do vyplnění summy po 5 R pokládati mají.
Item na Zuzanně sestře jejich převzatých 1 R 22 gr 1 ½ den.
Item na Václavovi bratru jejich převzatých 2 R.
Item na Anně sestře jejich převzatých 2 R 13 gr 6 den.
Summa všeho 49 R 17 gr 5 ½ den.
A mimo to hotových při právě býti má 12 R 28 gr 3 ½ den.

Letha [15]94 přijato od Kuby Barinusového peněz ročních za grunth 5 R.
Ty jsou dány Janovi na díl jeho.
Též přijato od Václava Pytlovaného peněz převzatých 2 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Též přijato od Jana Pytlovaného za vinohrad 2 ½ R.
Těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 8 R, kteréž náležely Jírovi nebožš[tíka] Mathouše Linhartového. Ty jak jim jíti mají, o tom při tychž sirot[cích] položeno.
f 104a
Letha 1595 přijato od Kuby Barinusového za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Z toho dáno Kateřině starší ostatního dílu jejího, což jí ještě náleželo 18 gr 2 den.
Letha [15]96 přijato od Kuby Barinusového za grunth 5 R.
Z toho dáno Maruši na díl její, když se vdávala 2 R.
Více též Maruši dáno na díl její 3 R.
Leta [15]97 přijato od Kuby Barinusa za grunt 5 R.
Téhož leta přijato z vinohradu Jana Kutějky 4 R.
Téhož leta vydáno Janovi na díl jeho 12 R.

Též Margetě dáno na díl její 2 R 26 gr.
Letha [15]98 přijato za grunt od Kuby Barinusa 5 R.
Ty sou vydány Markytě na díl její.
Jakož náleželo Jírovi, sirotku napřed psanému, dílu jeho, kterýž jest vyšlej, summy 9 R 4 gr 4 den, taková spravedlnost jakožto po zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána vyzdvižena.
Letha [15]98 položil Mikuláš Kubaňů na místě Jana Kutějky za vinohrad ostatních peněz 2 R.
Ty jsou vydány Markytě na díl její.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Kuby Barinusa za grunt 3 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Z statku n[ebožtíka] Matouše Linhartového podli odvodu po s[irotku] zběhlým přijato 3 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Jakož Janovi náleželo dílu jeho mimo prvnější vyzdvižení ještě se dodati 3 R 24 gr 2 den, ty sou k ruce J.M. Páně jakožto po zběhlým z hotových peněz vyzdviženy. A tak týž Jan tu žádné spravedlnosti nemá.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Barbory Barinusky za grunt 4 R.
Ty sou vydány Kateřině mladší na díl její.
f 104b
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Hanáka za grunt 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Kuby Barinusa přijato 1 ½ R.
Kateřině mladší dáno na díl její 1 R 15 gr, Markytě též dáno 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jana Hanáka za grunt 15 gr.
Ty sou vydány Kateřině mladší na díl její.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Kateřiny Štefanového za grunt 2 R.
Z toho dáno Kateřině mladší na díl její 1 R, Markytě tolikýž dáno 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Kuby Barinusa přijato za g[runt] 1 R.
Z toho dáno Markytě 15 gr a Kateřině mladší též 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Kateřiny Štefanky za grunt 2 R.
Z toho dáno Markytě 1 R a Kateřině mladší 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Kuby Barinusa přijato na dluh 1 R.
Z toho dáno Markytě 15 gr a Kateřině 15 gr.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie z statku neb[ožtíka] Mathouše Linhartového podli odvodu po sirotku zběhlým přijato 2 R.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy přijato od Pavla Klanice za grunt 1 R.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Pavla Klanice za grunt ostatních peněz 2 R.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Z s[tatku] n[ebožtíka] Mathouše Linhartového podli odvodu po s[irotku] zběhlým přijato 1 ½ R.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Jan, sirotek napřed psaný, prodal na vinohradě svrchu psaným, za který Kuba Barinusů platil, Václavovi Barinusovýmu synu jeho 10 R 26 gr 5 den, dal jemu za ty peníze jedno tele.
A tak ten vinohrad doplacen.