Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Nápadníci po nebožt[íku] Petrovi Čechovém

f 112a

Zůstali jest jich ještě dvý: Matěj a Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich mimo prvnější vyzvižení jejich, tak jakž o tom v knihách sirot[čích] v listu 76 a v regimenu letha [15]90 a [15]93 položeno jest, ještě toto:
Item Matějovi 3 R.
Item Zuzanně i po Janovi, bratru jejím zemřelém 55 R 10 gr.
Pars všeho 58 R 10 gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na vinohradě v Starej hoře podle zápisu knih nových horenských v listu 96 5 R 15 gr.
Item na gruntě Jíry Strejčeníka odvedených peněz od Macka Čechovýho a tím spůsobem majíc týž Macek Čechů vinohrad těch nahoře psaných nápadníků koupený za 50 R.
Měl jim je ročně vyplatiti, jest těm nápadníkům za týž vinohrad před smrtí svou z spravedlnosti svej, což mu náleželo na dotčeném gruntě, totiž těch 50 R, odvedl.
f 112b
Ty jak jim jíti mají, při témž gtruntě téhož Jíry Strejčeníka o tom položeno najdeš.
Více na vinohradě v Slavkovskej hoře, kterýž Tomáš Kutějků drží 4 R 15 gr, tak jakž o tom v knihách horenských v listu 157 napsáno najdeš. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích [po] 4 R pokládati mají.
Pars 60 R.
A tak se více nachází, nežli těm napřed psaným nápadníkům dodati má, o 1 R 20 gr.
A to tímto, že jest již často psaným nápadníkům takový 1 R 20 gr z jiných peněz sirot[čích] vydáno, kderéž se zase do jiných peněz při kladení dojíti mají.

Letha [15]93 položil Jíra Strejčeník za grunt svůj 4 R.
Ty jest přijal Jan muž Zuzanin.
Letha [15]94 přijato od Lukáše Ofoukalova za vinohrad 3 R.
Ty jsou dány Zuzanně na díl její.
Téhož letha [15]94 přijato od Tomáše Kutějky za vinohrad
2 R.
Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Letha [15]96 přijato z vinohradu Lukše Ofoukala 3 R.
Ty sou za ouřadem zanechány.

f 113a
Jakož jest Zuzaně napřed psané spravedlnosti 50 R náleželo na vinohradě Macka Čechova a on Macek Čechů odvedl byl na gruntě Jíry Strejčeníka 46 R. I nechtíc muž dotčené Zuzanny Jan Černejch na tom přestati, jest vinohrad jednu štvrt v Radostné hoře v hotové summě přijal a jej prodal.
Letha [15]97 přijato od Lukáše Ofoukala za vinohrad 2 R
15 gr.
Z toho dáno Bartošovi písaři za peníze půjčené Janovi Černé[mu] na závdanek podsedka 6 R.
A Lukáš Ofoukal má vinohrad zaplacenej.
A více dáno témuž Černému po Zuzanně ostatního dílu jejího 2 R.
A tak tu více nic nemá.