Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Šarovce

f 121a

Jest jich patero: Macek, Pavel, Jíra, Kateřina, Anka a Manda mateř jejich šestá.
Macek ten jest ženatý a na gruntě hospodářem zůstává, Pavel ten jest řemesla tkadlcovského, Jíra ten při bratru svém zůstává, Kateřina, Anka ty jsou vdaný.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Macka bratra jejich 40 R.
Více na vinohradě v Slavkovský hoře 50 R.
Pars všeho 90 R.
Z toho se snímá za dluhy nebožt[íka] otce jejich, kderéž se Židům do Strážnice podle cedulí řezaných 5 R zaplatilo a ještě Mojžíšovi Židu 1 R doplatiti má.
Zůstává čistého statku 84 R.
Dělíce na 6 dílů, přijde na jeden každý díl po 14 R.

Item Macek ten jest díl svůj na gruntě svém srazil 14 R. A tak tu více nic nemá.
f 121b
Item mateř těch sirot[ků] ta jest ujala půl vinohradu v Slavkovskej hoře ve 25 R. Na to sobě díl svůj srazila 14 R a tak dopláceti zůstává 11 R.
Item Pavel ten též na díl svůj půl vinohradu přijal ve
25 R. Z toho sobě díl svůj srazil 14 R a dopláceti zůstává
11 R.
Na těch 11 R vyplnil za dluhy nebožt[íka] otce jejich 5 R, zůstává dopláceti 6 R.
Z toho vinohradu matka výš psaná spolu s Pavlem synem svým od letha [15]94 při Vánocích platiti povinni budou po 4 R.
Item Jírovi náleží na díl jeho, neb on nic nepřijal 14 R.
Item Ance náleží na díl její 14 R. Takovejch 14 R jest Pavlovi bratru svému prodala. A tak táž Anka tu nic více nemá.
Item Kateřině náleží 14 R.
Pars všeho, což se jim dodati má, učiní 42 R.
f 122a
Na to mají na gruntě 7 v Městečku, kterejž Macek bratr jejich drží 26 R. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
A na vinohradě, z kderéhož mateř těch sirot[ků] platiti má spolu Pavlem synem svým po 4 R – 17 R.

Letha [15]94 přijato z gruntu bratra jejich od Macka peněz purgkrechtních 4 R.
Ty sou do truhlice vloženy.
z toho dáno Mojžíšovi Židu za dluh 1 R.
Letha [15]94 přijato od Mandy, mateře těch sirotkův, za vinohrad peněz ročních 4 R.
Složeny do truhlice sirotčí.

Jakož jest Manda, mateř těch sirotků, jakž napřed položeno, vinohrad na díl svůj ve 25 R ujala, takovej vinohrad jest zase Pavlovi synu svému v té sumě pustila a postoupila. Však aby ten Pavel povinen byl z téhož vinohradu mateři své vyplniti, též i jiným nápadníkům 13 R.
Z toho dáno Mandě mateři na díl její 2 R 15 gr.
Kateřině na díl její dáno taky 2 R 15 gr.
Letha [15]95 přijato od Macka Šarovcovýho za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno mateři těch sirot[ků] 1 R 10 gr.
A Kateřině též dáno 1 R 10 gr.
Letha [15]96 přijato přijato od Macka Šarových za grunth peněz 4 R.
Téhož letha přijato od Pavla bratra těch s[irotků] z vinohradu 4 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 3 R.
Též Mandě mateři dáno 2 R.
Jírovi též dáno na díl jeho 1 R.
f 122a
Leta [15]97 přijato z gruntu Macka Šarového 4 R.
Téhož leta přijato od Pavla za vinohrad 4 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 3 R.
A Mandě, mateři těch s[irotků] 3 R.
Jírovi též dáno na díl jeho 1 R.
Leta [15]98 položil Macek Šarovec za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Šarovce za vinohrad 4 R ost[atní].
Z toho dáno Jírovi na díl jeho, když byl nemocen 1 R.
Kateřině též dáno na její díl 2 R.
Mandě mateři také na díl její dáno 2 R 5 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Macka Šarovce za grunt 4 R.
Též přijato od Pavla Šarovcového za vinohrad – nic. Doplatil lonského [15]98 roku.
Z toho dáno Mandě, mateři těch s[irotků], ostatek dílu jejího 2 ½ R.
Kateřině též dáno ostatek její spravedlnosti 2 R 5 gr.
A tak ony obě díly své zouplna vyzdvihly.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Macka Šarovce za grunt 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Macka Šarovce za grunt ostatní 1 R.
A tak z gruntu doplaceno.

Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného z poručení J.M. Paní půjčeno Janovi Kubíčkovi [od] těchto s[irotků] peněz hotových z truhlice 10 R 10 gr. Ty peníze oplatiti má o posudku leta 1603. A místo rukojemství podstavil vinohrad svůj zaplacený v Slavkovské hoře, aby ho žádnému neprodával, neprofrejmarčoval ani podstavoval, pokud těch peněz nepoloží. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Jana Kubíčkového půjčených peněz 10 R 10 gr.
Ty přijal Jíra na díl svůj.