Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 S[irotci] n[ebožtíka] Tomana Hanáka

f 133a

Jest jich trý: Jan, Lukáš, Zuzanna a Zuzanna macocha jejich štvrtá.
Jan, Lukáš ti svej vůle užívají, Zuzanna ta jest vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Jakuba Jankovýho 10 R. Ty jim jíti mají takto: letha [15]94 při Vánocích 2 R 22 gr a letha [15]95 4 R, též [15]96 3 R 8 gr.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Slavkovskej podle zápisu kněh horenských v listu 133, kterýž Jozef Lipnický koupil, tak jakž týž zápis v sobě šíř obsahuje zavírá, 18 R.
Rukoj[mě] za placení téhož vinohradu Johannes Brodecskej, písař obroční.
Na to jest Jozef Lipnický od Martina Žišky z Hluku na místě Zuzanny, manželky téhož Žišky, díl což jest na ni přišlo 4 R 15 gr, koupil.
Letha [15]94 položil Jozef Lipnickej 2 R.
Ty jest přijala Zuzanna, manželka Jana Podušky.
f 133b
A tak toliko tomu Martinovi Žiškovi po Zuzanně manželce jeho náležeti bude na gruntě napřed psaným 2 R 15 gr.
A Janovi Poduškovi po Zuzanně manželce jeho 5 R.
Janovi a Lukášovi oběma náležeti bude 14 R.

Letha [15]94 přijato od Kuby Jankového za grunth 3 R.
Z toho dáno od vkladu do register těchto 5 gr 1 den.
A Zuzanně dáno na díl její 1 R.
Jakož jest Janovi a Lukášovi spravedlnosti náleželo 14 R, taková spravedlnost jakožto po sirot[cích] zběhlých na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového.
Letha [15]95 přijato od Jakuba Jankového za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Letha [15]96 položil Jakub Jankových za grunth peněz 4 R.
Téhož letha [15]96 přijato od obci lipovské na místě Jozefa Lipnického 2 R.
Ty 2 R sou dány Zuzanně na díl její.
Letha [15]97 přijato od obci z vinohradu 2 R.
Z toho dáno Kateřině ostatního dílu jejího 1 R 5 gr 1 den.
f 134a
Leta [15]98 přijato z vinohradu obecního 2 R.
Z toho dáno Zuzanně, macoše těch sirotků, na díl její ostatek spravedlnosti 15 gr.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Zuzanně též dáno na díl její 4 R.

Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato z vinohradu obecního 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje odvedeno do statku n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 7 R 8 gr 5 den.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michnového přijato z statku neb[ožtíka] Václava Pytlovaného, kteréž on závdanku za vinohrady obecní prodané za svého horenství přijal a jich od sebe neodvedl 5 R 15 gr.
Ty přijal Jan Poduška na díl Zuzanny ženy své.
A tak za týž vinohrad sirotkům těmto jest doplaceno.