Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 S[irotci] n[ebožtíka] Mikoláše Janulka

f 140a

Jest jich 4: Václav, Jan, Zuzanna, Kateřina a Alena mateř jejich pátá.
Václav ten jest neženatý a jiní ženatí a vdaný zůstávají.
Mají své spravedlnosti:
Z gruntu Jíry Bouchala do letha [15]92 vyšlej[ch] i s tím, co Pavel bratr jejich jsouce na tom gruntě vyplatil 46 R.
A na gruntě 17 Jíry Bouchala zůstává těmto sirot[kům] dopláceti 164 R. Ty se jim pokládati mají takto: od letha [15]93 až do letha [15]98 po 8 R a od letha [15]99 při Vánocích pořadně po 10 R.
Vší summy 164 R.
Příde každému těm pěti nápadníkuom kromě Pavla čtouce i s vyšlými 42 R.
Týž těm nápadníkům jest přijato z vinohradu na Kněždubsku, kderý drží Matěj Hrajů,
f 140b
v hoře Veselej 17 R 27 gr 4 den.
A co by ještě na tom vinohradě se nacházelo, to dáti vyhledati a do rejster vepsati.
V těch penězích hotových s toho vinohradu, i což by se ještě dopláceti mělo, Pavel díl s nimi šestý jmá.

Vydání těm nápadníkům:
Alině mateři jejich 8 R.
A v tom jest umřela, spravedlnost její, což ještě 34 R jí doplniti dílu jejího přišlo, na Václava neženatýho připadla.
Item Janovi též dáno 3 R.
Však najde-li se co termínů od neboštíka otce těch nápadníků k zaplacení povinných, ty se mají splatiti a ze všech dílů jim sníti.
Ty jsou doplaceny.

Letha [15]94 přijato od Jíry Bouchala peněz ročních za grunth 8 R.
Ty složeny do truhlice sirotčí.
Těch 8 R vydány Václavovi, Zuzanně, Janovi a Kateřině, každému po 2 R.
Alena, mateř těch sirotků, umřela, spravedlnost její, totiž 42 R, na Václava syna jejího neženatýho připadla. A tak témuž Václavovi všeho náleží i s tím, což na díl jeho se vyplniti mělo 82 R.
f 141a
Letha 1593 Martin Vodný z dílu Kateřiny manželky své prodal Jírovi Bouchalovi 23 R 25 gr za hotových 4 R 12 gr. Zuostávati jí ještě bude 18 R 5 gr.

Ten Václav napřed psaný spravedlnost svou jemu náležitou i po nebo[žce] Aleně mateři jeho na něho přišlou, totiž 82 R, Janovi Janulkovi bratru svému za 20 R hotovejch prodal. A tak tenž Václav se na takovou summu více na časy budoucí potahovati moci nebude.
Těm napřed psaným sirot[kům] odvedeno na spravedlnost vyšlou 28 R 9 gr 1 ½ den, kteráž náležela Pavlovi nebožš[tíka] Jíry Vítkového. Ty jak se jim pokládati mají, o tom při tychž sirot[cích] Jíry Vítkového zapsáno najdeš.
Letha [15]94 Jan Janulků koupil spravedlnost od Zuzanny sestry své, což jí náleželo na gruntě Jíry Bouchala 40 R, kteréž se jemu po letech vyplniti mají. A tak táž Zuzanna spravedl[nosti] žádné tu více jmíti nebude.
Leta [15]98 dáno Janovi Janoulkovi z vyšlé spravedlnosti na díl jeho bratřích i jeho samého 12 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje z statku n[ebožtíka] Jíry Vítkového přijato podli odvodu po s[irotku] zběhlým 15 R.
Ty sou vyány Janovi Janoulkovi na vyšlou spravedlnost.
Též jemu podruhé dáno z míšených s[irotčích] peněz na vyšlou spravedlnost 6 R 18 gr.
Více přijato z statku n[ebožtíka] Vítkového Jíry podle odvodu ut s[upr]a 13 R 16 ½ gr.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje dáno Janovi z vyšlé spravedlnosti na díl jeho 6 R.