Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Matějkovýho

f 143a

Jest jich pěth: Bureš, Martin, Manda, Kuna, Zuzana.
Manda ta s vůlí Jeho Mi[l]osti Páně v Strážnici slúží a jiní sou ženatí a vdaný.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně i po nebošce Barboře, sestře jejich zemřelej, na každý díl po 40 R 24 gr.

Na to sou vyzdvihli toto:
Item Burian 38 R.
Martin 40 R.
Kuna 28 R.
Zuzanna 32 R.

A tak ještě jim jednomu každému na díly jejich toto se vyplniti má:
Item Burianovi 2 R 24 gr.
Item Martinovi 24 gr. f 143b
Item Mandě, neb ona na díl svůj nic nevzala 40 R 24 gr.
Item Kuně 12 R 24 gr.
Item Zuzaně 8 R 24 gr.
Pars což se jim doplniti má 66 R.
Na to jest hotových při právě 45 R 15 gr.
A na vinohradě Bartoše Kutějka 20 R 15 gr. Ty od letha [15]94 při Vánocích jíti mají podle zápisu kněh horenských v listu 88 po 2 R 15 gr.

Letha [15]94 přijato od Jana Poduškového na místě Bartoše Kutějkového za vinohrad, ty do truhlice složeny 2 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 R.
Více dáno Kuně na díl její 1 R.
Letha [15]95 dáno Zuzanně z vyšlé spravedlnosti 2 R.
Letha [15]96 přijato z vinohradu Jana Poduškovýho 1 ½ R.
Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Kuně na díl její dáno na vyšlou spravedlnost.
f 144a
Leta [15]98 přijato za vinohrad od Jíry Barvínkova na místě Jana Podušky 3 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Mikuláše Kutějkova za grunt 2 R.
Od Jíry Barvínkova za vinohrad přijato 3 R.
Ty sou vydány Mandě na díl její.
Kuně dáno na díl její z hotových peněz 1 R.
K ruce J.M. Páně náležité po sirot[cích] zběhlých n[ebožtíka] Matěje Šklubala odvedeno těmto s[irotkům] na statku těch sirot[ků] Matěje Šklubala na vyšlou spravedlnost 36 R 4 gr. Ty jak jim jíti mají, při tom statku se spravíš.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Mikuláše
Matějkového za grunt 2 R.

Od Jíry Barvínkového za vinohrad 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato z gruntu Mikuláše Kutějkového 1 R.
Od Jíry Barvínkova z Veliké za vinohrad 2 R.
Ty přijal Mandin muž na díl její.
Od Jana Kutějkového za vinohrad 1 R.
Ten přijal muž Mandin na díl její.
Mandě dáno na díl její hotových peněz 13 R.
Z dílu Zuzaniného má se oplatiti s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových půjčených peněz 2 R.
A tak se jí bude ještě mimo ty 2 R na díl její doplniti 2 R 9 gr.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Kutějkového 2 R.
Ty sou z dílu Zuzaniného oplaceny s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového.
Od Jíry Barvínkového přijato za vinohrad 3 ½ R.
Ty přijala Manda na díl svůj.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Mikuláše Kutějkového za grunt 2 R.
Od Jíry Barvínka přijato za vinohrad 2 R.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Martina Zastoupila na místě Jíry Barvínka za vinoh[rad]v Staré hoře
2 R. A tak jej doplatil.
Ty 2 R přijala Manda na díl svůj.
f 144b
Jakož z statku neb[ožtíka] Matěje Šklubala do statku tohoto podli odvodu po sirotcích zběhlých vyplniti se mělo 36 R 4 gr, v takové summě Pavel Daňka Čechového, držitel gruntu po neb[ožtíku] Matějovi Šklubalovi, odvedl jest Jiříkovi Vazačovi achtel vinohradu v Radostné. Na kterémž vinohradě týž Jiřík Vazač což jemu ostatek dílu po Mandě manželce jeho, dceři neb[ožtíka] Vaňka Matějkového ut s[upr]a, náleželo, totiž 12 R 9 gr, sobě porazil a ostatek, totiž 23 R 25 gr, do statku tohoto týž Jiřík Vazač z toho vinohradu pokládati povinen bude, placením po 2 R od letha 1615 podli ourody.
Rukojmě za to Jíra Šklubal a Pavel Daňka Čechového
S.R.S.A N.
Letha 1615 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Vazača za vinoh[rad] v Radostné hoře přijato 2 R.
Ty jsou vydány Kuně na díl její.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jíry Vazače za vinohrad přijato a sou vydány Kuně do Strážnice, totiž 1 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Vazače za vinohrad v hoře Radostné přijato přijato peněz 2 R.
Ty sou vydány Kuně do Strážnice.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Vazače za vinohrad v Radostné hoře přijato 2 R.
Ty sou vydané Kuně do Strážnice.