Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 S[irotci[ n[ebožtka] Vale Čechova

f 155a

Jest jedna Margeta.
Vyhledalo se jí spravedlnosti:
Na gruntě 27 Jíry Strejčeníka 100 R.
Na to jest jí do letha [15]93 zadrželých 38 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích jíti má až do vybrání 60 R, a to za tou příčinou, že jest ten sirot[ek] ještě nic nebral. A Zuzanna Jana Černýho z Malej Blatničky vinohrad na díl svůj v 100 R vzala a protož tím spůsobem se těch 60 R jí také předně vyplniti má. A když se jí na to sto šedesáte zlatejch vyplní, má bráti po 2 R, dokud sirot[ci] n[ebožtíka] Macka Čechového z téhož gruntu 20 R nevyzdvihnou. A po vyzdvižení těch 20 R půjde tomu sirot[ku] pořadně po 3 R.
Týž tomu sirot[ku] náleží na vinohradě v Slavkovskej hoře
9 R. Ty se pokládati mají od leta [15]94 při Vánocích po 2 R.
Více na achtelu vinohradě v Radostnej hoře 50 R.
Z toho vinohradu se již neplatí, jest odvedeno těm s[irotkům] po Zuzanně Petra Čechova na gruntě Jíry Strejčeníka 46 R, neb Jan Černej, což jemu po Zuzanně náleželo, ujal vinohrad v Radostné a jej prodal za peníze hotové.
f 155b
Ty se pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Item na vinohradě Jana Jakubcova ve Starej hoře 21 R 15 gr.
Item na vinohradě Lukáše Foukalových v Starej hoře 15 R
15 gr.
Summa 177 R 15 gr.
Na ty vinohrady jestli co položeno, na to se mají ouřad ptáti.

Letha [15]94 přijato od Jana Jakubcovýho za vinohrad 3 R.
Letha vejš psaného přijato od Jíry Strejčeníka za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Letha [15]95 přijato od Jíry Strejčeníka za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Strejčeníka peněz 6 R.
Letha [15]96 přijato od Lukáše Ofoukala za grunth za vinohrad 3 R.
Též přijato z vinohradu Jana Jakubce 3 R ostatní.
Téhož letha [15]96 dáno Margetě na kožich na díl její 10 R.
Leta [15]97 přijato od Jíry Strejčeníka za grunt 6 R.
Téhož leta přijato z vinohradu Jana Jakubce 3 R.
A tak ještě dopláceti za tenž vinohrad od leta [15]98 po
3 R [má] 9 ½ R.
Z toho dáno Janovi Černé[mu] po man[že]lce své 3 R.
Díl Markytin že se k rejstrom nestavěla, na Jeho [Mil]ost Pána obrácena jest a na milosti panské zůstává.

f 156a
Leta [15]98 přijato za grunt od Jíry Strejčeníka 6 R.
Též přijato od Jana Jakubce za vinohrad ost[atní] 3 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Strejčeníka za grunt 6 R.
Též přijato od Jana Jakubce za vinohrad 3 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Strejčeníka za grunt 4 R.
K ruce Jeho Mi[l]osti Páně po s[irotcích] zběhlých z dílu Markytiného, že se k rejstrom nestavěla 10 R.
Markytě dáno na díl její hotových 24 R z milosti a lásky z poručení p[ana] ouředníka.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jíry Strejčeníka za grunt 4 R.
Od Jana Jakubce přijato za vinohrad 1 R.
Markytě dáno na díl její z milosti 7 R 23 gr.
A na J.M. Pána po zběhlý dáno 4 R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jíry Strejčeníka za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány Markytě na díl její z milosti.
Letha 1603 za purgmistra ut s[upr]a přijato od Jíry Strejčeníka za grunt 6 R.
Ty sou vydány Markytiné[mu] muži na díl její.
Přijato z jiných zběhlých sirotčích peněz 6 R.
Ty sou vydány Markytiné[mu] muži na díl její.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluh Jeho Mi[l]osti Pána
8 R.
Ty přijal Markytin muž na díl její.
Od Jíry Strejčeníka za g[runt] přijato 6 R.
Ty přijal Markytin muž na díl její.
Letha 1605 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Mikuláš Jakubců na místě otce svého za vinohrad 3 R.
Ty přijal Matouš Poláček na díl Markyty manželky své.
Letha 1606 za purgmistra Michala Michny položil Mikuláš Jakubců za vinohrad 1 R 15 gr.
Ty přijal Matouš Poláček na díl Markyty manželky své.
A tak ten Mikuláš Jakubců vinohrad zaplacenej má.
f 156b
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny položila Zuzanna Vojtkova Čechového za vinohrad na místě Lukáše Ofúkalového
2 R.
Ty přijal Matouš Poláček na díl Markyty manželky své.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Žeravskýho na místě Zuzanny ut s[upr]a za vinoh[rad] v Staré hoře 1 R.
Ten jest vydán Mathoušovi Poláčkovi na díl Markytin.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Žeravského na místě Lukáše Ofúkala za v[inohrad] 1 R.
Ten přijal Matouš Poláček na díl Markyty.

Letha 1611 od Jíry Žeravskýho za vinohrad přijato 1 R.
Ten přijal Mathouš Poláček.
Letha 1612 a 1613 od p[ana] Kryštofa Karla Kaltenhofa na místě Jíry Žeravskýho za vinohrad v Staré hoře přijato 1 R
15 gr.
Ty přijal Mathouš Poláček do Strážnice.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od manželky pana Kaltenhofa za vinohrad v Staré hoře přijato 1 R.