Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Sirotci n[ebožtíka] Martina Velečky

f 18a

Jest jich osmero: Jan, Václav, Mikuláš, Pavel, [Jíra, Kuna,] Kateřina, Lidmila a Mandelena mateř jejich devátá.
Jan, Jíra, Kateřina, Kuna a Lidmila ty jsou ženatí a vdané, Václav ten se učí řemeslu kovářské[mu], Mikuláš te[n] s poručení Jeho Mi[l]osti Páně v Uhřích při panu hejtmanu slouží, Pavel ten při Janovi bratru svém zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na grunthě Jana bratra jejich podle zápisu kněh starých sirot[čích] v listu 147 summy 260 R.
Více na třech achtelích vinohradu v hoře Radostnej 180 R.
Též více na dvou achtelích vinohradu v hoře Radostnej 60 R.
A více za tři bečky vína po 9 R – 27 R.
Více za bečku vína 20 R.
Též více na lidech se dluhu našlo 54 R.
Summa všeho statku 601 R.
f 18b
S toho se na splacení termínů, to což n[ebožtík] otec těch sirotkův jsa purgmistrem na počtu svém dlužen pozůstal, summa 29 R 28 gr 1 den.
I sejmouce ty dluhy, zůstává čistého statku 571 R 1 gr
6 den.
Dělíc tu summu na devět dílů, dostane se na jeden každý díl po 63 R 13 ½ gr.
Na to jest jim ku právu položeno toto za grunt 36 R.

Vydání:
Item Mandelena, mateř těch sirotkův, přijala na díl svůj vinohrad jeden achtel v Klučovej hoře v 60 R.
Více přijala hotových 6 R.
A tak převzala přez díl svůj 1 R 16 ½ gr.
Item Jan ten jest na díl svůj též achtel vinohradu v dílu svém přijal v 60 R.
A ostatek sobě na grunthě svém 3 R 6 gr srazil a hotových
7 ½ gr přijal.
A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihl.
Jíra ten jest tolikýž achtel vinohradu na díl svůj vzal v 60 R.
A hotových přijal 7 ½ gr.
f 19a
A tak se jemu ještě k doplnění dílu jeho dodati má 3 R
6 gr.
Item Václav ten také na díl svůj vinohrad v Radostný přijal ve 30 R.
Více vína za 4 R 15 gr.
Též hotových přijal 7 ½ gr.
A tak se jemu ještě na doplnění dílu jeho dáti má 28 R
21 gr.

Mikuláš ten také achtel vinohradu na díl svůj přijal ve
30 R.
Vína za 4 R 15 gr.
Více hotových přijal 7 ½ gr.
A tak jemu na doplnění dílu jeho dodati se přijde 28 R
21 gr.
Item Pavel ten jest na díl svůj vína přijal za 4 R 15 gr.
Více hotových 7 ½ gr.
A tak jemu k doplnění dílu jeho dodati se má 58 R 21 gr.
Item Kateřina ta jest na díl svůj vína přijala za 9 R.
Hotový přijala i za šindel 19 R 7 ½ gr.
A tak se jí dáti má 35 R 6 gr.
f 19b
Item Kuna též na díl svůj vína přijala za 4 R 15 gr.
Více hotových přijala 10 R 7 ½ gr.
Dodati se jí má na doplnění dílu jejího 48 R 21 gr.
Item Lida přijala hotových 7 ½ gr.
A tak se jí ještě k doplnění dílu jejího dodati má 63 R
6 gr.
Summa všeho, což se těm napřed psaným nápadníkům spravedlnosti jejich dodati má 266 R 12 gr.

Na to mají na níže psanejch osobách toto:
Item na grunthě Jana bratra jejich 205 R 24 gr, ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 10 R.
A mimo to jim již psaný Jan bratr jejich za letho [15]93 zadržel 10 R.

Item na dluzích toto se nachází:
Item v statku n[ebožtíka] Jana Tlustého 6 R 20 gr 3 den.
Item v statku n[ebožtíka] Matěje Šklubala půjčených na roli 3 R.
f 20a
Item v statku n[ebožtíka] Rozbořila 1 R 15 gr.
Více v statku n[ebožtíka] Jíry Janulkových 3 R.
Bureš Matějků dlužen 1 R 15 gr.
Item mateř těch sirotkův převzala mimo díl svůj 1 R
16 ½ gr, jest povinna těm sirotkům to položiti.
A při právě hotových zůstává 33 R 11 gr ½ den.
Pars 266 R 12 gr.

Mandalena, mateř napřed psaných sirotkův, budouce vdovou ve svém vdovství smrtí zachvácena jsouc, z tohoto světa se odebrala a po sobě achtel vinohradu zaplaceného v Klučovej hoře pozůstavila. A Mikuláš, Vašek i Pavel, synové její neženatí, po smrti její zůstavše, takovej vinohrad na ně jest vlastně připadl. Kterýžto vinohrad Pavel jakožto nejmladší syn nemaje prve po otci svém žádného vinohradu, jest v těch 60 R ujal. A tak tenž Pavel srazíce díl svůj 20 R bude povinen

Mikulášovi a Vaškovi 40 R vyplatiti počnouce od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
A mimo to všeckni tři bratři nahoře jmenovaní budou povinni, což n[ebožka] mateř jejich přez díl svůj přebrala, jakž svrchu dotčeno, navrátiti a nebo na dílech svých toho poraziti 1 R 16 ½ gr.
f 20b
Letha [15]94 přijato od Matěje Steruzského peněz ročních na místě s[irotků] n[ebožtíka] Jana Tlustého 6 R 6 gr 3 den.
Letha ut s[upra] přijato od Jana Velečky peněz ročních za grunth 10 R.
Z toho dáno Václavovi Lethovskému od vkladu vejš dotčeného statku do těchto register 3 R 7 gr 3 den.
Téhož letha přijato od Jakuba Kubíčkového za grunth peněz a vinohrad 1 ½ R.
Více vydáno z těch položený[ch] peněz toto:
Kateřině na díl její 2 R 22 gr 3 den.
Kuně na díl její 2 R 22 gr 3 den.
Lidě na díl její 2 R 22 gr 3 den.
Více přijato od Jana Kubíčkového na zadržalé 2 R. Ty v truhlici zůstávají.
Dáno Lidě sirotku na díl její 8 R 6 gr 3 den.
Z dílu Lidy sirotka náleží Janovi, sirotku n[ebožtíka] Jakuba Mlejnka, jakž o tom při sirotčím statku 78 položeno jest, 31 R 18 gr.
Ty se jemu z tohoto statku vyplniti mají.
Letha [15]95 přijato od Jana Velečky za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Z toho dáno Kuně na díl její 5 R.
A Lidě též dáno na díl její 5 R.
Letha [15]96 přijato od Jana Velečky za grunth peněz purgkrechtních, které Jan Kuběj položil 10 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 7 R.
A Kuně též dáno 3 R.
Téhož letha přijato od Pavla za vinohrad peněz i závdankem 6 R.
Z toho dáno Šmatláňovi závdanku 3 R.
A Václavovi dáno na díl jeho též 3 R.
Téhož letha přijato od Jana Kuběje na místě Velečkovým 2 R.
Sou dány Lidě na díl její, kteréž Šmatláň přijal.
Leta [15]97 přijato od Václava Benedíka za grunt 8 R.
f 21a
Téhož leta přijato od Martina Pavelkového za vinohrad na místě Jana Kubyho 4 R.
Z toho dáno Lidě na díl její 5 R.
A Kuně též dáno na díl její 4 R.
A Kateřině též na díl její dáno 3 R.

Jakož jest Mikolášovi, s[irotku] napřed psanému, na vinohradě Pavla bratra jeho náleželo 20 R, takové peníze jest Pavlovi prodal za 6 R. A tak ten s[irotek] na tom vinohradě více nic nemá.
Leta [15]98 přijato pd Václava Benedíkového za grunt 8 R.
Též přijato od Martina Pavelkového za vinohrad 4 R.
Z toho vydáno Kuně na díl její 4 R.
Kateřině též dáno na díl její 4 R.
Na s[irotka] n[ebožtíka] Jakuba Mlejnka dáno 4 R.
Od Pavla přijato za vinohrad 2 R.
Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Václava Benedíkového za grunt 8 R.
Též přijato od Martina Pavelky za vinohrad 4 R.
Ty sou vydány Kuně na díl její.
Lidě dodáno ostatek spravedlnosti jí náležité, což jí dodati pozůstávalo mimo prvnější vyzdvižení a co s[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Mlejnka odvedla 2 R 7 gr.
A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihla.
Pavlovi též dáno na díl jeho z hotových peněz 5 R 23 gr.
Letha a purgmistra ut s[upr]a přijato od Pavla za vinohrad 1 R.
Ten jest dán Václavovi na díl jeho.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato Václava Benedíkova za grunt 6 R.
Ty sou vydány Kuně na díl její.
Od Pavla za vinohrad přijato 2 R.
Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.
f 21b
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného Pavlovi dáno na díl jeho 2 R, Václavovi 2 R.
Majíce těmto sirotkům z gruntu Jana Kuběje se platiti, odkázal tu summu na gruntě Václava Benedíkového, kteréž jest summy 117 R, placením po 8 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Martina Benedíkového za grunt 3 R.
Z toho dáno Pavlovi 1 ½ R, Václavovi 1 ½ R.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Václava Benedíkového za grunt 8 R.
Z to[ho] přijal Pavel na díl svůj 6 R a Václavovi 2 R.
Od Martina Pavelkového za vinohrad 2 R.
Ty přijala Kuna na díl svůj.
Od Pavla Velečkového za vinohrad přijato 2 R.
Ty přijal Václav na díl svůj.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Václava Benedíkového za g[runt] 8 R.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 6 R a Václavovi 2 R.
Od Pavla Velečkového za vinohrad přijato 2 R.
Ty přijal Václav na díl svůj.

Letha 1606 za purgmistra Michala Michny jakož Pavel zuostává za vinohrad doplatiti 3 R, ty sobě týž Pavel na díl svůj srazil. A tak ten vinohrad odplatil.
Zuostává se ještě Pavlovi dodati dílu jeho k vyzdvižení mimo prvnější vybrání 38 R.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Martina Pavelkova za vinohrad v Radostné hoře 4 R.
Ty 4 R přijala Kuna na díl svůj.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jakuba Šimkového na místě Martina Pavelky 4 R.
Ty 4 R přijala Kuna na díl svuoj.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Martina Pavelkova za vinohrad v Radostné 3 R.
Ty přijala Kuna na díl svuoj.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Martina Pavelkova za vinohrad v Radostnej 4 R.
Ty jest přijala Kuna na díl svůj.
f 22b
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Martina Pavelkova za vinohrad v Radostné 2 R.
Přijala je Kuna na díl svůj.
Podle bedlivého vyhledání našlo se, že jest Kuna v tomto statku mimo díl svůj, což jí náleželo, přebrala 7 R 12 gr
3 den. Ty jest povinna zase do tohoto statku navrátiti.
Našlo se, že Martin Pavelků za vinoh[rad] v Radostné ještě dopláceti má 15 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Pavla Mlčkového manžela Kuniného na dluh ut s[upr]a 2 R.