Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 S[irotci] n[ebožtka] Jíry Šimkového

f 162a

Jest jich osmero: Jan, Matěj, Pavel, Jakub, Zuzanna, Dorotha, Kateřina, Barbora a Margetha mateř jejich devátá.
Jan ten umřel, Matěj ten jest na gruntě hospodářem, Pavel a Jakub ti své vůle užívají [a] k rejstrům se nestaví, Zuzanna a Barbora ty sou budouc malé umřely, Kateřina a Dorota ty sou vdané.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Matěje bratra jejich 250 R.
Item na vinohradě v Radostné hoře 50 R.
Na druhém vinohradě v hoře Slavkovské 65 R.
Na třetím vinohradě tolikéž 65 R.
Více na roli jim náleží, kteráž slove Grunty 15 R.
Více za svršky a dobytek prodaný 17 R.
Summa všeho 462 R.
Z toho se snímá za dluhy n[ebožtíka] otce jejich 6 R.
Zůstává čistého statku 456 R.
f 162b
Dělíc tu summu na devět dílů, přijde na jednoho každého z nich po 50 R 20 gr.

Item Jan ten jest na díl svůj vinohrad v Radostné hoře
v 50 R 20 gr přijal. A tak tu při tom statku více spravedlnosti žádné nemá.
Více přijal hotovejch 3 R 5 gr, kteréž již převzal.
Item Matěj ten jest na díl svůj achtel vinohradu v hoře Slavkovské v 65 R přijal.
Více tenž Matěj na díl svůj přijal roli, kteráž slove Grunty v 15 R.
Učiní obojího 80 R. I srazíce dílu jeho 50 R 20 gr, zůstává dopláceti bratřím a sestrám svým za týž vinohrad a roli 29 R 10 gr.
Item Margetha, mateř těch sirotkův, ta jest v dílu svém vinohrad v hoře Slavkovské v 65 R přijala.
Více jednu krávu a čtvero sviní ve 3 R.
Učiní obojího 68 R. Z toho se díl její srazil 20 R 20 gr a tak táž mateř těch sirotkův za ten vinohrad dopláceti zůstává 17 R 10 gr.
f 163a
Item Babuše ta jest na díl svůj přijala jalovičku v 1 R, dodati se jí má k doplnění dílu jejího 49 R 20 gr.
Kteroužto jalovici Dorota mateř dochovati a když toho Babuši potřeba bude, vydati má.
Item Kateřina ta jest na díl svůj přijala krávu ve 2 R
15 gr a s jedno lože šatů v 6 R, dodati se jí má 42 R 5 gr.
Item Jakubovi na díl jeho, poněvadž nic nepřijal, náleží
50 R 20 gr.
Item Pavlovi též náleží, neb on tolikéž nic na díl svůj nepřijal 50 R 20 gr.

Item Zuzaně tolikéž náleží 50 R 20 gr.
Item Dorotha ta jest díl svůj všecken Matějovi bratru svému na gruntě prodala 50 R 20 gr. A tak tu při témž statku více spravedlnosti žádné nemá.
Summa všeho, což se těm sirotkům dodati má 243 R 25 gr.
f 163b
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Matěje bratra jejich 167 R 10 gr. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 5 R.
A mimo těch 167 R 10 gr tenž Matěj dlužen zůstává peněz za 6 leth zadrželých 26 R. Ty jest povinen ku právu položiti.
Více tenž Matěj dlužen zůstává za roli a vinohrad, jakž napřed položeno 29 R 10 gr. Ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Více mají na Margetě, mateři těch sirotkův, jakž napřed položeno 17 R 10 gr.
Item na Janovi, bratru těch sirotkův, převzatých peněz 3 R
5 gr.
I poněvadž Zuzanna a Barbora umřeli, spravedlnost jejich na mateř, bratry a sestry jejich napřed psaných připadla, to jest 101 R 10 gr.
I dělíce těch 101 R 10 gr na sedm dílů, dostane se jim po
14 R 12 gr 6 den.

Letha [15]94 přijato z gruntu Matěje bratra jejich peněz purgkrechtních do truhlice 5 R.
Z toho dáno od vkladu do rejster Václavovi Letovskému 1 R 27 gr 3 den.
Více přijato na zadržalé peníze od Matěje 3 R.
Ty sou dány Kateřině na díl její.
f 164a
Margeta, mateř těch napřed psanejch sirotků, umřela, spravedlnost její, totiž vinohrad v hoře Slav[kov]ské, kterýž po ní za 65 R zůstal, na Kateřinu, Jakub a Pavla připadla. Dělíc na těch tři díly, dostane se jim po 21 R 20 gr.
Též více po Zuzanně a Barboře, zemřelejch s[irotcích] napřed psaných, totiž na Macka, Kateřinu, Jakuba a Pavla připadlo 101 R 10 gr. Dělíc tu summu na těch štyři díly, dostane se na jednoho každého po 25 R 13 gr 2 den.
Ten vinohrad po Magetě mateři ujala Kateřina nahoře jmenovaná v těch 65 R na díl svůj. A tak jí ještě mimo to náležeti bude 24 R 8 gr 2 den.
Jakož jest Pavlovi a Jakubovi, sirotkům napřed psaným, spravedlnosti náleželo 202 R 22 gr 2 den, taková spravedlnost poněvadž se tíž sirot[ci] k rejstrům nestavěli a své vůle užívali, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Kteráž jest odvedena na vyšlou spravedlnost sirot[kům] nebožš[tíka] Štěpána Vnučky.

Těm napřed psaným sirot]kům, totiž Janovi, Matějovi, Zuzanně, Dorotě, Kateřině, Barboře a Margetě odvedeno na spravedlnost jejich vyšlou 29 R 12 gr 6 den, kteréž náležely sirot[kům] nebožš[tíka] Jana Valtruby. Ty jak jim jíti mají, o tom při tychž sirot[cích] Valtrubových položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato od Macka Šimkových za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 2 R.
Letha [15]96 přijato od Macka Šimkovýho za grunth 6 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 3 R.
f 164b
A za dluhy nebož[ky] mateře těch sirotků dáno Martinovi Machalovi 15 gr.
Leta [15]97 přijato z gruntu Macka Šimkového 6 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 2 R.
Leta [15]98 přijato za grunt od Macka Šimkova 6 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato z statku n[ebožtíka] Jana Valtruby podli odvodu po s[irotku] zběhlým peněz hotových 19 R.
Do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky odvedeno po s[irotcích] zběhlých podli odvodu peněz hotových 32 R 17 gr
2 den.
Též přijato od Macka Šimkového za grunt 6 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její. Zůstává jí ještě dodati přes rok 1 R 27 gr.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Macka Šimkového za grunt 3 R.
Ty sou dány podli odvodu na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky po s[irotcích] zběhlých.
Z statku n[ebožtíka] Jana Valtruby podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 1 R 20 gr 2 den.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Macka Šimkového za grunt 3 R.
Kateřině dodáno ostatek dílu jejího 1 R 27 gr.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Macka Šimkového za g[runt] 3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Macka Šimkového za grunt 6 R.
Do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu po s[irotcích] zběhlých dáno 11 R 23 gr.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Macka Šimkového za g[runt] 6 R.
Do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podle odvodu dáno 6 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Macka Šimkového za grunt 2 R.
Ty jsou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.

f 165a
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Macka Šimkova za g[runt] 2 R.
Ty jsou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podle odvodu.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Macka Šimkového za grunt 2 R.
Jsou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Macka Šimkového za grunt 4 R.
Odvedeny jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.
Letha 1612 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Macka Šimkového za grunt 4 R.
Odvedeny jsou do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Kubíčkového na místě Macka Šimkového za g[runt] 4 R.
Odvedeny jsou do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Pavla Kubíčkového za grunt přijato 4 R.
Ty sou odvedeny do statku neb[ožtíka] Štěpána Vnučky.
Leta 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Pavla Kubíčka přijato za grunt peněz ročních 4 R.
Ty sou odvedené do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Pavla Kubíčka za grunt přijato 4 R.
Ty sou odvedené do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Pavla Kubíčkového za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka přijato 4 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Pavla Kubíčkového za grunt do Štěpána Vnučky statku [přijato] 4 R.