Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Benedíkova

f 170a

Jest jich trý: Kuna, Dorota, Kateřina a Alžběta mateř jejich štvrtá.
Kuna ta slouží s vůlí vrchnosti v Hodoníně, Dorota, Kateřina ta slouží v Lipově.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Jíry Kuželovského 240 R.
Více náleží v statku n[ebožtíka] Bartoně Benedíkova po n[ebožtíku] Jírovi otci jejich, jakž při tychž nápadnících nazad zapsáno najde se i jak je platiti jim mají, zápisem se spravíš 38 R 12 gr 1 den.
Summa všeho statku učiní 278 R 12 gr 1 den.
Na to jest jim ku právu položeno toto:
Item z gruntu 61 R 9 ½ gr.
A z vinohradu 6 R.
Učiní obojího 67 R 9 ½ gr.
Z tej summy vydáno za dluhy nebožt[íka] otce těch sirot[ků] 60 R 27 ½ gr.
f 170b
A tak při právě zůstává 6 R 12 gr.
A mimo ty dluhy zaplacené se ještě z toho statku osobám níže psaným toto vyplniti a zaplatiti má:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 6 R.
Item Janovi Hrdému do Strážnice 5 R. Ten dluh jest zaplacený, dáno za ně obilí.
Item Petrovi Hledajovi z Louky 20 R.
Item Janovi Kubějovi půjčených 3 R.
Item Martinovi Slovákovi z Vrbového za kůň a dobytek 16 R.
Item Kuně, nebožt[íka] Martina Mikšových dceři, s toho statku se vyplniti má, což nebožt[ík] otec těch sirot[ků] za vinohrad dlužen zůstal 18 R.
Pars všech dluhuov, které ještě zaplatiti se mají, učiní 68 R.
I sejmouce ty všecky dluhy, kteréž učiní 129 R 27 ½ gr, zůstává čistého statku 148 R 14 ½ gr.
f 171a
Dělíce tu summu na 4 díly, přijde na jeden každý díl po
37 R 3 gr 4 den.

Item Alžběta, mateř těch sirot[ků], ta sobě díl svůj na gruntě srazila. A tak tu ona při témž statku více nic míti nebude, toliko samejm třem sirot[kům], totiž Kuně. Kateřině a Dorotě náležeti bude v tom statku, tak jakž napřed položeno, po 37 R 3 gr 4 den.
Na tu spravedlnost a napřed dotčených dluhuov, které se zaplatiti mají, nachází se na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Jíry Suchánka 129 R. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 5 R.

Item na vinohradě v Radostnej hoře, kterýž Jíra Kuželovskej drží 11 R 28 gr 4 den.
Item v statku nebožtíka Bartoně Benedíkova, jakž napřed dotčeno 38 R 12 gr 1 den. Ty pokládati má od letha [15]95 při Vánocích po 3 R.

Letha [15]94 vyplnil Václav Benedíků za vinohrad svůj 5 R.
Ty jsou vydány za dluh Janovi Hrdému do Strážnice.
f 171b
Z těch peněz položenejch dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky za dluh 2 R.
A Petrovi Hledajovi do Louky na dluh dáno 2 R 23 gr 4 den.
Letha [15]95 přijato od Jíry Suchánka za grunth 5 R.
Ty sou vydány Petrovi Hledajovi z Louky.
Téhož letha [15]95 přijato z statku n[ebožtíka] Bartoše Benedíkova 2 R.
Ty sou vydány Kuně na díl jej[í].
Letha [15]96 přijato od Jíry Suchánka za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 R.
A Petrovi Hledajovi z Louky dáno 3 R.
Z statku Bartoně Benedíkova přijato peněz 1 R 17 gr 6 den.
Ty sou dány Kuně na díl její.
Leta [15]97 položil Jíra Suchánek za grunt svůj 5 R.
Z toho dáno Janovi Kubějovi na dlu jeho 3 R.
A Matoušo[vi] Petra Hledajovi 2 R.
Leta [15]98 přijato za grunt od Jíry Suchánka 5 R.
Ty zuostávají při právě Martinovi Slovákovi z Vrbového na dluh jeho. Ty sou vydány tomu Martinovi Sluhovi.
Letha [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje přijato za grunt od Jíry Suchánka 5 R.
Ty sou vydány Martinovi Sluhovi do Vrbového.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Suchánka za grunt 4 R.
Z toho dáno Martinovi Sluhovi do Vrbového 2 R.
Petrovi Hledajovi do Louky, které přijal Matouš syn jeho
2 R.
Od Václava Benedíkového přijato za vinohrad dvojích peněz na zadržalé peníze 8 R.
Z toho dáno Dorotě k svadbě 4 R.
Martinovi Vaňkový[mu] na díl Kunin dáno 2 R.
Dorotě též dáno na díl její 2 R.
f 172a
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Benedíkového nápadu otcovského
2 R 20 gr.
Od Pavla Vaverčíka za grunt 3 R.
Matoušovi Hledajový[mu] synu do Louky na dluh dáno hotových 3 R.
Zůstává se jemu ještě 7 R 6 gr 3 den.

Dorotě dáno na díl její 1 R 10 gr.
Martinovi Vaňkový[mu] na díl Kuny 1 R 10 gr.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato z gruntu a z statku Bartoně Benedíkova 40 gr.
Od Pavla Vaverčíka přijato za grunt 2 R 15 gr.
Ty přijal Matouš Hledajů do Louky na dluh jemu povinný.
Zuostává se jemu ještě dodati toho dluhu – nic, jest již zaplacen.
Těch 40 gr jsou vydány Dorotě a Kuně na díly jejich.

Sečtení toho statku:
Kateřině náleží dovzíti dílu jejího mimo prvnější vyzdvižení 37 R 3 gr 4 den.
Dorotě tolikéž náleží 29 R 1 gr 3 den.
Kuně náleží tolikýž 30 R 9 gr 5 den.
Summa toho 97 R 6 gr 6 den.
Ta summa náleží jim na těchto věcech:
Na gruntě Pavla Vaverčíka od letha 1603 náleží 85 R 15 gr. Ty jim jdou po 5 R.
Na vinohradě jíry Kuželovského v Radostné hoře 11 R 28 gr
4 den. Ty sou za ním zadržalé.
Summa toho 97 R 6 gr 6 den.
A tak se spravedlnost jejich zouplna nachází.
Dorotě na díl její dáno hotových peněz 16 gr 3 den.
f 172b
Jakož Martinovi Valačovi náleželo po Dorotě manželce jeho dílu jejího dodati se zuostávalo sumy 28 R 15 gr, takové peníze prodal Pavlovi Vaverčíkovi za hotových 5 R.
A tak Dorota díl svůj vyzdvihla.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Pavla Vaverčíka za g[runt] 3 R.
Z toho dáno Kuně na díl její 1 R 15 gr a po Kateřině s[irotku] zběhlým k ruce panské přijato 1 R 15 gr.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jana Macigala za vinohrad v Radostné hoře, kterýž Jíra Kuželovský držel a na tyto sirotky za něj platiti měl, přijato 2 R.
Ty 2 R přijaty sou k ruce panské po Kateřině sirotku zběhlým.
Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Pavla Vaverčíka za grunt 1 R.
Ten jest přijat k ruce J.M. Páně po Kateřině sirotku zběhlým.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Pavla Vaverčíka za grunt 2 R.
Přijaty jsou k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Pavla Vaverčíka za grunt 2 R.
Přijal je Martin Rohanů na díl Kuny ženy své.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Pavla Vaverčíka za grunt 2 R.
Ty přijal Martin Rohanů na díl ženy své.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacije přijato od Pavla Vaverčíka za grunt 2 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacije přijato od Mikuláše Hložka za grunt na místě Pavla Vaverčíka 2 R.
Ty přijal Martin Rohanů na díl ženy své.
Od Jana Macigala za vinohrad v Radostné 3 R.
NB. Jakož náleželo Kateřině dílu jejího 30 R 18 gr 4 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlé jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 5 R, ostatek po letech jíti má. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Mikuláše Hložka za grunt přijato 2 R.
Z toho přijal Martin Rohanů na díl Kuny ženy své 1 R.
A k ruce panské po Kateřině přijato 1 R.
f 173a
Letha 1614 od Jana Krčmy na místě Macigala za vinohrad v Radostné přijato 3 R.
Z toho dáno jest Dorotě ostatek dílu jejího, což se ještě vyhledalo, že jí náleželo, totiž 16 gr 3 den.
Však ty peníze pokládají se u vydání napřed před lítem 1604 z té příčiny, že za tím následuje odepsání jí ostatku dílu jejího.
Martinovi Rohanovi na díl Kunin dáno 1 R 13 gr 4 den.
A k ruce panské po Kateřině zběhlé přijato 1 R.
Náleží se ještě do statku tohoto z vinohradu Jana Macigala, kterýž Jan Krčmů drží v hoře Radostné, vyplniti 3 R 28 gr
4 den.
Letha 1615 za purgkmistra Jury Vnučka od Mikuláše Hložka za grunt přijato 2 R.
Od Jana Krčmy za vinoh[rad] v Radostné hoře 2 R 15 gr.
Z toho dáno Martinovi Rohanovi na díl Kunin 2 R 15 gr a k ruce Jeho [Mil]osti Páně po Kateřině zběhlé přijato 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Mikuláše Hloška přijato za grunt peněz ročních 1 R 15 gr.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Od Jana Krčmy za vinohrad v Radostné přijato 2 R.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně z s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kuželovské[ho].
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Krčmy za vinohrad v Radostné 1 R.
Ten 1 R vzat jest k ruce JM Páně.

Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Hložek položil ročních peněz za grunt 2 R.
Od Jana Krčmy za vinohrad v Radostné hoře přijato 2 R.
Ty 4 R jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně po zběhlých obráceny.
Letha 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Krčmovi položila za vinoh[rad] v hoře Radostné 1 R.
Ten jest přijat k ruce Jeho [Mil]osti Páně.