Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 S[irotci] n[ebožtíka] Thomáše Pejhy

f 182a

Ještě krom Kateřiny, kteráž již od nich vydělena jest, jest jich šestero: Jan, Martin, Thobiáš, Jíra, Anka a Lida a Zuzanna mateř jejich sedmá.
Jan a Martin ti jsou ženatí, Anka a Lida jsou vdané, Jíra na gruntě hospodaří, Thobiáš ten vandruje po řemesle ševcovském.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Jíry bratra jejich 40 R. Na to jim závdanku položiti má při Vánocích letha [15]94 5 R a ostatní má pokládati od letha [15]95 při Vánocích po 3 R,
Více jim náleží na vinohradě v Staré hoře, kterejž tejž Jíra bratr jejich drží 16 R. Ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
A hotovejch za krávy a co Janovi na vinohradě sraženo 11 R.
Summa všeho 67 R.
f 182b
Z toho se má vyplniti na zbor poručených 2 R.
Zůstává čistého statku 65 R.
Dělíc tu summu na sedm dílů, přijde jednomu každému po 9 R 8 gr 4 den.

Vydání s té hotové summy:
Item Janovi na díl jeho 5 R.
Item Ance též dána kráva ve 4 R.
Item Martinovi dáno na díl jeho 2 R.
Item Zuzanně, mateři těch sirotků, náleží mimo napřed psanej díl její achtel vinohradu v hoře Klučovej a kus sadu pod vinohrady v Strážnici. Ty jsou jí synové a dcery jejich podle kšaftu n[ebožíka] otce jejich pustili, aby toho do smrti své užívala bez překážky všelijaké. A po smrti pak její aby tejž vinohrad s tejmž sadem na všecky napřed psané nápadníky připadl, tím aby se rovnejm dílem podělili.
Jíra ten sobě díl svůj 9 R 8 gr 4 den na gruntě porazil.

Letha [15]94 položil Jíra Pejhů peněz ročních za grunth závdanku 5 R.
Ty vzala Zuzanna máti na díl svůj.
Více položil tejž Jíra za grunth, což od Anky ostatek dílu jejího koupil 5 R 8 gr 4 den.
A tak ona tu nic nemá.
f 183a
Letha [15]95 Martin, s[irotek] napřed psaný, prodal všecku spravedlnost, což jemu náleželo, Jírovi bratru svému 7 R 8 gr 4 den.
Více prodala Lida, sestra téhož Martina, Jírovi bratru svému 9 R 8 gr 4 den.
Téhož letha [15]95 položil Jíra za grunth 2 R.
Ty přijal Jan na díl svůj.

Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Pejhy peněz 4 R.
Z toho dáno mateři na díl její 2 R.
A Janovi též dáno 2 R.
Leta [15]97 přijato z gruntu Jíry Pejhy 4 R.
Z toho dáno Dobiášovi na díl jeho.
Leta [15]98 přijato z gruntu od Jíry Pejhy 4 R 8 gr 4 den.
Z toho dáno na zbor podli poručenství 2 R.
Dáno Markytě mateři jejich ostatek dílu 2 R 8 gr 4 den.
A tak ona tu žádného dílu nic nemá.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Pejhy za g[runt] 4 R.
Ty sou vydány Tobiášovi na díl jeho.
A jakož ještě měl 1 R 8 gr 4 den, ty jest prodal Jírovi bratru svý[mu].
A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihl.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jíry Pejhy ostatek, což za grunt a vinoh[rad] těmto sirotkům dopláceti zůstával, totiž 8 gr 4 den.
A tak týž Jíra Pejha ten grunt a vinohrad zouplna a docela zaplatil.
Těch 8 gr 4 den náleží do statku neb[ožtíka] Jana, syna Thomáše Pejhy, na doplnění dílu téhož Jana.