Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Tlustého

f 184a

Jest jich čtvero: Jan, Kateřina, Zuzanna a Margetha.
Jan ten svej vůle užívá [a] k rejstrům se nestaví, Kateřina ta jest vdaná, Zuzanna slouží v Vrbce, Margetha ta jest chromá, chová se v Lipově.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 63 v Městečku Matěje Steruzského 176 R. Ty jim od letha [15]94 při Vánocích jíti mají po 8 R.
Více jim náleží na vinohradě v Vlčí hoře na Kněždubsku
30 R, kterejž Pavel Mlčků drží. Po čem se za něj platí, to se v registřích kněždubskejch vyhledati a do register těchto připsati má. Platiti se má od leta 1596 podli ourody po 2 R.
Za víno prodané 11 R 7 ½ gr.
Summa všeho učiní 217 R 7 ½ gr.
Na to jest jim ku právu položeno za víno prodané 11 R
7 ½ gr.
Z té hotové summy vydáno za dluhy n[ebožtíka] otce jejich 10 R 26 gr.
f 184b
A tak při právě hotových zůstává 11 ½ gr.

A mimo zaplacení dluhův vejš psaných ještě se osobám níže psaným dluhové tito zaplatiti mají:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Velečky předních peněz 6 R 20 gr 3 den.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 R 15 gr.
Item Bartošovi Kocourkovi 2 R.
Pars co se dluhův zaplatiti má 12 R 5 gr 3 den.
A tak sejmouce ty dluhy z toho statku již zaplacené i s těmi, kteréž se ještě zaplatiti mají, což obojího učiní 23 R 1 gr 3 den.
Zůstává čistého statku 194 R 6 gr ½ den.
Dělíc tu summu na čtyri díly, přijde jednomu každému z nich na díl jeho 48 R 16 ½ gr.
Item Margetha má obzvláštně u Kateřiny sestry
f 185a
své šatův ložných s lože jedno i s cejchami, což k tomu přináleží. Ty jí má do zrostu jejího dochovati, a když toho Margetě potřebí bude, zúplna od sebe odvésti a vydati.

Letha [15]94 přijato od Matěje Steruzského peněz ročních za grunth 8 R.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od spravování 14 gr 6 den.
Též dáno do truhlice sirotčí, což nebožtka Margeta, máti těch sirot[ků] čtyr vejš psaných, přes díl svůj z statku n[ebožtíka] Matěje Barinusa v Vrbce převzala. Ty jsou jim zas k počtu jejich navráceny 1 R 8 gr 5 den.

Dáno sirotkům n[ebožtíka] Martina Velečky za dluh n[ebožtíka] Jíry otce jejich 6 R 20 gr 3 den.
Jakož jest napřed psanému Janovi spravedlnosti náleželo
48 R 16 ½ gr, taková spravedlnost poněvadž se týž sirotek k rejstrům nestaví a své vůle užívá, na Jeho [Mil]ost Pána připadla a jest odvedena sirotkům nebožš[tíka] Štěpána Vnučka na vyšlou spravedlnost jejich.
Letha [15]95 přijato od Matěje Steruského z gruntu jeho peněz purgkrechtních 8 R.
Z toho dáno do Kuželového za dluh, což nebožt[ík] otec jejich za žito dlužen zůstal 1 R.
Ten zlatý má se ze všech dílů sníti.
Více dáno Bartošovi Kocourkovi za dluh 2 R.
Kateřině dáno na díl její 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Matěje Steruskýho 8 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Leta [15]97 přijato z gruntu Matěje Steruskýho 8 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 4 R.
f 185a
Leta [15]98 přijato přijato od Matěje Steruskýho za grunt
8 R.
Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] otce jejich s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky, kteréž se ze všech dílů sníti mají 3 R 15 gr.
A Kateřině dáno na díl její 4 R 15 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Matěje Steruskýho za grunt 8 R.
Z toho dáno s[irotkům n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu po s[irotku] zběhlým 4 R.
Kateřině na díl její dáno též 4 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Matěje Steruskýho za grunt 6 R.
Z toho dáno do statku Štěpána Vnučky podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 3 R.
Kateřině též dáno na díl její 6 R.
Z poručení J.M. Paní půjčeno těchto sirotků peněz hotových Jírovi Krejsovi švagru jejich 7 R. Ty peníze oplatiti má o posudku nejprve příštím letha 1601. Rukojmě Bartoš Kocourek.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Matěje Steruského za grunt 4 R.
Zuzanně dáno z milosti, která se zmrhala, z dílu jejího
3 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jana Pechového jinak Vodičkového za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány Markytě na díl její.
Zuzanně dáno z milosti, která se zmrhala, z jiných peněz s[irotčích], které se po zběhlých dostaly 1 R.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Pechového [jinak] Vodičkového za g[runt] 8 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Od Jíry Krejsy přijato půjčených peněz 7 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Jana Vodičkového za grunt 8 R.
Ty sou vydány Markytě na díl její.
f 186a
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Pejhy na místě Jana Vodičky za grunt 6 R.
Z toho dáno Markytě 4 R a Zuzanně z milosti 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jíry Pejhy za grunt 4 R.
Z toho dáno Markytě 2 R a Zuzanně z milosti dáno, která se zmrhala 2 R.
Jakož Zuzanně náleželo dílu jejího mimo prvnější vydání ještě 40 R 16 ½ gr, ta spravedlnost poněvadž se zmrhala a v řádu nestála, na J.M. Pána jest obrácena. A což na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo, jest poraženo 7 R, ostatek k ruce panské jíti má. Act[um] za pug[mistra] Jíry Pejhy letha 1610.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od něho za grunt 3 R.
Z toho dáno Markytě 2 R, do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podle odvodu 1 R.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Jíry Pejhy za grunt 6 R.
Z toho dáno Markytě 2 R, do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podle odvodu 2 R, k ruce Jeho [Mil]osti Páně po Zuzanně zběhlé přijato 2 R.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacije přijato od Jíry Pejhy za grunt 6 R.
Z toho dáno Markytě 2 R, do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 R a po Zuzaně zběhlé k ruce panské 2 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Pejhy za grunt 6 R.
Z toho dáno Markytě 2 R, do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky odvedeno 2 R a po Zuzanně zběhlé k ruce panské 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jíry Pejhy za grunt přijato 6 R.
Z toho dáno Markytě 2 R, do statku nebo[žtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu dáno 2 R a k ruce Jeho [Mil]osti Páně po Zuzanně zle zachovalé přijato 2 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jíry Pejhy přijato za grunt 6 R.
Z toho náleží Margetě 2 R, do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 2 R a k ruce JM Páně po Zuzaně zběhlé vzato 2 R.

Ty 2 R, kteréž se Jeho [Mil]osti Pánu dostaly, jsou vydány Václavovi Urbanovému na zaplacení gruntu, jak pan Zálu[ž]ský na něm byl 1 R 22 ½ gr.
f 186b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jíry Pejhového za grunt položených přijato peněz ročních 6 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 2 R.
Margetě na díl její dáno 2 R.
Na JM Pána po Zuzanně zběhlé zmrhalé 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Pejhového za grunt přijato peněz ročních 6 R.
Dáno z nich do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 2 R.
Margetě na díl její vydáno 2 R.
Na JM Pána obráceno z toho 2 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Pejhy za grunt přijato 6 R.
Dáno z nich do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 2 R.
Margetě na díl její 2 R.
Na JM Pána po Zuzanně 2 R.