Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Kubíčka

f 187a

Jest jich deset: Jakub, Jan, Pavel, Jíra, Mathouš, Mikuláš, Štěpán, Zuzanna, Kateřina, Dorotha.
Jíra, Mathouš, Mikuláš, Štěpán, Dorotha bez proměnění stavu svého zůstávají a u Pavla bratra svého se chovají a jiní jsou ženatí a vdaný.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě šedesátým šestým Pavla bratra jejich podle zápisu 150 R. Ty jim jíti mají od letha [15]93 při Vánocích po 6 R.
Též jim náleží na třech vinohradech v hoře Klučovej 150 R.
Též těm sirotkům náleží na Koutě roli prodané 4 R.
Summa všeho statku 304 R.
Dělíc tu summu na těch deset dílů, přijde na každý díl po 30 R 12 gr.
f 187b
Na to jest od Pavla bratra jejich za rok [15]93 položeno
4 R a zadržel 2 R.

Vydání napřed psaným nápadníků[m]:
Jakubovi dán ten vejše psaný Kout roli na díl jeho ve 4 R.
Hotových z gruntu 4 R.
Item Janovi jeden vinohrad v hoře Klučové dán v 50 R.
Mathoušovi též dán jeden vinohrad v 50 R.
Jírovi též dán jeden vinohrad v 50 R.
Pavel ten na gruntě svém dílu svého porazil 30 R 12 gr sobě.

A tak přijde ještě jednomu každému z těch sirotků toto dodati:
Jakubovi 22 R 12 gr.
Zuzanně 30 R 12 gr.
Kateřině 30 R 12 gr.
Dorotě 30 R 12 gr.
Mikulášovi 30 R 12 gr.
Štěpánovi 30 R 12 gr.
f 188a
Ta summa, kteráž se těm sirotkom na díly jejich vyplatiti má, na lidech těchto zůstává:
Na gruntě Pavla bratra jejich 115 R 18 gr.
Týž na Jírovi bratru jejich, to což jim mimo sražení dílu svého z vinohradu doplniti přijde, zůstává po 3 R dodati 19 R 18 gr.
Více na vinohradech na Janovi a Mathoušovi zůstává těm sirotkům dodati každej krom poražení dílů svejch po 3 R –
19 R 18 gr. Ty mají od letha [15]94 platit při Vánocích po
3 R.
Ten Jíra vejš psanej koupil jest od Jakuba bratra svého spravedlnosti na vinohradě svém všech 19 R 18 gr.
A tak ještě Jakubovi dílu jeho doplniti 2 R 24 gr.

Více tejž Dorotě náleží toto na svršcích níže psaných:
Dvě duchny, jedna peřina, jedna poduška.
Patery rukávce tenké, jedny konopné.
Fěrtochů šest konopných a dva tenké.
Plachetka jedna oděvací tenká.
Item jeden obrus prostý, dva malované.
f 188b
Item jeden ručník.
Item pět cích konopných a jedna lněná.
Item jedna cíška malá.
Rúšek všech tři, jedna Brněnka, druhá hedbávná, třetí prostá.
Plachet konopných a lněných pět.
Prostěradlo jedno tenké.
Lněného plátna 7 loket.
Konopného 4 ½ lokte.
Kráva jedna.

A mimo napřed psanou spravedlnost náleží těmto sirot[kům] níže psaným na penězích hotovejch za víno prodané toto, kteréž při právě bejti má:
Item Štěpánovi 23 gr.
Item Mikolášovi 2 R 3 gr.
Item Dorotě 1 R 26 gr.

Vydání napřed psaným nápadníkům toto: f 489a
Item Kateřině dáno hotovejch 4 R 22 gr.

Letha [15]94 přijato od Martina Kubíčkového za grunth 6 R.
Z toho dáno Václavovi Lethovskému od spravování 1 R 12 gr
6 den.
Ostatní do truhlice zůstávají.
A ostatní ty jsou dány Zuzanně a Kateřině na díly jejich jedné každé po 2 R 8 gr 4 den.
Téhož letha přijato od Jana a Matouše za vinohrad 6 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Položil Jan bratr těch sirotkův, což od Jakuba bratra svého skoupil, ty sobě na zaplacení svého vinohradu sráží 2 R 24 gr. A Jakub tu žádné spravedlnosti nemá.
Letha [15]95 přijato od Pavla Kubíčkového za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 R 15 gr.
A Kateřině též dáno 1 R 15 gr.
Letha [15]96 přijato od Matouše Kubíčkovýho za vinohrad
3 R.
Téhož letha přijato od Pavla Kubíčkového za grunth peněz
6 R.
Téhož letha přijato od Jana Kubíčkového 3 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její peněz 3 R.
A Zuzaně též dáno na díl její peněz 3 R.

Štěpánovi též dáno od hojení jeho 2 R.
Leta [15]97 přijato z gruntu Pavla Kubíčkového 6 R.
Téhož letha přijato z vinohradu Matouše Kubíčkového 3 R.
Téhož leta přijato z vinohradu Jana Kubíčka 3 R.
Ty jsou Kateřině na díl její vydány.
Téhož leta dáno Zuzanně na díl její 2 R.
Kateřině též dáno na díl její 2 R.
f 189b
Leta [15]98 přijato od Pavla Kubíčkova za grunt 6 R.
Též přijato od Matouše za vinohrad 3 R.
Též přijato od Jana Kubíčkova za vinoh[rad] 3 R.
Zuzaně z toho dáno na díl její z hotových peněz 4 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Pavla Kubíčkova za grunt 6 R.
Též přijato od Matouše za vinohrad 3 R.
Též přijato od Jana Kubíčkova za vinohrad 3 R.
Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 3 R.
Zuzaně též dáno na díl její 3 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Pavla Kubíčka za grunt 3 R.
Od Matouše za vinohrad přijato 3 R.
Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Více dáno tejž Zuzaně na díl její po druhé 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana za vinohrad ostatních 4 R 24 gr.
Z toho navráceno Matoušovi, co přeplatil za vinohrad 1 R
12 gr.
Kateřině též dáno na díl její 3 R 12 gr.
A tak Matouš a Jan vinohrady doplatili.
Od Martina Šklubalového za grunt přijato 3 R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Martina Šklubala za g[runt] 2 R.
Štěpánovi dáno na díl jeho na učení řemesla 3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a dáno Dorotě na díl její hotových peněz 1 R 15 gr.
Janovi Kubíčkovýmu navráceno z tohoto statku, co přeplatil za vinohrad v Klučové 3 R.
Zuzanna a Štěpán zemřeli a dílů svých nedobraných po sobě zanechali summy 37 R 17 gr. Ta spravedlnost připadla na Jíru, Kateřinu, Dorotu, Mikuláše, bratry a sestry jejich, a na dítky od Jakuba, od Jana a Pavla splozené, přijde na těch 7 dílů každému po 5 R 11 gr.
Vyhledalo se, že těm s[irotkům] od Jakuba, Jana a Pavla splozeným náleží nápadu po Zuzanně neb[ožtíka] Jana Mikuláše Linhartovýho na gruntě 61 Jíry Žeravskýho na Závodí 3 R 25 gr 5 den.

f 190a
Více náleží sirotkům od Jakuba, Jana a Pavla splozeným nápadu po Zuzanně tetě jejich na vinohradě v Radostné Jana Vaškovýho na každý po 3 R 25 gr 5 den summy 11 R 17 gr 1 den.
Též na ty sirotky náleží po Mathoušovi strejci jejich nápadu na jednoho každého po 5 R 21 gr 3 den summy 17 R 4 gr
2 den. Ty náleží z vinohradu v Klučové hoře Pavla Jana Kubíčkova, ten jest jemu prodán za summu 42 R.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Pavla Jana Kubíčkovýho za vinohrad v Klučové, což na ty sirotky na 3 díly přišlo 2 R 4 gr 2 den.
Z gruntu Jíry Žeravskýho přijato na ty sirot[ky] ut sup[ra] 25 gr 5 den.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato z důchodův panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně vyšlé spravedlnosti 28 R 12 gr 2 den. Ty přijali Mikuláš, Dorota, Jíra do Kostic na díly své a dáno jim obilí.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie jakož náleželo Kateřině po Matoušovi bratru jejím nápadu na vinohradě Pavla Kubíčkového v hoře Klučové 5 R 21 gr 3 den, ty jest od ní koupil za hotové 2 R. A tak tu nic nemá.
Více týž Pavel Kubíček skoupil na témž vinohradě svém od Jíry, Mikuláše a Doroty z Kostic nápady jejich od každého 5 R 21 gr 3 den, což učiní v summě 17 R 4 gr 2 den, za hotových
2 R 25 gr. A tak oni tu nic na tom vinohradě nemají.
Více Pavel Kubíčků položil za vinohrad v Klučové 2 R 8 gr
4 den.
Z toho dáno Kateřině nápadu po Matoušovi 1 R 4 gr 2 den a Pavlovi Kubíčkovi také po Matoušovi nápadu ostatních peněz
1 R 4 gr 2 den.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Mikulášovi a Dorothě do Kostic dáno na vyšlou spravedlnost od obce jim povinnou 10 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Pavla Kubíčka za vinohrad v Klučové hoře přijato 2 R.
Od obce lipovské na dluh přijato 13 R.
Těch 15 R jsou vydány Mikulášovi a Dorotě do Kostic.
Letha 1615 za purgmistra Jíry Vnučka od Pavla Kubíčka za vinoh[rad] v Klučové hoře přijato 2 R.
Ty sou vydány Mikulášovi.
Od obce lipovské přijato na dluh povinný 12 R.
Z toho dáno Dorotě 4 R a Mikulášovi dáno 8 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového položeno od obce lipovské ostatních peněz na ten dluh svrchu psaný 16 R
14 gr 1 den.
Ty přijali Mikuláš a Pavel do Kostic. A tak tu nic nemají.
Od Pavla Kubíčkova za vinohrad v Klučové hoře přijato 1 R.
Jest vydán Kateřině, dceři n[ebožtíka] Jakuba na díl její.

f 190b
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Pavla Kubíčkového za vinohrad v Klučové 2 R.
Ty sou vydané Kateřině, dceři n[ebožtíka] Jakuba.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Pavla Kubíčkového za vinohrad v Klučové 2 R.
Ty sou vydané Kateřině, dceři n[ebožtíka] Jakuba.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka jakož náleželo v tomto statku Kateřině, dceři neboštíka Jakuba nápadu nedobraného 3 R 13 gr, ty jest Václav Štěrba, manžel tej Kateřiny, prodal Pavlovi Kubíčkovi za 1 m[ěřici] ječme[ne].
A tak táž Kateřina, dcera Jakubova, tu nic více nemá.
Téhož letha a dne ut s[upr]a jakož náleželo nápadu Mackovi a Mikulášovi, synům neboštíka Jana Kubíčkového, po strejcích
6 R 11 gr 3 den v tomto statku vyzdvihnouti, ty jsou Pavlovi Kubíčkovi odpustili.
A tak Pavel Kubíčků nebude více povinen platiti za vinoh[rad] v hoře Klučové, toliko synům Pavla Kubíčkového Martinovi a Václavovi, totiž 9 R 17 gr 1 den.