Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 Nápadníci po n[ebožtíku] Bartoňovi Benedíkovém

f 193a

Zůstali jich ještě kromě Václava, Jana, Martina, Pavla a Anky, kteříž již díly své zúplna vyzdvihli, tři: totiž Jíra, Zuzanna a Margetha.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému toto:
Item Jírovi 38 R 12 gr 1 den.
Item Zuzaně 38 R 12 gr 1 den.
Item Margetě 38 R 12 gr 1 den.
Pars všeho 115 R 6 gr 3 den.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 74 v Městečku Martina bratra jejich 40 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
f 193b
Item na vinohradě v Starý hoře, kterejž Václav Benedíků drží 56 R. Ty jest měl pokládati od letha [15]88 po 6 R, ale není od něho až do letha [15]93 nic položeno a tak zadržel
30 R.
Více na podsedku téhož Václava Benedíkového 19 R 6 gr
3 den. Ty pokládati má od letha 1604 při Vánocích po 4 R, když Martin Benedíků z gruntu svého, což povinen jest, prve vyplní.
Jan Kubějů, manžel Margety napřed psanej, spravedlnost což na díl její ještě dodati náleželo, jakž napřed dotčeno 38 R
12 gr 1 den, ty jest Martinovi Benedíkovému švagru svému prodal. A tak tu více žádné spravedlnosti jmíti nebude.

Letha [15]94 přijato od Martina Benedíkového za grunt 1 R
7 gr 6 den.
Ty složeny do truhlice sirotčí.
A mimo to sráží sobě na doplacení gruntu svého díl skoupený od Margety sestry své, jakž vejš dotčeno 38 R 12 gr.
A tak již za grunth svůj nic více povinen není.
Letha [15]95 přijato z podsedku Václava Benedíkového 2 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Více jemu dáno na díl 1 R 17 gr 6 den.
f 194a
Letha [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje odvedeno těmto sirot[kům] na statku n[ebožtíka] Šimka Hložka na vyšlou
spravedlnost po s[irotcích] zběhlých 17 R. Ty jak jim jíti mají, zápisem při tom statku Šimka Hložka se spravíš.
Při statku 63 Jíry Benedíkového našlo se, že vyplnil Václav Benedíků na zadržalé peníze za vinohrad v Staré hoře 9 R. Ty sou přijaty do téhož statku Jíry Benedíkového.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Václav Bendíků za vinohrad 4 R.
Ty sou vydány do statku Jíry Benedíkova.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato z gruntu Mikuláše Linhartového ročních peněz 4 R.
Z toho dáno Kuně Havranových do Veliké po Zuzaně napřed psané mateři její 1 R 10 gr

A na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového dílu otcovského 2 R 20 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Linhartova za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Kuně Havranových do Veliké po Zuzaně mateři její 20 gr.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového 1 R 10 gr.

Sečtení tohoto statku:
Kuně, dceři n[ebožtíka] Mikle Havranového z Veliké, náleží po Zuzaně napřed psané dílu jejího nedobraného, jakožto mateři její vlastní, sumy 36 R 12 gr 3 den. Ta spravedlnost jest na gruntě Mikuláše Linhartova na Závodí, jíti jí má od letha 1603 po 6 R.
Našlo se z register Závodských purkrechtních při gruntě 46, že jest vyplněno do letha 1610 od letha 1603 sumy 18 R. Ty jsou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Mikle Havranového do Velké.
f 194b
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Jíry Němečka za grunt 4 R.
Přijala je Běta Ryšavá do Strážnice, nápad[nice] po n[ebožtíku] Miklovi Havranových z Velké.
Letha 1613 za purgk[mistra] Jana Kolacie přijato od Jíry Němečka za grunt dvojích peněz 6 R.
Ty oboje peníze jsou vydány Bětě Ryšavej do Strážnice, nápadu po n[ebožtíku] Miklovi Havranových z Velikej.
Letha 1614 za purgkmistra Jury Vnučka přijato od Jury Němečka za grunt 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jury Vnučka přijato od Jury Němečka za grunt 3 R.
Ty 3 R dány sou Bětě Ryšavé do Strážnice.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jury Němečka za grunt přijato 3 R.
Ty sou dány Bětě Ryšavé do Strážnice.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Jury Němečka za grunt 4 R.
Ty sou vydané Václavovi Benedíkovému.