Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 Nápadníci n[ebožtíka] Adama Vnučky

f 198a

Jsou dvě: Kateřina a Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich toto:
Item Kateřině podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 112 po n[ebožtíku] Adamovi Vnučkovi otci jejím se vyhledalo 176 R 22 gr 5 den.
Více tejž Kateřině po n[ebožtíku] Janovi bratru jejím připadlo podle vyhledání bedlivého 120 R 24 gr 4 ½ den.
Učiní obojího 297 R 17 gr 4 ½ den.
Na to jest táž Kateřina po letech přijala, jakž v těch knihách sirot[čích] a v regimentích purgmistrovských čtyrech položeno a napsáno jest 155 R 2 gr 2 ½ den.
A tak se jí ještě k doplnění dílu jejího dodati má 142 R
2 gr 2 ½ den.

Item Zuzanně náleželo, což na ni po n[ebožtíku] otci jejím i po Janovi bratru jejím přišlo summy 297 R 17 gr 2 ½ den.
Na to jest přijala hotových 24 R 19 gr.
f 198b
A vinohrad v hoře Radostné v 50 R.
Učiní obojího 74 R 19 gr.
A tak se jí ještě k doplnění dílu jejího dodati přijde
222 R 28 gr 2 ½ den.
Summa všeho, což se těm oběma nápadnicím dodati má, učiní 365 R 5 den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 75 v Městečku Matěje Novákového 310 R 18 gr. Na to jest letha [15]91 a [15]92, též [15]93 zadržel troje peníze 45 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati se má po 15 R.
Item na vinohradě Martina Benedíkového 8 R 7 gr 2 den. Ty jest povinen, když se jemu oznámí, položiti.
Více ve vsi Velké Vrbce mají v statku n[ebožtíka] Mikuláše Onučky, jakž v registřích sirotčích jejich položeno jest 37 R 9 gr 5 den.
f 199a
A při právě hotových bejti má 8 R 25 gr 5 den.
Na ty napřed psané zadržalé peníze položil Matěj Novák ku právu 15 R.

Letha [15]94 přijato od ouřadu vrbeckého z statku Mikuláše Onučky 8 R 15 gr.
A na summu vyšlou přijato od Mikuláše Vodičky 1 ½ R.
Více přijato od Martina Benedíkového za vinohrad 4 R.
Ty všecky troje peníze 14 R dány jsou Zuzaninému muži na díl její.

Téhož letha [15]94 přijato od Matěje Novákovýho za grunth peněz purgkrechtních 15 R.
Těch 15 R dány Zuzanně na díl její, kteréž Jíra Těžký manžel její k sobě přijal.
Více přijato od Martina Benedíkových za vinohrad na zadržalé peníze 1 R 18 gr.
Ty sou vydány Václavovi Letovskému od vkladu do novejch rejster.
Letha [15]95 přijato z gruntu a z vinohradu podle rejster purgkrechtních v Měst[ečku] při gruntu 75 15 R.
Ty sou vydány Zuzanně na díl její, kteréž Jíra Těžký manžel její přijal.
Letha [15]96 přijato z gruntu od Jana Onučky 10 R.
Téhož letha přijato od Matěje Nováka za vinohrad 5 R.
Těch 15 R Jíra Těžký přijal na místě manželky své Zuzanny.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Onučky 10 R.
Téhož leta přijato z vinohradu Matěje Nováka 5 R.
Těch 15 R, které jsou za rok [15]97 z gruntu a vinohradu přijaté, jsou vydány Kateřině na díl její.
f 199b
Jakož jest ještě napřed psané Kateřině spravedlnosti k vyzdvižení na díl její náleželo jmenovitě 127 R, ty j[es]t Adam Zámečník, manžel té Kateřiny, po smrti její Jírovi Těžkému švagru svému všecko z lásky přátelské dobrovolně bez přinucení pustil, aby jmenovaný Jíra Těžký takové peníze k ruce své vyzdvihoval. Stalo se u přítomnosti purkmistra Jana Kuběja a jiných osob radních v outerý po neděli Reminiscere Anno [15]98.
Proti tomu Jíra Těžký uvolil se jestliže by Pán Buoh Adama Zámečníka z tohoto světa prostředkem smrti povolati ráčil, tehdy aby Jíra Těžký Oršilu dceru jeho, od Kateřiny nahoře psané zplozené, k sobě povinen byl přijíti a ji opatrovati při sobě do zrostu a vdání jejího chovati a kdyby se vdáti jměla, výpravu učiniti.

Letha [15]98 položil za grunt Jan Onučka 10 R.
Od Matěje Nováka za vinohrad přij[ato] 5 R.
Tych všech 15 R vydáno Zuzaně na díl její.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Onučky za grunt 10 R.
Od Matěje Nováka za vinohrad 5 R.
Těch všech 15 R vydáno Zuzaně na díl její.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Onučky za grunt 10 R.
Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Od Matěje Nováka za vinohrad přijato 5 R.
Ty přijal Jíra Těžký na díl Zuzany ženy své.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Matěje Novákova za vinohrad 5 R.
Od Jana Onučky přijato za grunt 5 R.

Ty přijal Jíra Těžký na díl Zuzany ženy své všech 10 R.
f 200a
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Onučky za g[runt] 2 R.
Ty přijal Jíra Těžký na díl Zuzany ženy své.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Jana Onučky za grunt 10 R.
Od Václava Piš za vinohrad na místě Macka Novákova přijato 5 R.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato z statku neb[ožtíka] Martina Benedíkového na doplacení vinoh[radu] v Kluč[ové] hoře 2 R.
Zůstává se odtud ještě dovzíti za ten vinoh[rad] 18 gr
2 den.
Ty 2 R dány sou do statku neb[ožtíka] Jíry Těžkýho nedobraného dílu po Zuzanně manželce jeho.