Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Jankového

f 203a

Jest jich tré: Jan,Kateřina, Zuzanna a Anna mateř jejich čtvrtá.
Ti všickni při mateři své zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnsti:
Na gruntě 25 Matěje Novákového, otčíma těch sirotkův 89 R 12 gr. Ty jak jim jíti mají, zápisem knih nových purgkrechtních se spravíš.
Více náleží jim na vinohradě Pavla Petruželky v hoře Radostné 43 R. Na to jest závdanku a peněz ročních do letha [15]93 položil 4 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 3 R.
Též jim náleží na druhém vinohradě Tomáše Vrtalového v tejž hoře 42 R. Na to jest závdanku a peněz ročních do letha [15]94 položil 8 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích se pokládati má po 3 R.
Více jim náleží na třetím vinohradě též v tej hoře Mikuláše Rohana 40 R.
f 203b
Na to jest položil 3 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 3 R.
Též na čtvrtém vinohradě na Loucku, kterýž drží Krátkej z Blatnice do letha [15]93 hotovejch vyšlejch a na právo lipovské přijatých 38 R 7 gr 6 ½ den.
Item na jatce prodané Mikulášovi Ryzulkovi 7 R. Na to jest položil 1 R a ostatek pokládati má od letha [15]94 po 1 R při Vánocích.
Pars všeho 259 R 19 gr 6 den.
Na to jest vyšlejch podle napřed psaného poznamenání 54 R
7 gr 6 den.
Z té vší summy má se zaplatiti dluhův 59 R 29 gr 3 ½ den.
Na to jest zaplaceno dluhův podle register starých sirotčích, též podle regimentův 46 R 9 gr 5 den.

A se ještě těmto osobám níže psaným dopláceti zůstává 13 R 19 gr 3 ½ den:
f 204a
Janovi Pelovému a Václavovi Šašvatovu 22 ½ gr. Když se jim ty peníze dají, povinni budou řetěz, kterýž za sebou mají, těm sirotkům navrátiti. Ten sou navrátili, jakž se ti s[irotci] k tomu sami přiznali.
Jakubovi do Veselí za víno 12 gr.
Valentovi Jelenovu za dobytek 7 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Lukšova 2 R.
Janovi Harkašovu z Jeleního 2 R 15 gr.
Na to jest při právě hotových 7 R 28 gr 1 den.

A tak když se tyto dluhy napřed psané doplatí, bude těm sirotkům ještě na věcech vejš psaných náležeti 205 R 12 gr.

Dělíc to na 4 díly, přijde každý[mu] po 51 R 10 ½ gr.
A mimo to, co by na tom vinohradě na Loucku ještě mělo od letha [15]94 sirotkům náležeti, ouřad mají se na to při registřích horenských doptati a doptajíce se, do těchto register sirotčích dáti vepsati.

Letha [15]94 přijato od Thomáše Vrtalového za vinohrad 3 R.
Z nich dáno od vkladu Václavovi Lethovskému 1 R 16 gr
4 den.
Též přijato od Mikuláše Rohana za vinohrad 3 R.
Téhož letha přijato za vinohrad na Loucku 4 R.
Těch 4 R sou vydány Ance, mateři těch sirot[ků].
Též přijato od Pavla Petruželky za vinohrad peněz ročních
3 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
f 204b
Letha [15]96 přijato od Rohana za vinohrad 3 R.
Téhož letha přijato od Tomáše Vrtala za vinohrad 3 R.
Od Pavla Petrželky z vinohradu přijato 1 ½ R.
Od Mikuláše Fryzulky přijato z jatky za dvě letha 2 R.
Též více přijato od Pavla Petrželky za vinohrad 1 ½ R.
Z toho dáno Janovi na díl od učení řemesla masařského 6 R.
Téhož letha [15]96 přijato z vinohradu z Loucka 8 R.
Z toho dáno od vyhledání hornému a od vydání peněz starším louckejm 12 gr.
Václavovi Bařinovi dáno za dluh 22 ½ gr.
S[irotkům n[ebožtíka] Vaňka Lukšova dáno za dluh 2 R.
Leta [15]97 přijato z vinohradu Tomáše Zvedinosa 3 R.
Též přijato za rok [15]96 za vinohrad od Loucských 8 R.
Z toho dluhu zaplatceno Jírovi Jelenovi za dobytek 7 R.
Též přijato od Mikoláše Petrželky za rok [15]97 z vinoh[radu] 3 R.
Leta [15]97 Mikoláš Petrželka koupil achtel vinohradu v Radostnej hoře za summu 40 R. Místo závdanku vejš psané peníze roční 3 R položil a ostatek po tejž summě platiti má od leta [15]98.
Rukojmě Jura Vašků, Václav Moštěnský S.R.S.A N.
Leta [15]97 přijato z vinohradu Rohanového 3 R.
Dáno Janovi na díl jeho téhož letha 8 R.
Téhož letha [15]97 přijato z Louky za vinohrad 8 R.
Leta [15]98 dáno dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, což se z regimenu našlo, do peněz sirotčích míšených 2 R.
Ty se mají při vydávání peněz ze všech dílů porážeti.
Od Tomáše Vrtalova za vinohrad přijato 3 R.
Od Mikuláše Rohana za vinohrad též přijato 3 R.
Od Mikuláše Petrželky za vinohrad přijato 2 R.
Z Loucka za vinohrad přijato 6 R 20 gr.
Z toho dáno Mackovi otčímu na díl jeho 5 R.
Z dílu Janového sraženo 1 R 20 gr.

f 205a
Letha [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje přijato od Tomáše Vrtala za vinohrad 3 R.
Též přijato od Mikuláše Petrželky za vinoh[rad] 2 R.
Z toho dáno dluhu Janovi Pelovi a Václavovi Šašvatovi, jakž napřed psáno stojí 22 ½ gr.
Z toho dáno Anně mateři na díl její 4 R.
Na chování tří sirotků na díly jejich dáno 3 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Mikuláše Petruželky za vinohrad 1 R.
Od Tomáše Vrtala za vinohrad 2 R.
Zuzanně dáno na díl její, když nemocná byla 3 R,
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Petruželky za vinohrad 1 R.
Ance dáno na díl její hotových peněz 6 R.
Letha 1602 za purgmistra ut s[upr]a z poručení J.M. Paní dáno Ance na díl její 4 R.
Zuzanně když nemocná byla též dáno 2 R.
Anně dáno na díl její, které přijal muž její 2 R.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného z poručení J.M. Paní dáno Janovi na díl jeho peněz hotových 12 R.
Od Jana a Martina, synův Rohanových, přijato za vinohrad
3 R.
Z toho dáno Anně na díl její 2 R.
Od Tomáše Zvedinosa přijato za vinoh[rad] 1 R.
Od Mikuláše Petruželky na místě otce jeho přijato za vinohrad 1 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Jana a Martina, synů Rohanových, za g[runt] 3 R.
Od Tomáše Zvedinosa přijato za vinohrad 2 R.
Ty sou dány Anně mateři na díl její.
Od Mikuláše Petruželky přijato za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Mikuláše Petruželky za vinohrad v Radostné i za lonský rok 2 R 15 gr.
Od Lukáše Machalového na místě Tomáše Vrtala za vinoh[rad] v Radostné i za lonský rok přijato 3 R.
f 205a
Jan, Kateřina, Zuzanna zemřeli a spravedlnost jejich připadla na Kubu Jankového strejce jejich, kteréž se našlo na těch vinohradech 66 R, a to na těchto:
Na vinohradě Mikuláše Petruželky v Radostné 22 R, placení po 3 R.
Na vinohradě v Radostné Lukáše Machale 22 R, placení po
3 R.
Na vinohradě synův Rohanových v Radostné 22 R, placení po
3 R.
Na to položeno toto:
Letha 1606 a 1607 položil Mikuláš Petruželka 2 R 15 gr.
Též za ty dvě leta položil Lukáš Machale 3 R.

Více za ty dvě leta položili synové Rohanovi nic, neb odvedl tu summu Kuba Janků Anně nevěstě své.
Těch 5 R 15 gr za dvě leta vyložených přijal Kuba Janků podli náležitosti.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Mikuláše Petruželky za vinoh[rad] v Radostné 1 R.
Od Lukáše Machale přijato za Radostnou 1 R 15 gr.
Ty 2 R 15 gr přijal Kuba Janků podle náležitosti.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Lukáše Machale za vinohrad v Radostné 2 R.
Ty přijal Kuba Janků podle náležitosti.
Od Mikuláše Petruželky za Radostnú 2 R.
Ty přijal Kuba Janků ut s[upr]a.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Pavla Petrlkových na místě Lukáše Machale za vinohrad v Radostné 3 R.
Od Mikuláše Petruželky za vinohrad v Radostné 2 R.
Z toho dáno Kubovi Jankovýmu těch všech 5 R.
Od Pavla Rohanového zadržalých peněz přijato 6 R 15 gr.
Ty přijala Anka Jíry Jankového, kteréž jí pustil Kuba Janků.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Mikuláše Petruželky za vinohrad v Radostné 2 R.
Od Pavla Petrlkovýho za vinohrad v Radostné 2 R.
Z toho dáno Kubovi Jankovýmu těch všech 4 R.
f 206a
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacije přijato od Mikuláše Petruželky za vinohrad 2 R.
Od Pavla Peterky za vinohrad přijato 3 R.
Ty přijal oboje Kuba Janků.
Od Pavla Rohanového za vinohrad v Radostné 2 R.
Ty přijala Anka Jíry Jankového, kteréž jí pustil Kuba.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Staňka Častochovského na místě Mikuláše Petruželky za vinohrad v Radostné přijato 2 R.
Od Pavla Petrlky za vinohrad v Radostné přijato 3 R.
Těch 5 R přijal Kuba Janků.
Od Pavla Rohana za vinohrad v Radostné přijato 2 R.
Ty přijala Anna Jíry Jankového, kteréž jí Kuba pustil.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Pavel Rohanů položil za vinoh[rad] v Radostné hoře 2 R.
Ty přijala Anna Jíry Jankového, které jí Kuba pustil.
Od Pavla Petrlky za vinoh[rad] v Radostné hoře 3 R.
Od Staňka Častochovského za vinoh[rad] v Radostné hoře přijato 2 R.
Těch 5 R přijal Kuba Janků.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jana Duchkova na místě Staňka Častochovského za vinohrad v Radostné 1 R.
Ten jest vydán Kateřině po Jankovém Kubovi.

Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Pavla Rohanového přijato za vinohrad v Radostné peněz ročních 2 R.
Ty jsou od nápadníků puštěné a odvedené na zbor a na kostel městečka Lipova a odvedli je hospodářům.
NB. Jakož na tom vinohradě těm nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vicena náleželo ještě nápadu, což Pavel Rohanů pokládati povinen 7 ½ R, ty jsou darovali na kostel a na zbor městečka Lipova, tak jako na gruntě 41 v městečku Lipově.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Pavla Rohanového přijato za vinohrad v Radostné 2 R.
Z toho dáno na kostel lipovský 1 R a na zbor 1 R.
Letha 1625 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato jest z důchodův JM Páně na vyšlou spravedlnost 6 R 20 gr.
Ty sou vydané Jírovi Kubovému spolu s Kunou sestrou jeho, dceři a synu nebo[žtíka] Kuby Jankového, a dáno jim za to 2 měř[ice] pšenice po 3 R 10 gr.
Letha 1627 za purkmistra Jíry Vnučka přijato jest z důchodův J.M.P. na vyšlou spravedlnost 2 R.
Ty sou vydané Jírovi a dáno jemu za to 2 m[ěřice] rži.
Též jest vydáno Kuně sestře jeho 2 měř[ice] pšenice a 1 m[ěřice] rži za 4 R.