Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky

f 211a

Jest pět: Jan, Václav, Dorota, Margeta a Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle jistého letha 1580 purgmistra Mikoláše Rohana vyhledání na níže psanejch věcí toto:
Item na mlejně p[ana] Zebolda Čačka[a], tak jakž v knihách starejch purgkrechtních v listu 87 též 20 položeno jest
1000 R.
Více jim náleží na achteli vinoh[radu] v hoře Klučové
120 R.
Též se jim nachází na třech achtelích vinohradu v též hoře 220 R.
Item na dvou čtvrtích vinohradu v Radostné hoře nachází se jim 180 R.
Item na gruntě Jíry Vaškovýho 128 R.
Item na gruntě Jíry Rozbořila náleží jim 50 R.
Item na podsedku Vale Žaloudkova 14 R.
Peněz hotovejch po otci jejich zůstalo 8 R.
f 211b
Na lidech dluhuov se našlo 423 R 25 gr.
Summa toho všeho 2143 R 25 gr.
Z toho se má dluhu zaplatiti 58 R 26 gr 6 ½ den.
A tak zůstává na těch 5 dílů 2094 28 gr ½ den.
Dělíc tu summu na těch pět dílů, přijde na každej díl 416 R 29 gr 4 den.

Na tu summu jest přijato toto:
Z dluhuov vyupomínanejch 128 R 15 gr.
Z mlejnu páně Čačkovýho závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 166 R.
Z gruntu Jíry Vaškovýho do letha [15]93 přijato 70 R.
Od Jíry Rozbořila 10 R.
Učiní toho příjmu do letha [15]93 486 R 15 gr.
f 212a
Vydání z toho napřed psaného příjmu za dluhy n[ebožtíka] otce těch sirotků, též i co čeledi bylo vydáno všeho podle sečtení 58 R 26 gr 6 ½ den.

Item Janovi dáno na díl jeho s položeného závdanku 200 R.
Více jemu dán vinohrad v hoře Klučové, kterej na díl svůj vzal 120 R.
Týž jemu dáno s podsedku Žaloudkovýho 14 R.
Více jemu dáno od Jana Konečnýho s Kunovic 30 R.
Učiní toho jemu vydání 364 R.
A tak jemu ještě dílu jeho doplniti se má 52 R 29 gr 4 den.

Item Václav ten jest na díl svůj přijal vinohrad v hoře Radostné v 90 R.
Za purgmistra Mikuláše Rohana dáno jemu hotových 55 R.
Od Bočka z Blatnice přijal 8 R.
f 212b
Za purgmistra Pavla Janulka dáno 10 R.
Od Jana Malýho přijal 2 R.
Více jemu od Mikoláše Rohana purgk[mistra] dáno 4 ½ R.
Za purgkmistra Jana Kuběje dáno po třikráte 34 R.
Pars 203 R 15 gr.
Dodati se jemu má na [do]plnění dílu jeho 213 R 14 gr
4 den.
Více jemu náleží mimo vejš psanou summu z obilí prodaného 28 R 15 gr.
Ty jemu hotové při právě zůstávají.

Vydání Zuzanně:
Letha [15]80 dáno jí 1 R.
Letha [15]86, též [15]97 a [15]88 i [15]89 za purgkmistra Jana Kuběje dáno 37 R.
Letha [15]90 od purgkmistra Mikoláše Tkalce dáno jí 24 R.
Letha [15]91 dáno jí od purgkmistra Pavla Psíkova 10 R.
f 213a
Letha [15]92 od purgkmistra Jana Kuběje dáno po dvakráte
24 R.
Letha [15]93 od purgkmistra Jíry Vaškovýho 16 R.
Pars 112 R.
Dodati se jí má k doplnění dílu jejího otcovského 304 R
29 gr 4 den.
Též tej Zuzanně obzvláštně mimo napřed psanou summu náleží za dvě bečky vína Tomanovi Kudlovi do Bučovic prodané 32 R.
Ty za týmž Tomanem ještě zůstávají.
Více tej Zuzanně náleží za meth žita a meth ovsa prodané
28 R 15 gr.
Ty při právě hotové zůstávají.

Item Dorotě vydáno na díl její vinohrad v hoře Radostné v sumě 90 R.
Za purkmistra Martina Kubě[je] dáno Tomanovi Kudlovi na místě Doroty manželky jeho 40 R.
Pars vydání 130 R.
f 213b
Dodati se jí má na doplnění dílu jejího otcovského 286 R
29 gr 4 den.

Margetě dáno na díl její tři achtele vinoh[radu] v hoře Klučovej ve 220 R.
Více dáno Margetě letha [15]85 10 R.
Pars 230 R.
Dodati se jí má na doplnění dílu jejího 186 R 29 gr 4 den.

Summa všeho, což se napřed psaným nápadníkům dodati má, učiní v sumě 1133 R 12 gr 6 den.

Na to mají na níže psanejch osobách toto:
Item na mlejně pana Zebolda Čačka 752 R.
f 214a
Na to jest od letha [15]86 až do letha [15]92 zadržel pan Čaček 112 R.
A od letha [15]94 při Vánocích platiti má pořadně po 16 R.
Na gruntě Jíry Vaškova dopláceti od letha [15]94 při Vánocích 48 R. Doplaceno.
Na to jest zadržel 20 R. Doplaceno.
Item na Jírovi Rozbořilovi zůstává 20 R. A to takto, že Jana Špejle ze Vtelnice z vězení souc rychtářem upustil a zaň slíbil.
Ty se mají vyplniti z gruntu Mikoláše Mračkovýho, tak jakž o tom v knihách novejch purgkrechtních při témž gruntu téhož Mikuláše položeno jest.

Více na dluzích se nachází na lidech níže psaných, a to těchto:
Item na Vyžralovi v Hradišti 3 R.
Jíra Omasta 3 R.
Na Adamovi Pavelkovi na vinohradě na Kněždubsku 15 R. Ty se najíti mají ve Velké Vrbce v statku n[ebožtíka] Mikoláše Tvrdoňovýho.
f 214b
Item na Hubeným v Slavkově 17 R 10 gr.
Na Mikolášovi Žilkovi v měst[ečku] Velké 4 R.
Na Bučkovi z Velké 1 R.
Na Vítkovi Školudovi 8 R.
Na Janovi Konečným mimo prvnějších 30 R zaplacenejch ještě zůstává dluhu 6 R.
Na Michalovi Selkovi v Čachticích 112 R.
Na Bártkovi z Ostrohu mimo prvnějších 13 R spravenejch ještě zůstává 12 R.
Item na Víckovi v Holešově mimo prvnější 3 R zaplacené ještě 6 R.
Pars dluhů 187 R 10 gr.
A při právě hotových bejti má mimo dluhy nahoře položené, též i peníze zadržalé na mlejně a gruntu Jíry Vaškového summy 127 R 2 gr 6 den.
Item pan Zebold Čaček položil na zadržalé peníze, jakž napřed dotčeno 16 R.
Ty sou vydány Zuzaně na díl její.

f 215a
Letha [15]94 přijato za dluh n[ebožtíka] Vítka Školudového z gruntu Tomše Vrtalova 8 R.
Ty jsou dány Janovi Kubějovému na díl jeho.
Téhož letha přijato od Mikuláše Mračkového z gruntu jeho na místě Jíry Rozbořila.
Složeno do truhlice sirotčí.
Vyhledalo se, že jest Toman Kudla z Bučovic předešlých časův za dluh svůj za víno vyplnil 32 R
Ty jest přijala od něho Zuzanna na díl svůj.
Letha [15]94 přijato od pana Sebolda Čačka na zadrželé peníze za mlejn 50 R.
Ty jsou odeslány Zuzanně, sirotku po Janovi Kubějovi, do Kyjova na díl její.
Více od téhož pana Sebolda Čačka přijato za mlejn 10 R na zadržalé peníze.
Ty jsou dány Václavovi Lethovskému od vložení do register těchto statku tohoto.
Též přijato od Jíry Vaškového za grunth peněz ročních 10 R.
Ty též dány Zuzanně do Kyjova na díl její.
Též přijato na vyšlou spravedlnost peněz hotových 10 R.
Ty tolikéž dány Zuzanně na díl její.
A těch 10 R od Mikuláše Mračkova za grunth položených tolikéž jsou dány Václavovi Letovskému od spravování.
Letha [15]95 přijato od Jíry Vaškového za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Letha [15]95 přijato od pana Čačka za mlejn peněz ročních 16 R.
A více přijato od pana Čačka na zadržalé peníze 20 R.
Těch všech 36 R dáno Dorotě do Bučovic na díl její.
f 215b
Téhož letha [15]95 dáno Dorotě na díl její 4 R.
A Janovi Kubějovi též dáno 6 R.
Téhož letha [15]95 přijato od Mikoláše Mračky za grunth peněz purgkrecht[ních] 10 R.
Ty sou dány Dorotě do Bučovic.
Letha [15]96 přijato od Jíry Vaškového za grunth peněz
10 R.
Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Téhož letha [15]96 přijato od pana Čačka za mlejn ročních peněz 16 R.
Ty sou vydány Margitě na díl její.
Leta [15]97 přijato od Jíry Vaškového za grunt 10 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 8 R.
A Margetě též dáno na díl její 2 R.
Téhož leta přijato od p[ana] Čačka z mlejnu 16 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 14 R.
A Margetě na díl její 2 R.
Leta [15]96 přijato od Mikoláše Rohana za met žita a za met ovsa 38 R 15 gr.

Leta [15]98 přijato z gruntu Jíry Vaškova ost[atních] 8 R.
Od p[ana] Jana Čačka přijato za mlejn 16 R.
Ty jsou vydány Zuzanně na díl její, i těch ut s[upr]a 8 R.
Janovi Kubějovi dáno z vyšlé spravedlnosti na díl jeho
10 R.
Více jemu dáno z vyšlé spravedlnosti 11 R 10 gr.
Jakož Václavovi, sirotku napřed psané[mu], náleželo spravedlnosti jemu náležitej mimo prvnější vyzdvižení jeho summy 231 R 22 gr 5 den, ta spravedlnost je jakožto po zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána obrácena. Z níž jest z vyšlé spravedlnosti poraženo 105 R 22 gr 5 den a ostatek odveden na vyšlou spravedlnost těmto sirotkům jmenovitě:
f 216a
S[irotkům n[ebožtíka] Jíry Ratajcova 40 R.
S[irotkům n[ebožtíka] Jana Valtruby 18 R.
Nápadníkům n[ebožtíka] Ondry Pele 15 R.
S[irotkům n[ebožtíka] Petra Koudelova 11 R.
S[irotkům n[ebožtíka] Mikuláše Janoulky 20 R 28 gr 2 ½ den.
S[irotkům n[ebožtíka] Valenty Hálky 10 R 13 gr 6 ½ den.
S[irotkům n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového 10 R 17 gr
5 den.

Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje dáno z vyšlé spravednosti Janovi na díl jeho 10 R.
Od p[ana] Jana Čačka přijato za mlejn 16 R.
Ty sou vydány Zuzanně do Kyjova na díl její.
Více dáno Janovi z vyšlé spravedlnosti 13 R 16 ½ gr.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od p[ana] Jana Čačka za mlejn 16 R.
Ty sou vydány Zuzanně do Kyjova.
Janovi dáno z vyšlé spravedlnosti na díl jeho 6 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od p[ana] Jana Čačka za mlejn 6 R.
Ty sou vydány Zuzanně do Kyjova na díl její.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného jakož Markytě do Bučovic náleželo dílu jejího mimo prvnější vyzdvižení ještě dovzíti summy 161 R 29 gr 4 den, takové peníze pan Bolf z Bučovic syn její na místě jejím panu Janovi Čačkovi za hotových 37 R 24 gr prodal. A tak táž Markyta díl svůj zouplna docela vyzdvihla. Stalo se u přítomnosti obou stran v pátek den s[vatéh]o Lukáše Evangelisty leta ut s[upr]a.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od p[ana] Jana Čačka za mlejn 16 R.
Ty Jan Kuběj od p[ana] Čačka přijíti a do Kyjova odvésti má.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od p[ana] Jana Čačka za mlejn 16 R.
Ty jsou vydány Janovi Hladkýmu do Vyškova na díl Doroty napřed psané.

f 216a
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od p[aní] Anny Pšovlické na místě p[ana[ Jana Čačka manžela jejího dvojích peněz za rok 1604 a 1607 32 R.
Ty sou vydány do Kyjova na díl Zuzanin.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a přijato od p[aní] Anny Pšovlické na místě p[ana] Jana Čačka manžela jejího za mlejn za rok 1608 ročních peněz 16 R.
Z toho dodáno Zuzaně do Kyjova podle bedlivého vyhledání ostatek dílu jejího 14 gr 4 den.
Dorotě Kudlové do Bučovic dáno na díl její, které ona dala Kubějovýmu synu 15 R 15 gr 4 den.