Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Mikšova

f 27a

Jest jich ještě kromě Barbory mateře, Jana a Mikuláše, kdeříž zemřeli, ještě dvý: Jíra a Kateřina.
Jíra ten při švagru svém zůstává a Kateřina ta jest vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich toto:
Item Kateřině ještě se dodati má mimo prvnější vyzdvižení její od práva dílu jejího i s tím, což na ni po Barboře mateři, též i po bratru jejím Mikulášovi, tolikéž po Janovi bratru jejím podle kšaftu připadlo 61 R 3 gr.
Item Jírovi též náleží dílu jeho i s tím, což mu po mateři a Mikulášovi bratru, též i po Janovi bratru jeho podle kšaftu připadlo 106 R 18 gr.
Summa učiní 167 R 21 gr.
Na to mají na níže psanejch osobách toto:
Item na grunthě Jíry Podřezalových 87 R 6 gr. Ty jak jim jíti mají, knihami purgkrechtními novými při grunthě 12 na Závodí se spravíš.
f 27b
Item na vinohradě podle zápisu kněh horenskejch v listu 88, kderejž Bartoš Kutějků drží v Starej hoře 46 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 po 3 R při Vánocích.
A při právě hotovejch bejti má 34 R 15 gr.
Pars 167 R 21 gr.
Více se jim mimo nahoře psanou summu po mateři jejich vyhledalo na grunthě 55 na Závodí, kderejž Jan Šlapák drží
24 R. Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Více hotový[ch] peněz, co s téhož podsedku vyloženo 1 R. Ten jest přijala Kateřina na díl svůj.
Více náleží samému Jírovi, sirot[ku] vejš psanému, na vinohradě v Starej hoře, kderejž Pavel Moškorů drží, neb Kateřina díl svůj, což jí na to[m] vinohradě máleželo, zouplna vyzdvihla 16 R. Ty se jemu od letha [15]94 při Vánocích až do vyplnění summy po 2 R pokládati mají.
Ruko[jmě] Pavel Mlčků a Jan Rabáček R.S.N.

Letha [15]94 přijato z gruntu Jana Šlapáka peněz ročních
2 R.
Ty jsou dány Katheřině vejš psané na díl její.
Též přijato od Jíry Podřezalova za grunth peněz purgkrechtních, ty do truhlice složeny 4 R.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od vkladu do register
22 gr 6 den.
Též přijato z vinohradu od Pavla Moškeřovýho, kteréž sou vydány Kateřině napřed psané 2 R.
Více též Katheřině dáno na díl její 1 R 7 gr 1 den.
Letha [15]95 přijato od Jana Šlapáka ze grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Téhož letha [15]98 přijato od Jíry Podřezala za grunth 4 R.

f 28a
Z toho dáno Kateřině na díl její 4 R.
Letha [15]96 položil Jan Šlapák peněz za grunth 2 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Podřezala 4 R.
Z toho dáno na zbor podle poručenství 2 R.
A Kateřině dáno na díl její 3 R.
Jírovi též dáno na díl jeho peněz 1 R.
Leta [15]97 přijato od Jana Šlapáka z gruntu 2 R.
Téhož leta [15]97 přijato od Jíry Podřezala z gruntu jeho
4 R.
Ty 4 R jsou vydány podle kšaftu Kuně n[ebožtíka] Jan[a] Mikšova.
Téhož leta přijato od od Jíry Podřezala za grunt jeho 2 R.
Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
A mimo to táž Kateřina, což jí tu ještě náleželo, totiž
46 R, ty jest Jan Rabák manžel její Jírovi Podřezalovi prodal za 9 R 6 gr.
Leta [15]97 přijato z vinohradu Pavla Kutějky 2 R.
Ty 2 R přijala Kateřina na díl svůj.
Leta 1598 přijato za grunt od Jíry Podřezala 4 R.
Ty jsou vydány Kuně podli kšaftu.
Též přijato od Jana Šlapáka za grunt 2 R.
Kateřině dáno z vyšlé spravedlnosti na díl její 4 R 15 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Podřezala za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Šlapáka za podsedek 2 R.
Též přijato od Jana Kutějkova za vinohrad 2 R.
Též od Jana Pijáka, které položil položil na místě Pavla Moškorového za vinohrad 2 R.
Kateřině dodáno ostatek spravedlnosti jí náležitej 4 R
22 gr. A tak svou spravedlnost zouplna docela vyzdvihla.
Jírovi dáno na šaty, když se řemeslu krejčovský[mu] učil
2 R.
Odvedeno těmto sirot[kům] na statku n[ebožtíka] Mikuláše Peterky na vyšlou spravedlnost po s[irotku] zběhlým summy
15 R. Ty jak jim jíti mají, zápisem při tom statku n[ebožtíka] Mikuláše Peterky se spravíš.
f 28b
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Podřezala za grunt 4 R.
Ty sou vydány Kuně podli kšaftovního odkázání.
Jírovi dáno na šaty a od učení řemesla 7 R.
Letha 1601 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jíry Podřezala za grunt 2 R.
Od Jana Šlapáka za grunt lonské a letoší 2 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného za grunt přijato od Jíry Podřezala 2 R.
Od Jana Šlapáka za grunt přijato 15 gr.

Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jíry Podřezala za grunt 4 R.
Od Jana Šlapáka za grunt přijato 2 R.
Od Jíry Mlejnka za vinohrad na místě Jana Pijáka přijato
2 R.
Od Jana Kutějkového za vinohrad přijato 1 R.
Jírovi dáno na díl jeho hotových peněz 4 R.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Jana Šlapáka za grunt 2 R.
Od Jíry Podřezala za grunt přijato 4 R.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Mlejnka z Vrbky za vinoh[rad] ve Staré hoře za rok 1606 položených 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Podřezala za grunt 2 R.
Od Jíry Šlapáka za grunt přijato 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jana Daňkového místo Jíry Šlapáka za g[runt] 1 R.

NB. Jíra zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal mimo prvnější jemu vydání 116 R 25 gr 3 den, ta spravedlnost připadla na Kateřinu sestru jeho, manželku Jíry Žeravského. Kterážto spravedlnost nachází se na těchto věcech:
Na gruntě Jana Daňkova 3 R 15 gr.
Na gruntě Jíry Podřezalového 7 R 6 gr.
Na vinohradě v Staré hoře Jíry Mlejnkova z Vrbky 44 R.
Na vinohradě Pavla Moškerového 6 R.
Na s[irotcích] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky 15 R.
Za Jeho [Mil]ost Pánem na dluhu 41 R 18 gr 4 den.
f 29a
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jana Daňkového za grunt 1 R.
Přijal jej Jíra Žeravský po Kateřině ženě své.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Jíry Těšínského za grunt 2 R.
Přijal je Jíra Žeravský na díl Kateřiny ženy své.
Od Jíry Poláška na místě Jana Daňkového za grunt přijato
2 R.
Přijal je Jíra Žeravský na díl ženy své.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Peterky přijato 6 R.
Přijal je Jíra Žeravský.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Jíry Těšínského za grunt 4 R.
Ty přijal Jíra Žeravský na díl ženy své.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Peterky přijato 4 R.
Přijal je Jíra Žeravský.
Od Jíry Poláčka za grunt přijato 2 R.
Přijal je Jíra Žeravský.

Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky za grunt 4 R.
Od Jíry Poláčka za grunt přijato 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky z statku neb[ožtíka] Mikuláše Peterky podli odvodu přijato ostatní 1 R.
Od Jíry Poláčka za grunt přijato 2 R.
Od Mikuláše Hrajka na místě Jíry Mlejnkova za vinohrad v Staré hoře přijato 3 R.
Ty sou dány Jírovi Žeravskýmu na díl Kateřiny ženy jeho.
Letha 1615 za purkgmistra Jury Vnučka od Jíry Poláčka za grunt přijato 2 R.
Od vdovy po n[ebožtíku] Mikulášovi Hrajkovi zůstalé za vinohrad v Staré hoře přijato 2 R.
Ty 4 R přijal Jíra Žeravský na díl Kateřiny ženy své.
Našlo se, že Jura Žeravský na podsedku Jury Poláčka přebral 4 R 15 gr. Ty jest zase do tohoto statku navrátil, kteréž jsou vydány s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Šlapáka, jakž při gruntě Jury Poláčka zapsáno jest.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jíry Poláčka přijato za grunt peněz ročních a dán jest Zuzanně n[ebožtíka] Jana Šlapáka 1 R.
Od vdovy po n[ebožtíku] Mikulášovi Hrajkovi za vinohrad v Staré hoře 2 R.
Ty 2 R přijal Jíra Žeravský na díl Kateřiny manželky své.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Poláčka přijato 2 R.
Leta ut s[upr]a od Anny Hrajkové za vinohrad v Staré hoře
2 R.
Z těch 4 R dáno Jírovi Žeravskému 2 R.
A Zuzanně n[ebožtíka] Jana Šlapáka též 2 R.
f 29b
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Anny Hrajkové za vinohrad v Staré hoře 2 R.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučky prodán jest ten achtel vinoh[radu] v Starý hoře, který držela Anna Hrajková, poněvadž jej nedělala a pustý zůstával, Mikulášovi Krejsovi za sumu 40 R. Místo závdanku dal roční peníze 2 R, ty jsou dány Anně Hrajkové, ostatek platiti má sirotkům Mikšovým po 2 R až se jim předních peněz, totiž 30 R vyplní.