Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 S[irotci] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky

f 228a

Jest jich kromě Kateřiny mateře a Jana bratra jejich, kterýž již spravedlnosti své vyzdvihli, ještě tři: Jíra, Zuzanna a Babuše.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Item peněz hotových za stříbro prodané 664 R.
Item z dluhů vyupomínanejch i dukáty počítajíc 281 R.
Item více z gruntův a z vinohradův ku právu přijatých peněz 426 R 15 gr.
Item více nachází se na gruntěch a vinohradech od letha [15]94 dopláceti 1177 R 10 gr.
A na lidech podlužných, což n[ebožtík] otec těch s[irotků] [půjčil], zůstaly 123 R 3 gr.
Summa všeho statku učiní 2671 R 28 gr.
f 228b
S toho se snímá, což jest dluhův po nebožt[íku] otci jejich zaplaceno 158 R.

A mimo to se ještě z toho statku vyplniti má níže psaným osobám toto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Koudelova 7 R.
Na termíny, co jest nebožt[ík] otec těch sirot[ků] peněz sirotčích a obecních k sobě přijal, z kderejch počtu neudělal, má se vyplniti 250 R 25 gr 3 den. Ta summa jest z hotových vyplněna a zaplacena a sirot[kům] sňata.
Item Babuši sestře jejich místo vinohradu má se vyplniti
40 R. Ta suma jest jí z hotových peněz sňata.
Summa všech dluhův zaplacenejch i s tím, což se ještě zaplatiti má, učiní 455 R 25 gr 3 den.
I sejmouce takové napřed psané dluhy z vejš jmenované summy, zůstává čistého statku 2216 R 2 gr 3 den ½ halíře.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každej díl po 738 R 20 gr 5 ½ den.
f 229a
Na to mají na ty díly nahoře položené na níže psanejch věcech toto:
Item na gruntě třetím v Městečku, kterejž Pavel Poláček drží 29 R. Ty jak jim jíti mají, zápis kněh purgkrechtních šíře v sobě obsahuje.
Item na gruntě 7, kterejž Matouš Šardického drží 77 R. Ty se od leta [15]94 při Vánocích pokládati mají po 3 R.
Item na gruntě 25, na kterémž jest Jan Benedíků 107 R. Na to jest letha [15]93 zadržel 10 R a ostatek od letha [15]94 pokládati má při Vánocích po 10 R.
Item na gruntě 11, kterýž Václav Pytlovanej na Závodí drží 40 R. Ty se pokládati mají od letha [15]95 při Vánocích po 3 R.
Item na gruntě 30 v Městečku, na kterém jest Jíra Kurka
68 R.

f 229b
Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Item na gruntě 58 v Městečku, na kderémž jest Tomáš Trojáček 36 R. Ty jíti mají od leta [15]94 při Vánocích po
2 R.
Item na gruntě 35 v Městečku, kterejž Jan Varisů drží 75 R. Ty se pokládati mají od leta [15]94 při Vánocích po 4 R.
Item na gruntě 58 na Závodí, kterejž Jan Tomanců drží 26 R 7 ½ gr. Ty se mají pokládati od letha [15]94 při Vánocích po
3 R.
Item na gruntě 21 v Městečku, kderýž Mikoláš Stenickej drží 15 R. Ty mají letha [15]97 a [15]98 vyjíti.
Item na gruntě 15 v Městečku, na kterém jest Matěj Mašáně
4 R 15 gr. Ty jak jim se vyplniti mají, zápis kněh purgkrechtních ukazuje.
f 230a
Item z gruntu 55 v Městečku, kterejž Jan Pejhů drží 14 R
15 gr. Ty se mají pokládati od letha [15]94 při Vánocích po
4 R.
Item na gruntě 56 v Městečku, na kterémž jest Daniel Blanař 10 R. Ty jak jim jíti mají, zápis kněh purgkrechtních ukazuje.
Item na gruntě 62, na kterémž jest Pavel Kurků 46 R. Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Item na gruntě 65, na kterém jest Vaněk Hladký v Městečku 56 R. Ty se pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po
6 R.
Item na gruntě 5 v Městečku, na kterým jest Martin Tkadlec 30 R. Ty jak jim jíti mají, zápis kněh purgkrechtních šíře ukazuje.
f 230b
Item na gruntě šedesátým osmým, kterejž Mikoláš Kutějků drží 38 R. Ty pokládati má od leta [15]94 při Vánocích po
2 R.
Item na gruntě Jana Hodináře v Strážnici náleží jim 20 R. Ty se pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 10 R.
Item na Pavlovi Kurkovi z vinohradu v hoře Radostnej 65 R. Ty má pokládati od letha [15]95 při Vánocích po 4 R.
Item z vinohradu Tomáše Trojáčka 17 R. Ty jak jim jíti mají, zápisem kněh horenských se spravíš.
Item na vinohradě Vavřince Kladrubského 35 R. Ty jíti mají od letha [15]95 při Vánocích po 10 R.
Item z vinohradu v Starej hoře, kterejž Matěj Vaňka Miklovýho drží 22 R.
f 231a
Týž pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
Item na štvrti roli, kterouž Bartoš Kocourek drží 43 R. Ty platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
Item více na gruntě Jana Janulkova 75 R. Na to zadržel za pět leth 30 R a ostatek dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 6 R.

Item na vinohradě v Slavkovské hoře, kderejž Jíra Uhlíř z Velké drží 15 R. Ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 5 R.
Item na vinohradě v Radostné hoře, kterejž Jan Vařejů drží 27 R. Ty jíti mají od letha [15]96 při Vánocích po 3 R.
Item na vinohradě v hoře Veselé na Kněždubsku, kderejž Martin Horáček drží 91 R. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 10 R.
f 231b
Item na vinohradě v Ležhoře na Kněždubsku, kterejž Tomeš Krčmů koupil 32 R. Ty se pokládati mají při Vánocích od letha [15]94 po 2 R.
Item na vinohradě Mikuláše Hryzu[l]ky v Ležhoře na Kněždubsku 11 R 15 gr. Ty jíti mají při Vánocích od letha [15]94 po 2 R.
Item na Jírovi Manových z Kuželového za vinohrad v Ležhoře na Kněždubsku 29 R 7 ½ gr. Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 5 R.
Item na Martinovi Jana Maškovýho z vinohradu na Kněždubsku 14 R. Ty jíti mají při Vánocích od letha [15]94 po 2 R.
Item na vinohradě Jíry Pelova v Starej hoře 8 R 10 gr. Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
Summa všeho na před psanejch gruntích a vinohradech, což se dopláceti má, učiní v sumě 1177 R 10 gr.
f 232a
Na tu summu jest zadržalejch, jakž napřed položeno 40 R.

A mimo to nachází se napřed psanejm sirotkom na dluzích na níže psanejch osobách, kteréž povinny sou těm sirot[kům] zaplatiti toto:
Item Mikoláš Bravec 1 R.
Jan Benedíků 6 R.
Macek Černejch 6 R.
Jan Krejsa mimo prvních 3 R položených ještě zůstává 3 R
18 gr.
Jan Rabáček za žito 4 r.
Matěj Mašáňů 1 r 15 gr.
Jan Valtruba 5 R. Ty se mají z jeho statku zaplatiti.
Jíra Sládek 3 R.
Mikuláš Vodička mimo prvních 7 R položených zůstává 7 R.
Manželka po nebožtíkovi Jírovi Janulkovi zůstalá spolu z sirotky svými zaplatiti má 15 R.
f 232b
Sirot[ci] po nebožt[íku] Jírovi Benedíkových zůstalí z svého statku mimo první 3 R zaplacené ještě dlužni těmto sirot[kům] zůstávají 18 R.
Bartoň Tomanců 2 R.
Jíra Derebis mimo první 1 R odvedenej zůstává 2 R.
Sirotci n[ebožtíka] Jíry Tlustýho 3 R 15 gr.

Michal Sečka v městě Veselí mimo prvních 6 R položenejch zůstává 2 R.
Matěj Drozd z Tasova mimo první 3 R položené zůstává 3 R.
Jan Skřiňa ze Lhoty Ostrovské mimo první 4 R položené zůstává ještě dopláceti 4 R.
Jíra Holenka z měst[ečka] Velké mimo první 4 R odvedené zůstává ještě 8 R.
Matěj Hošek z Velké mimo první 3 R odvedené ještě zůstává
3 R.
Item v Kunovicích na gruntě Jana Daňového 15 R.
Summa dluhův na lidech povinnejch učiní 123 R 3 gr.
f 233a
A při právě všech peněz těm sirotkom náležitejch býti má
915 R 19 gr 3 den ½ hal.
Summa všeho na gruntech, vinohradích a lidech podlužných i s tím, což při právě hotovej býti má, učiní v jedné sumě 2216 R 2 gr 3 den ½ hal.
A mimo to má bejti peněz hotovejch při právě z statku nebožt[íka] Štěpána Vnučky přijaté, kterejmi se dluhy a termíny po něm zůstalé, jakž napřed položeno, zaplatiti mají 297 R 25 gr 3 den 1 v.

Letha [15]94 přijato od Jana Varise peněz ročních za grunth 4 R.
Ty jsou vydány Jírovi na díl jeho.
Přijato od Tomáše Trojáčka za grunth peněz ročních 2 R.
Dány Jírovi na díl jeho.
Od Jíry Šardy přijato za grunth 2 R.
Ty dány Jírovi na díl jeho.
Od Jana Janulkova, otčíma těch sirotkův, přijato za grunth 10 R.
Ty vzal Jíra na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Jana Krejsy přijato od Jíry syna jeho za grunth a z vinohradu na zaplacení dluhu vejš psaného 3 R
18 gr.
Ty vzal Jíra na díl svůj.
O Mikuláše Bravce přijato za dluh 1 R.
Ten vzal Jíra na díl svůj.
f 233b
Též přijato od Mikuláše Kutějkova za grunth 2 R.
Vzal jich Jíra na díl svůj.
Též přijato od Jana Benedíkového za grunth 10 R.
Ty dány Jírovi na díl jeho.
Od Jana Pejhového za grunth přijato půl summy 2 R.
Ty vzal Jíra na díl svůj.
Od Martina Horáčka přijato za vinohrad 10 R.
Ty vzal Jíra na díl svůj.
Od Matěje Lacka přijato za podsedek peněz purkrechtních
1 R.
Ty vzal Jíra na díl svůj.

Od Jana Tomance přijato za grunth 3 R.
Ty sou vydány Jírovi napřed psanému.
Od Matěje Mašáně přijato za grunth 4 R 15 gr.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Od Martina Martinickýho přijato za grunth 1 R.
Ten jest vydán Jírovi na díl jeho.
Z statku nebožt[íka] Jíry Benedíkového přijato na dluh 2 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha [15]94 vyhledalo se spravedlnosti Zuzanně na vinohradě v Klučové hoře, kterejž Jan Janulků drží a trhem jej koupil, jmenovitě za 70 R. Za kterejž ten Jan Janulků též Zuzanně od letha [15]95 při Vánocích platiti má pořadně po 4 R až do vyplnění summy ut sup[ra].
Více tenž Jan Janulků povinnen jest Kateřině a Babuši za vino[hrad] platiti 27 R. Ty pokládati má od letha [15]95 po
3 R.
Jakož oboje placení a tomu zadosti učinění slíbili za ně zejména tito: Pavel Janulků, Matěj Nováků, Jíra Tomšíků a Václav Bařinů R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Vaňka Hladkých peněz ročních za grunth 4 R.
Dány Jírovi na díl jeho.
f 234a
Též přijato na vyšlou spravedlnost peněz hotových 6 R.
Ty dány Jírovi na díl jeho.
Též přijato od Matěje Moškorového závdanku na místě Matouše Šardického, což on těm sirotkům vyplniti povinen byl 9 R.
Ty dány Jírovi na díl jeho.
Těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich toto, kteráž na Jeho Mi[l]ost Pána právem odběžným připadla po osobách zejména těchto:
Mathoušovi nebožš[tíka] Petra Koudelova náleželo spravedlnosti 31 R, ta jest odvedena na vyšlou spravedlnost těch sirot[ků] napřed psaných. Jak jim táž spravedlnost jíti má, při sirot[cích] téhož Petra o tom položeno najdeš.
Více těm sirot[kům] odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 43 R, kteráž náležela Janovi, sirot[ku] zběhlému nebožš[tíka] Valenty Žaloudka. Ty jak se jim vyplniti mají, o tom při tychž sirot[cích] Valenty Žaloudka položeno najdeš.
Více jim odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich po Martinovi, Jírovi a Anně, sirot[kům] zběhlým nebožš[tíka] Jana Služby 63 R 15 gr. Ty jak se jim vyplniti mají, o tom při tychž sirot[cích] Jana Služby položeno najdeš.
f 234b
Více jim na vyšlou spravedlnost odvedeno po Pavlovi a Jakubovi, sirot[cích] zběhlých nebožš[tíka] Jíry Šimkového
202 R 22 gr 2 den. Ty jak jim jíti mají, při tychž sirot[cích] téhož nebožš[tíka] Jíry Šimkového o tom položeno najdeš.

Více jim odvedeno na spravedlnost jejich vyšlou po Janovi nebožš[tíka] Jíry Tlustého 48 R 6 ½ gr. Ty jak jim jíti mají, o tom při tychž sirot[cích] Jíry Tlustého položeno najdeš.

Letha [15]95 přijato od Václava Pytlovaného za grunth 3 R.
Téhož letha přijato od Matěje Lacka za grunth 1 R.
Téhož letha přijato od Jana Janulka za grunth 6 R.
Téhož letha přijato od Jana Tomance za grunth 3 R.
Téhož letha přijato od Tobiáše Linharta Matoušovýho 1 R.
Téhož letha [15]95 od Jana Benedíkového za grunth 10 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Téhož letha [15]95 přijato z gruntu Jana Vítkového 4 R.
Sou dány Jírovi na díl jeho.
Téhož letha [15]95 přijato od Pavla Kurky za grunth svůj
4 R.
Ty sou dány Jírovi na díl jeho.
f 235a
Téhož letha [15]95 přijato od Jana Pejhy za podsedek 3 R.
Téhož letha [15]95 přijato od Mikuláše Mračkového za grunth 10 R.
Ty sou vydány Dorotě Kudlové na (nedopsáno).
Toto omylem napsáno, těch 10 R sou při s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky zapsány.
Téhož letha přijato od Vrby za grunth 2 R.
Dány Jírovi na díl jeho.
Téhož letha [15]95 přijato od Macka Moškorových za grunth
3 R.
Ty sou dány Jírovi na díl jeho.
Téhož letha dáno Jírovi na díl jeho hotovejch 17 R.
Letha [15]96 přijato od Jana Janulka peněz za grunth 6 R.
Téhož letha přijato od Václava Pytlovaného za grunt peněz
3 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Maškova peněz
10 R. Omylem napsáno, náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky.
Téhož letha [15]96 položil Matěj Lacek za grunth peněz purgkrecht[ních] 1 R.
Téhož letha přijato od Maryase za grunth 1 R 24 gr 1 den.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Onučka 2 R.
Téhož letha přijato z gruntu Varisa dvojích peněz 8 R.
Téhož letha přijato od Tobiáše Linhartova za grunth peněz
1 R.
Téhož letha přijato od Jana Pejhových za grunth 3 R.
Téhož letha přijato od Vrby za grunth 2 R.
Téhož letha přijato od Pavla Kurky za grunth 4 R.
Téhož letha přijato z gruntu Vaňka Hladkýho dvojích peněz 10 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 6 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Jana Benedíkova peněz
6 R.

Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Macka Moškořovýho 3 R.
f 235b
Téhož letha [15]96 přijato s podsedku Jana Tomance 2 R.
Téhož letha přijato od Matěje Vaňka Miklových za vinohrad dvojí peníze 4 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 2 R.
Téhož letha přijato od Kocourka ze čtvrti roli 3 R.
Téhož letha položil Jíra Pelů z vinohradu 2 R.
Téhož letha přijato z statku n[ebožtíka] Jíry Benedíkova
2 R.
Leta [15]97 přijato od Václava Pytlovaného za grunt 3 R.
Téhož leta přijato od Jana Janulky za grunt 6 R.
Téhož leta přijato od Jana Benedíkova za grunt svůj 6 R.
Téhož leta přijato za roli od Bartoše Kocourka 3 R.
Leta [15]97 položil Matěj Lace[k] za grunt svůj 1 R.
Téhož leta přijato od Jana Tomance za grunt 2 R.
Téhož leta přijato z grunt[u] Macka Moškorových 3 R.
Téhož leta přijato z gruntu Jíry Onučky 2 R.
Téhož leta přijato z gruntu Jana Pejhy 3 R.
Téhož leta přijato z gruntu Jana Vrby 2 R.
Téhož leta přijato z vinohradu Jana Vařeje 2 R.
Téhož leta přijato od Mikoláše Maryasa za grun[t] 2 R.
Téhož leta přijato z gruntu Tobiáše Linhartových 1 R.
Téhož leta přijato z gruntu Pavla Kurky 4 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho 4 R.
Téhož leta přijato z gruntu Mikoláše Šteruskýho na místě Jana Varisa 4 R.
Téhož leta přijato z gruntu Vaňka Hladkýho 4 R.
Ty 4 R jsou vydány Jírovi na díl jeho.
Téhož leta přijato po zběhlém s[irotku] ne[božtíka] Petra Koudelového 15 R 28 gr 6 den.
Tych patnácte R a 28 gr 6 den jsou vydány Jírovi na díl je[ho].
Letha ut s[upr]a našlo se z register purkrechtních, že jest za grunt od Mikuláše Kutějky položeno 2 R.
Leta [15]98 vydáno Jírovi na díl jeho z vyšlé spravedlnosti na dělání řemesla masařského 15 R.
Letha 1597 našlo se, že Martin Horáček z Kněžduba položil za vinohrad 15 R.
Ty jsou vydány z poručení p[ana] Jana Okrutského, ouředníka na Strážnici, Jírovi na díl jeho.
f 236a
Letha 1598 přijato od Jana Janoulky za grunt ročních peněz 6 R.
Též přijato od Macka Moškory za grunt 3 R.
Od Václava Pytlovaného za grunt 3 R.
Od Jana Benedíkového za grunt přijato 6 R.
Od Matěje Lacka za grunt přijato 1 R.
Od Martina Pavelkového za grunt 2 R.
Z statku Jana Valtruby dluhu neboštíka 5 R.

Z gruntu Mikuláše Maryasa přijato 6 R.
Od Jíry Onučky za grunt přijato 2 R.
Od Mikuláše Šteruskýho za grunt 4 R.
Od Jana Pejhy za grunt přijato 3 R.
Od Jana Vrby za grunt přijato 2 R.
Od Pavla Kurky za grunt přijato 4 R.
Od Vaňka Hladkého za grunt přijato 4 R.
Od Jana Vařeje za vinohrad přijato 3 R.
Od Mikuláše Kutějky za grunt 2 R.
Od Bartoše Kocourka za roli přijato 3 R.
Od Macka Vaňkových za vinohrad 3 R.
Od Jíry Pelového za vinohrad přijato 3 R.
Od Jíry Pejhova na místě Vavřince Kladrubského přijato za vinohrad 4 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato jest toto:
Od Vaňka Hladkého za grunt 4 R.
Od Martina Horáčka z Kněžduba za vinohrad 10 R.
Ty sou dány Jírovi na díl jeho.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Tlustého podli odvodu po s[irotku] zběhlým přijato 4 R.
Z gruntu Mikuláše Kutějkova přijato 2 R.
Od Jana Janoulka přijato za grunt 6 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Od Macka Moškorových za g[runt] přijato 3 R.
Od Václava Pytlovaného za g[runt] přijato 3 R.
Od Jana Benedíkového za grunt přijato 6 R.
Od Bartoše Kocourka přijato za roli 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Petra Koudelova podli odvodu po s[irotku] zběhlým přijato 4 R.
Od Matěje Lacka za grunt přijato 1 R.
Od Martina Pavelkova přijato za grunt 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby přijato podli odvodu po s[irotku] zběhlým peněz hotových 14 R.
f 236b
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato z statku Jíry Šimkového podli odvodu po s[irotku] zběhlým 32 R 17 gr
2 den.
Z gruntu Martina Tkadlce prvních peněz 1 R.
Z gruntu Šimka Poláka přijato ost[atní] 1 R 5 gr 6 den.
Od Jana Pejhového za grunt přijato 3 R.
Od Martina Chochola přijato za grunt 1 R.
Od Jana Vrby přijato za grunt 2 R.
Tobiáš Linhartů majíc položiti za grunt 4 R, ty sobě Jíra, koupíc od něho ten grunt, na díle svém porazil.
Od Matěje Vaňkova za vinohrad přijato 3 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby přijato podli odvodu po sirot[cích] zběhlých 2 R.
Od Jíry Pejhového na místě Vavřince Kladrubskýho položených za vinohrad přijato 4 R.

Od Jana Vařeje za vinohrad přijato 3 R.
Od Martina Horáčka z Kněžduba za vinohrad přijato 10 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Jírovi dáno na díl jeho hotových peněz 70 R 23 gr 1 den.
Od Daniele Mlynáře za vinohrad přijato 4 R.
Od Jíry Pelového též přijato za vinohrad 3 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 7 R.
Zuzanně dáno na díl její z hotových peněz 40 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Janoulka za grunt 6 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 3 R.
Od Jana Benedíkového přijato za grunt 3 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Od Matěje Lacka za grunt přijato 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby podli odvodu přijato 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Šimkového podli odvodu 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Tlustého podli odovdu 3 R.
Od Petra Krejčího za grunt přijato 3 R.
Od Jana Pytlovaného za grunt 2 R.
Od Vencle Pytlovaného za grunt 3 R.
Od Jana Vařejových za vinohrad přijato 2 R.
Od Macka Novákového za grunt přijato 2 R.
Od Macka Moškorového za grunt přijato 3 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Od Jíry Pejhového za vinohrad přijato 4 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
f 237a
Od Bartoše Kocourka za roli přijato 3 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Od Jana Vrby za grunt přijato 2 R.
Od Matěje Vaňkového za vinohrad přijato 1 R 15 gr.
Z statku n[ebožtíka] Petra Koudele přijato podli odvodu po sirotcích zběhlých 4 R.
Od Mikuláše Kutějkova za grunt 2 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Více dáno Jírovi na díl jeho na hospodářství 40 R.
Od Daniele Mlynáře za vinohrad 2 R.
Jírovi na díl jeho odvedeno dluhu k vyupomínání sobě na Michalovi Sečkovi v Veselí 6 R.
Na Jírovi Holenkovi v Veliké 8 R.
Na Martinovi Horáčkovi v Kněždubě za vinohrad letoších za rok 1600 10 R.
Na Janovi Janoulkovi za vinohrad zadržalých šesterých peněz po 4 R – 24 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného Jíra sobě srazil z dílu svého, což jemu z gruntu Jana Janoulka vyplniti se mělo 29 R, též co se jemu z vinohradu Jana Janoulka zaplatiti mělo 46 R, též což Jan Janoulek za vinohrad dlužen byl 27 R. A tak Jan Janoulek grunt svůj i vinohrad a dluh za víno zouplna docela zaplatil.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a z poručení JM Paní dáno Jírovi na závdanek grunthu, který od Jana Janoulka koupil, jmenovitě na díl jeho 60 R.
Od Václava Pytlovaného za grunt 3 R.
Od Jana Benedíkového za grunt přijato 3 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Petra Koudelova podli odvodu po s[irotku] zběhlým přijato 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby podli odvodu 1 R.
Od Macka Moškorového za grunt přijato 1 R 15 gr.
Od Bartoše Kocourka přijato za roli 3 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Od Martina Tkadlce lonských za rok 1600 za grunt 1 R.
Od Macka Novákova za grunt 1 R.
Jírovi dáno na díl jeho hotových peněz 10 R.
f 237b
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Pejhy za grunt 2 R.
Od Jana Vrby za grunt přijato 1 R.
Od Jana Vařeje za grunt a vinohrad 1 R.
Od Petra Krejčího za grunt přijato 3 R.
Od Mikuláše Kutějkového za grunt 1 R.
Od Mejnocha za grunt přijato 1 R.
Od Martina Pavlíkového za grunt 1 R.
Od Jíry Štěpána Vnučkového za g[runt] dvojích peněz za rok 1600 a 1601 po 2 R – 4 R.
Ty sou Jírovi vydány na díl jeho.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby podli odvodu přijato 1 R.
Od Jíry Pejhového za vinohrad přijato 2 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Od Daniele Mlynáře za vinohrad přijato 2 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Od Matěje Vaňkových za vinohrad přijato 1 R.
Zuzanně dáno na lože šaty hotových 10 R.
Jírovi též dáno z jeho dílu 10 R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Macka Moškorových za grunt 1 R.
Od Jana Pejhy za grunt přijato 1 R.
Od Jíry Pelového za grunt přijato 1 R.
Od Petra Krejčího přijato za grunt 1 R.
Od Jana Mejnocha za grunt přijato 15 gr.
Od Martina Pavlíkova za g[runt] přijato 15 gr.
Od Václava Pytlovaného za g[runt] přijato 1 ½ R.
Od Jana Vrby přijato za g[runt] 1 R.
Od Bartoše Kocourka za g[runt] 1 ½ R.
Od Mikuláše Kutějkového za grunt přijato 1 R.
Od Mikuláše Hrajky přijato za g[runt] 15 gr.
Od Macka Novákova přijato za g[runt] 2 R.
Od Jana Benedíkova přijato za g[runt] 1 R.
Z toho ze všeho dáno Jírovi na díl jeho 8 R 24 gr 1 den.

Letha Páně 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného z poručení J.M. paní dáno Babuši na díl její na kožich a šaty peněz hotových 20 R.
f 238a
Od Macka Moškorového za grunt přijato 3 R.
Od Václava Pytlovaného za grunt 3 R.
Od Bartoše Kocourka za roli přijato 3 R.
Od Jana Mejnocha za grunt 1 R.
Od Martina Pavelky za grunt 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby podli odvodu přijato 3 R.
Od Jana Pejhového za grunt přijato 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Šimkového podli odvodu 11 R
23 gr.
Od Jana Vrby za grunt přijato 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Tlustého podli odvodu 8 R.
Od Petra Krejčího za grunt 2 R.
Od Macka Novákového za grunt přijato 2 R.
Od Jíry Miklošového přijato za g[runt] 6 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Od Martina Tkadlce přijato za grunt 2 R.
Od Jíry Pejhy za vinohrad přijato 2 R.
Dáno do statku Martina Pavlíčkového přebraných peněz z gruntu Hrajkova 2 R 4 gr.
Od Jana Vařeje za vinohrad přijato 1 R.
Od Matěje Vaňkového za vinohrad 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Petra Koudelova podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 5 R 10 gr.
Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 1 R.
Od Jíry Pelového za grunt přijato 4 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 3 R.
Letha 1604 za fojta purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Václava Pytlovaného za g[runt] 3 R.
Od Jana Mejnocha za g[runt] 1 R.
Od Martina Pavelkového za g[runt] 2 R.
Od Martina Tkadlce za g[runt] 2 R.
Od Jana Vrby za grunt přijato 2 R.
Od Petra Krejčího za g[runt] přijato (neuvedeno).
Od Mikuláše Kutějkového za g[runt] 2 ER.
Od Jíry Miklošového za g[runt] 4 R.
Od Macka Moškorových za g[runt] 3 R.
Od Mikuláše Smetky za roli 3 R.
f 238b
Od Petra Krejčího za g[runt] přijato 4 R.
Od Macka Novákova za g[runt] přijato 2 R.
Od Jana Pejhy přijato za g[runt] 3 R.
Od Jíry Pejhy přijato za vinohrad 2 R.
Od Matěje Vaňkového za vinohrad 2 R.
Od Jana Vařeje za vinohrad přijato 2 R.

Od Martina Psíkova za vinohrad 4 R.
Zuzanně dáno na díl její k svadbě 10 R.
Též dáno Zuzanně, které přijal Jan Vašků manžel její hotových peněz 60 R.
Babuši dáno na šaty na díl její 14 R.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby podle odvodu přijato 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Šimkového přijato 6 R.
Letha 1605 za purg[mistra] Jana Kuběje z poručení J.M. pánů poručníků vypůjčeno těchto si[rotků] peněz hotových na zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří 40 R. Takové peníze mají zase oplaceny bejti z důchodův, když jich si[rotci] potřebovati budou.
Více podruhé při s[vaté]m Václavě vypůjčeno těchto sirotků peněz hotových z truhlice na zaplacení dluhův ku potřebě sirotčí 33 R 17 gr 5 den. Mají se z důchodův oplatiti, když toho ti sirotci potřebovati budou. Act[um] za purgmistra ut s[upr]a.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacije přijato z důchodův sirotčích na vyšlou spravedlnost na dluh Jeho [Mil]osti Páně peněz hotových 138 R. Ty přijal Martin Suchařepa z Hradiště na díl Babuše manželky své a dáno je[mu] za to 3 bečky vína po
46 R. Act[um] ut s[upr]a.
Více letha a za purgmistra ut s[upr]a přijato z důchodův sirotčích na vyšlou spravedlnost na dluh Jeho [Mil]osti Páně peněz hotových 100 R. Těch 100 R přijal Martin Suchařepa z Hradiště na díl Babuše manželky své.
Více letha a za purgmistra ut s[upr]a přijato z důchodův sirotčích na vyšlou spravedlnost, kteráž na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem zůstává, peněz hotových 120 R. Těch 120 R přijal Martin Suchařepa z Hradiště na díl Babuše manželky své a dány jemu za to 3 b[ečky] vína po 40 R.
Od Martina Psíkového na místě Pavla Kurky za vinohrad v hoře Radostné i za lonský rok přijato 6 R.
Od Jana Vařeje za vinohrad v Radostné přijato 2 R.
Martinovi Suchýmu Řepovi po Babuši dáno na díl její 8 R.
f 239a
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od obce lipovské na dluh jejich 28 R.
Ty přijal Martin Suchařepa na díl Babuše manželky své.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od obce lipovské na dluh jejich 24 R.
Ty přijal Martin Suchařepa na díl Babuše manželky své.
Od Matouše Mikulášového na místě Jana Mejnocha přijato za grunt 1 R.
Od Martina Pavelky za grunt 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Šimkového podle odvodu 2 R.
Od Tobiáše Podřezalového za g[runt] přijato 1 R 15 gr.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby podle odvodu přijato 2 R.
Od Jana Vařeje za vinohrad přijato 1 R.
Od Martina Psíkova za vinohrad 2 R.

Janovi Vaškovému dáno hotových peněz na díl Zuzanny manželky jeho 10 R 15 gr.
Martin Psíků majíc těmto sirotkom za vinohrad platiti v Radostné hoře, prodal jej knězi Pavlovi, správci lipovskýmu, za sumu 47 R. Závdanku jemu dal 6 R a dopláceti zuostává těmto sirotkom 41 R, placením od letha 1609 podle ourody po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Petr Krejčí, Martin Psíků S.R.S.N.
Od Vavřiny přijato na místě Jíry Pejhy 2 R.
Ty přijal Jan Vašků na díl Zuzanin.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhového přijato od Jana Macigala za grunt 1 R.
Vydán jest Janovi Vaškovýmu.
Z statku Jíry Šimkového podle odvodu přijato 2 R.
Přijal je Jan Vašků na díl ženy své.
Od Martina Strejčeníka za grunt 2 R.
Přijal je Jan Vašků.
Od Petra Krejčího za grunt přijato 1 R.
Přijal jej Jan Vašků.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby přijato podle odvodu 1 R.
Ty přijal Jan Vašků na díl svuoj.
f 239b
Od Jana Vařeje za vinohrad v Radostné přijato 2 R.
Přijal je Jan Vašků.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby přijato 1 R.
Přijal jej Jan Vašků na díl.
Od Vávry Miklíčkového za vinohrad v Klučové přijato 2 R.
Přijal jej Jan Vašků na díl svuoj.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jana Macigala za grunt 1 R.
Přijal jej Jan Vašků na díl ženy své.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby podle odvodu přijato 1 R.
Přijal jej Jan Vašků na díl ženy své.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Šimkového podle odvodu 2 R.
Přijal je Jan Vašků na díl ženy své.
Od Martina Strejčeníka přijato za grunt 1 R.
Přijal jej Jan Vašků na díl ženy své.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Tlustého přijato 1 R.
Přijal jej Jan Vašků na díl ženy své.
Od Petra Krejčího přijato za grunt 1 R.
Přijal jej Jan Vašků na díl ženy své.
Od Tobiáše Podřezala za g[runt] přijato dvojích peněz 3 R.
Přijal je Jan Vašků na díl ženy své.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Tobiáše Podřezala za grunt 3 R.
Ty přijal Jan Vašků na díl ženy své.
Od Jana Pytlovaného za g[runt] na místě Jana Macigala 1 R.
Přijal jej Jan Vašků.
Od Martina Pavelkového přijato za g[runt] 1 R.
Přijal jej Jan Vašků.

Z statku n[ebožtíka] Jíry Šimkového přijato 4 R.
Přijal je Jan Vašků.
Od Martina Strejčeníka za grunt přijato 2 R.
Ty přijal Jan Vaškuo.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Tlustého přijato 2 R.
Přijal je Jan Vašků.
Od Petra Krejčího přijato za grunt 1 R.
Přijal je Jan Vaškuo.
f 240a
Letha 1611 přijato od Vávry Miklíčkovýho za vinohrad v Klučové hoře 5 R.
Ty přijal Jan Vašků na díl ženy své.
Od Jana Vařeje přijato za vinohrad v Radostnej hoře 3 R.
Ty přijal Jan Vašků na díl ženy své.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jana Burše za g[runt] 3 R.
Ty přijal Jan Vašků na díl ženy své.
Od Jana Pytlovaného za g[runt] přijato 1 R.
Přijal jej Jan Vašků na díl ženy své.
Od Martina Pavelky za grunt přijato 1 R.
Přijal jej Jan Vašků na díl ženy své.
Od Jana Burše přijato za grunt 3 R.
Přijal je Jan Vašků na díl ženy své.
Od Petra Krejčího za grunt přijato 1 R.
Ten přijal Jan Vašků na díl ženy své.
Od Macka Šimkového přijato za g[runt] 4 R.
Od Martina Strejčeníka za g[runt] přijato 2 R.
Jan Vašků přijal ty oboje peníze, totiž 4 R a 2 R.
[Z] statku n[ebožtíka] Jana Služby přijato 2 R.
Ty přijal Jan Vašků na díl ženy své.
Od kněze Pavla přijato zadržalejch peněz i z letošími 6 R.
Ty přijal Jan Vašků na díl ženy své.
Letha ut s[upr]a od Jana Vařeje přijato za Radostnou 2 R.
Ty přijal Jan Vašků na díl manželky své.
Od Vavřiny Miklíčkových za Klučovou, z kterej Vavřinec Kladrubskej platiti měl 2 R.
Ty vzal Martin Suchařepa do Hradiště.
Letha 1613 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jana Burše za grunt 3 R.
Přijal je Jan Vašků na díl ženy své.
Od Martina Pavelky přijato za g[runt] 1 R.
Od Jana Pytlovaného za g[runt] přijato 1 R.
Od Macka Šimkového za grunt letha 1612 přijato 4 R.
Ty přijal Jan Vašků na díl ženy své, totiž 4 R.
Od Pavla Kubíčkového za grunt letha 1613 přijato 4 R.
Z toho dáno Janovi Vaškovému na díl ženy jeho 2 R.
Od Martina Strejčeníka za grunt přijato 2 R.
Z statku Jíry Tlustého přijato podle odvodu 2 R.

f 240b
Od Petra Krejčího za grunt přijato 2 R.
Od Jana Vařeje za vinohrad v Radostné 2 R.
Jan Vašků na místě Zuzany manželky své ujal vinohrad v Radostné hoře, který držel kněz Pavel Boleslavský v summě
54 R. A což týž kněz Pavel zaplatil, to škoduje za příčinou takovou, že jest týž vinohrad zpustoval.
Od Vavřiny Miklíčkovýho přijato za vinohrad v Klučové 4 R.
Z statku Jana Služby podli odvodu přijato 2 R.
Martinovi Suchýmu Řepovi do Hradiště na díl Babuše manželky jeho dáno peněz 10 R.
Janovi Vaškovýmu na díl Zuzanny manželky jeho 8 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Burše za grunt 3 R.
Ty 3 R přijal Jan Vašků na díl svůj.
Od Bartoně Hanáka na místě Jana Pytlovaného přijato za grunt 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Šimkového podli odvodu přijato
4 R.
Od Martina Strejčeníka za grunt přijato 2 R.
Od Petra Krejčího za grunt přijato 1 R.
Od Jana Vařeje za vinohrad v Radostné přijato ostatní 1 R.
Z statku neb[ožtíka] Jíry Tlustýho na odvod přijato 2 R.
Od Martina Pavelky za grunt přijato 1 R.
Janovi Vaškovýmu na díl jeho dáno 1 R.
Od Vavřiny Miklíčkového za vinoh[rad] v Klučové hoře přijato ostatní 2 R.
Janovi Vaškovýmu na díl jeho dány sou ty 2 R.
Z statku neb[ožtíka] Jana Služby na odvod přijato 2 R.
Více Janovi Vaškovýmu na díl Zuzanny ženy jeho dáno 4 R.
Martinovi Suchýmu Řepovi do Hradiště na díl Babuše manželky jeho dáno 9 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučky od Bartoně Hanáka za grunt 1 R.
Od Martina Vaškového z gruntu 5 přijato 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Šimkového podle odvodu přijato
4 R.
Ty sou vydány Janovi Vaškovému na díl Zuzannin.
Od Martina Strejčeníka za grunt přijato 2 R.
Ty sou také vydány Janovi Vaškovému na díl Zuzanin.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Tlustého podle odvodu přijato
2 R.
Od Petra Krejčího přijato za grunt peněz 1 R.
Od Jana Buršového za grunt 3 R.
Z statku Jana Služby přijato 2 R.
Z těch vydáno Jurovi Vnučkovi na díl jeho 4 R a Martinovi Suchýmu Řepovi na díl Babuše manželky jeho 5 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jíry Šklubalového za grunt přijato 3 R.
Od Bartoně Hanákového na místě Jana Pytlového z gr[untu]
1 R.

Za rok 1615 a 1616 od Martina Pavelky 2 peněz přijato 2 R.
Vydáno Janovi Vaškovému na díl Zuzanny 2 R.
Z gruntu 5 z Městečka od Pavla Petrlky za grunt přijato
2 R.
f 241a
Z statku n[ebožtíka] Jíry Šimka od Pavla Kubíčka položených přijato 4 R.
Od Martina Strejčeníka z gruntu 35 přijato 2 R.
Z statku neboštíka Jíry Tlustého přijato 2 R.
Od Petra Krejčího z gruntu 65 položených přijato 1 R.
Vydáno z nich Martinovi Suchému Řepovi do Hradiště 4 R a Janovi Vaškovému na díl jeho po manželce 11 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Šklubala za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Od Bartoně Hanáka za grunt přijato peněz ročních 1 R.
Od Martina Pavelky za podsedek přijato peněz ročních 1 R.
Od Pavla Petrlky za grunt přijato peněz ročních 2 R.
Od Pavla Kubíčkového za grunt položených přijato peněz 4 R.
Ty 4 R od Pavla Kubíčkového vydány také Janovi Vaškovému.
Od Martina Strejčeníka za grunt položených přijato 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Tlustého přijato peněz za grunt
2 R.
Ty 2 R jsou vydané Janovi Vaškovému na díl jeho.
Od Petra Krejčího z gruntu 65 přijatých 2 R.
Ty sou také vydány Janovi Vaškovému.
Od Jana Bělína za grunt 36 na Závodí položil i za roli 1 R.
Od Jíry Kukala též za druhou polovici roli a podsedka přijato 1 R.
Od Vavřince Miklíčkového za grunt přijato peněz ročních
2 R.
Ty jsou vydány Janovi Vaškovému na díl jeho.
Z statku n[ebožtíka] Jana Služby do tohoto statku za vinohrad 3 R.
Více z toho vydáno Janovi Vaškovému 4 R.
A Martinovi Suchému Řepovi po manželce Babuši 10 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Vavřinec Miklíčků položil za grunt 2 R.
Ty přijal Jan Vašků na díl svůj.
Od Jíry Šklubala za grunt přijato 3 R.
Od Jana Bělína za grunt přijato 1 R.
Od Jíry Kukala za grunt za druhou polovici 1 R.
Od Bartoně Hanáka za grunt 1 R.
Od Martina Pavelky za gr[unt], kterýž přijal Jan Vašků 1 R.
Od Pavla Petrlky za gr[unt], kterýž přijal Jan Vašků 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Šimkového přijato peněz 4 R.
Od Martina Strejčeníka za grunt přijato 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Tlustého 2 R.
Od Petra Krejčího za grunt 1 R.
Dáno z nich Janovi Vaškovému 10 R.
A Jiříkovi Vnučkovi 5 R.