Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 S[irotci] n[ebožtíka] Martin[a] Benedíkového

f 262a

Jest k tomu sirotků trý: Dorota, Kateřina, Martin a Anna mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 74 Martina Lukšového, otčíma těch sirotků, a na vinohradě v Klučové hoře, kderej j[es]t z gruntem prodaný, summy 350 R.
To dělíc na čtyri díly, dostane se každému na díl jeho po 87 R 15 gr.
Martin Lukšů na místě Anny manželky své dílu svého sobě na gruntě a vinohradě srazil 87 R 15 gr.
A tak mimo poražení dílu manželky své zuostává sirotkům doplátceti 262 R 15 gr, platcením od leta [15]99 po 10 R.
Z tej summy náleží sirotkům jednomu každému na díl jeho toto:
Dorotě 87 R 15 gr.
Kateřině 87 R 15 gr.
Martinovi 87 R 15 gr.
Summa toho, co se těm sirotkům na díly jejich vyplniti má 262 R 15 gr.
A tak se summa sirotčí zúplna nachází.

Příjem a vydání:
Leta [15]98 přijato závdanku od Martina Lukšového za statek 20 R.
Z toho dáno písaři od rozdílu a vložení statku do rejster
2 R 15 gr.
Dorotě na díl její dáno 8 R 22 ½ gr.
Martinovi též dáno 8 R 22 ½ gr.
f 262b
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Anny, mateře těch sirotků, za grunt 10 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Martina Lukšového za g[runt] 10 R.
Martinovi dáno na díl jeho 6 R.
Dorotě dáno na díl její 7 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Martina Lukšového za g[runt] 5 R.
Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného vydáno Martinovi na díl jeho 7 R.
Od Martina Lukšového za grunt přijato 5 R.
Ten přijal Bartoň Pešů na díl Doroty na díl ženy své.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Martina Lukšového za g[runt] 10 R.
Z toho dáno Martinovi 3 R 10 gr, Dorotě 3 R 10 gr.

Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Martina Lukšového za g[runt] 10 R.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 4 R, Dorotě dáno též 3 R 10 gr.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie našlo se při statku neb[ožtíka] Adama Vnučky, že neb[ožtík] Martin Benedíků za vinoh[rad] v Klučové hoře těm sirotkům doplatiti zůstal 2 R
18 gr 2 den. Ty se mají z tohoto statku do statku n[ebožtíka] Adama Vnučky dáti a ze všech čtyr dílů za vydání porážeti.
Od Martina Lukšovýho za sám vinohrad přijato 2 R.
Ty 2 R sou dány do statku neb[ožtíka] Adama Vnučky na doplacení vinohradu ut s[upr]a.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jana Darmora Vlacha za grunt 3 R.
Dáno z nich Martinovi 1 R 15 gr, Bartošovi Pešovému na díl Doroty manželky jeho 1 R 15 gr.
Jakož Martinovi náleželo dílu jeho mimo prvnější vyzdvižení ještě 55 R 12 gr 6 ½ den, ty jest prodal Janovi Darmovi Vlachu za hotových 7 R. A tak díl svůj zouplna přijal.
f 263a
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhového přijato od Jana Darmora Vlacha za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Bartošovi Pešovi na díl Doroty 1 R.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Jana Darmora Vlacha za g[runt] 4 R.
Jsou vydány Kateřině na šaty z poručení Její [Mil]osti Paní.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacije přijato od Jana Darmora za g[runt] 4 R.
Vydány jsou Kateřině na díl její.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jana Darmora za grunt 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1615 za purgkmistra Jury Vnučky položil Jan Darmor Vlach za grunt dvojích peněz za rok 1614 a 1615 8 R.
Ty jsou dány Kateřině na díl její.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jana Darmora Vlacha za grunt přijato peněz 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Štěpán Ondřejů, manžel Kateřiny svrchu psané, prodal peníze na tomto gruntě, což jemu po manželce jeho náležely, čehož se podle sečtení našlo 61 R 24 gr, za hotových 14 R 14 gr.
A tak tu nic více nemá.

Téhož letha ut s[upr]a položil Jan Darmor za grunt peněz ročních 2 R.
Ty přijal Bartoň Pešů na díl Doroty manželky své.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Jana Vláška na místě Jana Darmora za vinoh[rad] v hoře Klučové peněz ročních 3 R.
Ty jsou vydány Dorotě na díl její.