Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

95 S[irotci] n[ebožtíka] Matouše Kolacije

f 265a

K tomu statku j[es]t trý sirotků: Pavel, Martin, Barbora, kromě Jana a mateře jejich, kdeří sou podli kšaftu vinohrady poděleni.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Grunt z rolí za summu 150 R.
Na gruntě 5 na Závodí zaplatceného 9 R 15 gr.
Na vinohradě Macka Moškorových v hoře Slavkovské 26 R.
Hříbě jedno a svinský dobytek jeden za 3 R 15 gr.
Obilí 18 měřic rži po 15 gr za 9 R.
Peněz hotových 9 R.
Summa toho statku 207 R.
To dělíc na 3 díly, dostane se každému na díl jeho po 69 R.
A mimo ten rozdíl zuostává obilí nemlátceného několiko kop. To když se vymlátí a zprodá, což na ty tři díly svrchu psané přijde, k tomuto statku se přiložiti má.

Ta summa sirotčí nachází se na těchto níže psanejch věcech:
Na gruntě Jana, bratra těch sirotků, kterýž j[es]t za živnosti otce svého z statku jeho vydělen 150 R.
Též on za svině a hříbě dlužen 3 R 15 gr. Ty má položiti při posudku příštím leta [15]98.
Na gruntě Václava Tučka 9 R 15 gr, platcením od leta [15]98 po 2 R.
Na vinohradě Macka Moškorových 26 R, platcením od leta [15]99 po 2 R.
Dluhu na Zuozaně, mateři těch sirotků, za obilí 12 R, platcením od leta [15]98 po 2 R.
Dluhu na Janovi, bratru těch sirotků, za žito 7 R 24 gr, položiti má od leta 1601 po 2 R.
f 265b
Též ona peněz hotových jí půjčenejch dlužna 6 R 15 gr. Ty položiti má při posudku příštím leta [15]99.
Summa toho, což sirotkům náleží 207 R.

Příjem a vydání:
Leta [15]98 přijato závdanku od Jana za grunt 4 R.
Od Václava Tučka za grunt na Závodí 2 R.
Peněz hotových přijato 2 R 15 gr.
Ty sou vydány Pavlovi a Barboře na díly jejich na šaty.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Kolacie za grunt 4 R.
Z gruntu Václava Tučka za g[runt] přijato 2 R.
Od Macka Moškorových za vinohrad přijato 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Václava Tučka za grunt 1 R.
Od Zuzany mateře přijato jí půjčených 6 R 15 gr.
Ty sou vydány na chování sirotkuo.
Od Macka Moškorových přijato za vinohrad 2 R.

Od Jana Kolacijova za grunt přijato 4 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Václava Tučka za grunt položených 1 R.
Od Jana Kolacie přijato za grunt 4 R.
Od Macka Moškorových za vinohrad 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Kolacie za grunt 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného z poručení pana ouředníka půjčeno těchto sirotků peněz hotových z truhlice osobám těmto:
Sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových 20 R 15 gr.
Vaňkovi Zubatýmu na spokojení poddaných p[áně] Vojskových
4 R.
Duchkovi Machalových týmž spůsobem 2 R.
Lukášovi Ofúkalových tolikéž 1 R 15 gr.
Ti všickni oplatiti mají o posudku příštím letha ut s[upr]a.
f 266a
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Václava Tučka za grunt 1 R.
Od Jana Kolacie za grunt přijato 4 R.
Od Petra Krejčího na místě manželky své Zuzany přijato na dluh půjčený 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového na půjčku přijato 18 R.
Od Matěje Moškorového přijato za vinoh[rad] 1 R.
Od Lukáše Ofúkalového půjčených 1 ½ R.
Od Duchka Machalových na půjčku 1 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Jana Kolacije za grunt 4 R.
Od Václava Tučka za g[runt] přijato 2 R.
Od Matěje Moškorového přijato za vinohrad 1 R.
Od Vaňka Zubatého na dluh půjčený 2 R.
Od Petra Krejčího na místě Zuzanny na dluh 1 R.
Letha 1605 za purg[mistra] Jana Kuběje z poručení J.M. pánů poručníků vypůjčeno těchto si[rotků] peněz hotových na zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří 10 R. Takové peníze mají zase oplaceny bejti z důchodů, když jich potřebovati budou.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato z statku n[ebožtíka] Vaňka Zubatého půjčených peněz ost[atní] 2 R.
Ty jsou vydány Barboře na díl její.
Od Mikuláše Petruželky na místě Matěje Moškorových za vinohrad v Slavkovské hoře přijato 1 R.
Od Jana Kolacie na dluh za žito přijato 2 R.
Barboře dáno na díl její hotových peněz 3 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od něho za hříbě a na dluh za žito 2 R.
Ty jsou vydány Barboře na díl její.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jana Kolacie za grunt 4 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jana Kolacie za grunt 4 R.
Ty přijala Barbora na díl svůj.
f 266b
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Jana Kolacie za grunt 4 R.
Barboře náleží dílu jejího otcovského mimo prvnější vyzdvižení ještě 56 R 2 gr. Ten díl svůj proženila Jakubovi Šimkovýmu, s ním splodila Kateřinu, z toho svého dílu vymínila sobě ve smlouvách svadebních 15 R. A tak sejmouc tu vejminku, zůstávati bude té pozůstalosti na tu Barboru a dítě její 41 R 22 gr.
Dělíc to na dva díly, přijde na každý díl 22 R 16 gr.
Barboře vydáno na díl její 3 R.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Václava Slováčka na místě Mikuláše Petruželky za Slavkovskou horu ostatní 1 R.
NB. Po rozdílu statku našlo se dluhu za vinohrad v Slavkovské hoře nápadníkům n[ebožtíka] Vítka Mlynáře do Stříbrnic 18 R. A tak toho dluhu z každého dílu srážeti se má po 6 R.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacie přijato od něho za grunt 4 R.
Barboře do Louky na díl její 2 R.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od něho za grunt 4 R.
Z toho dáno Barboře na díl její 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Kolacie za grunt přijato 4 R.
Z toho dáno Barboře na díl její 2 R.
Od Petra Krejčího na místě Zuzanny manželky jeho na dluh přijato 1 R.
Z statku neb[ožtíka] Mikuláše Ondřejového na dluh peněz půjčených přijato 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jana Kolacije za grunt 4 R.
Od Petra Krejčího na místě Zuzanny manželky jeho na dluh přijato 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového na dluh peněz půjčených přijato 1 R 15 gr.
Barboře dáno na díl její 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jana Kolacie přijato za grunt peněz ročních 4 R.
Dáno z nich Barboře na díl její 3 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Kolacie za grunt peněz ročních 4 R.

Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Petra Krejčího na místě manželky jeho za dluh 1 R.
Z toho dáno Barboře 1 R, Pavlovi nemocnému 2 R a k ruce JM Páně po Martinovi zběhlým obráceny 2 R.
f 267a
Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Kolacije za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Od Petra Krejčího na místě Zuzanny posledních peněz na dluh přijato 15 gr.
Z toho vydáno Pavlovi na díl jeho 2 R.
K ruce JM Páně obráceno po Martinovi 2 R 15 gr.
A jakož Martinovi, sirotku napřed psanému, náleželo spravedlnosti (po sražení těch 6 R 20 gr, kteréž se z dílu jeho nápadníkům neboštíka Vítka Mlynáře z Stříbrnic za vinohrad v Slavkovské hoře ut s[upr]a zaplatiti a písaři od vložení tohoto statku do register spraviti dostalo) v summě
62 R 10 gr, taková spravedlnost jakožto po zběhlém jest na JM Pána obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo 24 R 7 ½ gr.