Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

97 S[irotci] n[ebožtíka] Kuby Barinusova

f 271a

Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje sepsán tento statek, ku kterýmuž jsou sirotci dva: Zuzanna, Václav a Barbora mateř jejich třetí.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Podsedek zaplacený za 90 R.
Vinohrad v Slavkovské hoře i z grefty 60 R.
Vína 2 bečky prodaný za 32 R.
Summa všeho statku učiní 182 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného za podsedek 18 R
11 gr 5 den.
Dluhuo podrobno zaplaceno 7 R 12 gr 5 ½ den.
Summa všech dluhuov učiní 25 R 24 ½ gr.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhuov učiní 156 R
5 ½ gr.
To dělíc na tři díly, přijde každému na jeho díl po 52 R
12 gr 5 ½ den.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Barbora, mateř těch sirotků, ujala podsedek ze čtvrtí roli v summě 90 R.
Peněz hotových přijala z prodaného vína 8 R 24 gr.
Summa toho 98 R 24 gr.
f 271b
Z toho sobě porazila dílu svého, což na ni přišlo 52 R
12 gr 5 ½ den.
A tak zuostává mimo poražení dílu svého dopláceti ještě sirotkům 46 R 11 gr 1 ½ den, placením když se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného suma jejich zaplatí po 4 R.
Václav přijal na díl svůj vinohrad v Slavkovské hoře a grefty v Nové hoře za 60 R.
Peněz hotových též přijal 6 R.
Summa toho 66 R.
Z toho sobě porazil dílu svého 52 R 12 gr 5 ½ den.
A tak ještě zůstává dopláceti sumy 13 R 17 gr 1 ½ den. Závdanku položil 3 R a platiti má od letha 1600 podli ourody po 3 R.
Rukojmě za to Václav Moštěnský a Jan Linhartuo S.R.S.N.
Zuzanně díl její zouplna zůstává, totiž 52 R 12 gr 5 ½ den.
Ten jí náleží na těchto věcech:
Na Václavovi bratru jejím na vinohradě 13 R 17 gr 1 ½ den, placením od leta 1600 po 3 R.
Na gruntě Barbory mateře její 27 R 29 ½ gr.
Hotových peněz za víno utržené do truhlice sirotčí vloženo 10 R 26 gr ½ den.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Václava závdanku za vinohrad 3 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného za g[runt] dáno
4 R.
Od Barbory mateře přijato za g[runt] 4 R.
Jíra Žídek, manžel Barbory nahoře psané, prodajíc grunt, od něho vinohrad v Radostné hoře vyňal a povinen bude sirotku vejš psané[mu] ještě z toho vinohradu vyplniti 9 R 11 gr
1 ½ den, placením od letha 1602 po 2 R.
Rukojmě za to Mikuláš Šteruský, Václav Benedíků S.R.S.N.
f 272a
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jíry Žídka za vinoh[rad] 1 ½ R.
Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného na doplacení vinohradu a g[runtu].
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného z poručení J.M. Paní půjčeno těchto s[irotků] peněz hotových Jírovi Žídkovi otčímu jejich 10 R 23 gr 4 ½ den. Platiti má při každých posudcích od leta 1602 po 4 R. Rukojmě za to Šimek Polák, Jan Kuželek S.R.S.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Václava za vinohrad 20 gr.
Od Jíry Žídka přijato za vinohrad 1 R.
Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Jíry Žídka za vinohrad 1 R.
Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného.
Jakož se zuostávalo s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného za vinohrad doplatiti ještě 10 R 26 gr 5 den, ty jest Jan, syn téhož Jana Pytlovaného, prodal Václavovi napřed psané[mu] a dal jemu za ty peníze jedno tele roční. A tak Václav ten vinohrad doplatil.
Jakož zuostával Jíra Žídek těmto sirotkom dluhu půjčených peněz a za vinohrad dopláceti Zuzanně napřed psané dílu jejího 23 R 13 gr 2 den, za ty peníze Michal Michna nápadník dal Kašparovi Těšínskýmu manželu jejímu achtel vinohradu v Radostné zaplacený.
A což na gruntě Barbory mateře jejich náleželo tej Zuzanně na díl její se dodati 27 R 29 ½ gr, ty jest ten Kašpar na tom gruntě prodal.
A tak Zuzanna díl svůj zouplna vyzdvihla.