Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Jíry Krejsy

f 91a

Letha Páně 1591 Jíra vejš psaný koupil grunth se čtvrtí roli po nebožt[íku] Janovi Krejsovi otci svém zůstalý za
50 zl.
Na kderýž jest závdanku položil 3 zl a od letha [15]92 při Vánocích platiti má po 3 zl. Letha [15]92 a letha [15]93 položil za grunth 7 zl 15 gr a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl summy 39 zl 15 gr. Ta summa náleží sirot[kům] nebožt[íka] Jana Krejsy.
Z těch svrchu psaných 39 zl 15 gr Jíra sobě na zaplacení gruntu díl svůj srazil 17 zl 7 ½ gr. A tak ještě dopláceti zůstává při Vánocích, jakž svrchu dotčeno, bratru a sestrám svý[m] 22 zl 7 ½ gr.
Rukojmě Mikuláš Rohan, Václav Pytlovaný a Jan Velečků
R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra výš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Téhož letha položil za grunth svůj 1 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Krejsů za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Téhož letha koupil od Lidy sestry své, což jí na tom gruntě náleželo 15 zl 28 gr. A tak tu více žádné spravedlnosti nemá.
f 91b
Letha [15]96 položil Jíra Krejsů peněz purgkrecht[ních]
3 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Krejsů za grunth 3 zl.
Leta 1598 Jíra odkázal Martinovi bratru svému majíc jemu z gruntu pokládati na díl jeho v hoře Slavatce na vinohradě 8 zl 4 ½ gr. Ty se jemu na zaplatcení gruntu jeho porazí.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jíra Krejsů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krejsa 3 zl ost[atní].
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za purgmistra Michala Michny ouřad lipovský prodali požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli a ze 2 achteli vinohradu v Nové hoře, pozůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Krejsovi, Jírovi Miklošovýmu za summu 110 zl. Závdanku dal
10 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 5 zl. Odevzdáno jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Janoulků, Thobiáš Podřezalů, Martin Slovák S.R.S.A N.
Jíra Miklošů, manžel Kateřiny pozůstalé vdovy po neb[ožtíku] Jírovi Krejsovi, dílu po též manželce své, což jí přišlo na tomto gruntě svém, sobě porazil, totiž 42 zl 28 gr
5 den.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jíra Miklošů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krejsa 2 zl 15 gr.

Martin Jana Benedíkovýho pojmouc sobě pozůstalou vdovu po n[ebožtíku] Jírovi Miklošovým za manželku za ten gr[unt] platiti povinen bude.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Martin Jana Benedíkovýho za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krejsa
5 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Martin Jana Benedíkového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krejsa
4 zl 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Martin Jana Benedíkového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krejsa
5 zl.
Jakož jest Martin Benedíků z tohoto gruntu s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Krejse 43 zl 6 gr 2 den ještě dopláceti pozůstává, i poněvadž jest pak týž Martin Benedíků achtel vinohradu v Nové hoře, kterýž spolu s tím gruntem
f 92a
koupil, zase Mathoušovi Dvořskému a Mikulášovi Syslovskému z Velikej Blatnice prodal, takových 43 zl nahoře psaných s toho vinohradu samého těm sirotkům dopláceti má, tak jakž při statku zapsáno jest. A tak týž Martin Benedíků má tento grunt zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad nahoře psaný grunt požár pustý Janovi Holešovskému za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu Petr Buchlovský, Kašpar Těšínský SRSN.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového ujal ten grunt zase ut s[upr]a v tej summě v 10 zl Melichar Klivický po Janovi Holešovském, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Petr Tuřanský, Mikuláš Klimek S.R.S.N.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Melicharovi Merchutovi za summu 5 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Petr Tuřanský a Jan Štěpánů S.R.S.N.