Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunt Jíry Podřezala

f 111a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 96 Jíra vejš psaný koupil grunth svuoj po n[ebožtíku] Janovi otci jeho zůstalý s půl lánem roli, kterejž k spustnutí přijíti a od vody škodu velikú vzíti musil, toliko za tu summu, což ne[božtík] otec jeho na něm dopláceti měl, tak jakž týž zápis to v sobě obsahuje a zavírá, za summu 121 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 18 zl a ještě dopláceti zůstává 103 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 87 zl 6 gr.
Item Kuně, tetce ne[božtíka] Jana Mikšova, podle kšaftovního odkázaný 15 zl 24 gr.
Ta spravedlnost se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 6 zl. Z toho na sirot[ky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova po 4 zl a na Kunu po 2 zl má jíti. A když táž Kuna svou spravedlnost dobere, potomně na sirot[ky] vejš psané po
6 zl má se pokládati.
Rukojmě Mikuláš Rohan, Matěj Šašvata, Pavel Polášek, Adam Sysel, Mikuláš Blažků, Janek Micenů R.S.A.N.
f 111b
Letha [15]94 položil Jíra Podřezalů za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Kuně na díl její 2 zl a sirot[kům] zanecháno v truhlici 4 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Podřezalů za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 6 zl. Z toho dáno Kuně na díl její 2 zl a na si[rotky] zanecháno 4 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Podřezal za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Kuně na díl její 2 zl a na sirotky dáno a zanecháno 4 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Podřezal za grunt svůj purgkrechtních peněz 4 zl. Ty sou vydány Kuně na díl její těch 4 zl.
Téhož leta položil více Jíra Podřezal za grunt svůj ročních peněz 2 zl.
Téhož leta [15]97 koupil Jíra Podřezal od Kateřiny, dcery n[ebožtíka] Jíry Mikšového, což jí ještě na tom gruntě náleželo za 9 zl 6 gr, totiž 46 zl. Ty jse jemu na zaplatcení gruntu jeho vypisují.
Leta 1598 položil Jíra Podřezal za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova 4 zl. A tak již od leta [15]99 po
4 zl ostatek doplátceti má.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje Jíra Podřezal položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšova
4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jíra Podřezal za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšového 4 zl. Ty jsou vydány Kuně podle odkázání kšaftové[ho].

Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Podřezal za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšového
2 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Podřezal za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšového
2 zl.
f 112a
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Podřezal za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšového
4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Podřezal za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšového
4 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny ouřad lipovský prodali požár ut s[upr]a s půl lánem roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, 2 bránami a jiným k tomu příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Podřezalovi, za summu Pavlovi Podřezalovi 80 zl. Závdanku dáti má při Vánocích letha 1607
6 zl a platiti každého roku při Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Slovák, Jíra Vnučků, Jan Poduška S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Mikšového předních peněz 7 zl
6 gr.
Kuně podle odkázání kšaftem 1 zl 24 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Podřezala naposledy 71 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Pavel Podřezalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšového
2 zl.
Pustý

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákového Pavel Podřezalů prodal týž grunt s půl lánem roli, s vozem, pluhem, bránami Jírovi Těšínskému za summu 80 zl. Místo závdanku srazil sobě, což mu od Pavla Podřezalů zaplaceného puštěno
2 zl a přidáno jemu všeckno osetí, což jest jeho koliv, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Vaníčků, Dobeš Podřezalů, Jíra Janoulků, Martin Rohanů, Vácslav Benedíků S.R.S.a N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Jíra Těšínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšového
2 zl.
Letha 1612 za purgk[mistra] Jana Kolacie položil Jíra Těšínský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mikšového
4 zl.
Pustý

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad požár pustý s půl lánem roli, dělíc na dvě čtvrti, Štěpánovi Ondřejovému a Pavlovi Návěrovému za summu 20 zl, placení komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jim za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Kašpar Těšínský, Jan Nejezchlebík SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa Mikuláš Ochrana koupil grunt ze čtvrtí roli, kterouž měl v kupu Štěpán Ondřejů, za summu 5 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Martin Rejmon a Martin Osoba S.R.S.N.