Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Matěje Vaňkového

f 131a

Letha 1584 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 142 Matěj vejš psaný koupil grunth svuoj se čtvrtí roli po ne[božtíku] Vaňkovi otci jeho zůstalý za summu 110 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 závdanku, peněz purgkrechtních i s tím, což od Kuny sestry své skoupil, též z poraženým dílem svým 79 zl 21 gr 3 den vyplnil. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává Janovi bratru svému 20 zl 8 gr 4 den, ty jemu pokládati má po 4 zl.
Rukojmě Petr Miklů, Petr Němců, Tomáš Vrtalů, Jan Miklů, Jíra Michnů, Mikuláš Vodička R.S.N.
Letha [15]94 koupil Matěj výš psaný od Jana bratra svého
20 zl 8 gr 4 den. A tak má ten grunth svůj zouplna zaplacený.

Letha [15]94 nahoře psaný grunth jest prodán od téhož Matěje Vaňkového s tím se vším, jakž jej sám koupený měl, za summu 100 zl Martinovi bratru svému. Závdanku jemu dáti má
6 zl, ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích po 4 zl. Rukojmě za opravu a placení gruntu též i povinností panských Pavel Kubíčků, Jíra Krejsů a Jan Mlčků R.S.A.N.
f 131b
Martin napřed psaný závdanek Matějovi bratru svému položil 6 zl. A mimo ten závdanek položený odvedl Martin Mackovi bratru svému vinohrad v hoře Klučovej na zaplacení gruntu svého ve 34 zl. A tak za týž grunth svůj ještě bratru svému doplatiti má 60 zl.
Letha [15]95 položil Martin za grunth svůj bratru svému
4 zl.
Letha [15]96 položil Martin za grunth svůj bratru svému
4 zl.
Letha [15]97 položil Martin za grunth svůj bratru svému
4 zl.
Leta 1598 položil Martin Vaňkových za grunt dvůj 4 zl. Ty přijal Matěj bratr jeho.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Martin Vaňkových za grunt svůj Matějovi bratru svému 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Martin Vaňkových za g[runt] Matějovi bratru své[mu] 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Vaňkových za gr[unt] Matějovi bratru svému 4 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Vaňkových za gr[unt] Matějovi bratru svému 2 zl.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného jakž zůstával Martin Vaňkových za grunt svůj dopláceti 30 zl, takové peníze odvedl Matějovi bratru svému na vinohradě v hoře Klučové. A tak má grunt zouplna a docela zaplacenej.

Pusté

Letha 1630 za purgkmistra Pavla Bolfového ouřad lipovský prodali ten požár i s tou rolí k němu přináležející Mathoušovi Vondřejovi za 20 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Košík a Martin Mazančík S.R.S.a N.
f 132a
Letha Páně 1632 za purg[mistra] Martina Sedláře prodán jest ten požár i s tou rolí k němu příslušející Jírovi Košíkovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mathouš Košík a Kliment Mikeska S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jíra Košík položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ty zůstávají za ouřadem lipovským.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt dvoum osobám, totiž Jakubovi Morávkovi jednu čtvrt s Mikulášem Pupenkou za summu
5 zl, každý platiti má po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Mikuláš Zika a Jura Košík S.R.S.N.