Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Vaňka Zubatého

f 151a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 94 Vaněk vejš psaný koupil jest grunth se čtvrtí roli od Jíry Strejčeníka za summu 80 zl.
Závdanku a peněz purgkrechtních od téhož svrchu psaného letha až do letha [15]93 16 zl vyplnil a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 6 zl summy 34 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Vítka Šťúrového 7 zl 15 gr.
Item Markovi Tvrdoňovu ostatních 26 ½ zl.
Rukojmě Jan Vítků, Jíra Konečnej, Jíra Bouchal a Jan Podřezal R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Vaněk vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha 1595 položil Vaněk Zubatý za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 zl 15 gr.
A mimo to Marek Tvrdoňových témuž Vaňkovi Zubatému což jemu na tom gruntě náleželo 26 zl 15 gr, pustil. A tak tenž Vaněk Zubatý zaplacenej grunth má.
f 151b
Leta [15]98 Vaněk Zuobatý prodal grunt svůj ze čtvrtí roli, z koňmi, z pluhem, z vozem a jinejm hospodářstvím k tomu náležitejm Matoušovi Prorokovi za 90 zl. Závdanku jemu položil při odevzdávce 10 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po
4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení], o[pravu] g[runtu] i povinnosti panské Bartoš Kutějků, Pavel Polášek, Vaněk Hladký S.R.S.N.R.
Leta 1598 položil Matouš Prorok za grunt svůj 4 zl. Ty přijal Vaněk Zubatý.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Matouš Prorok za grunt svůj Vaňkovi Zubatý[mu] 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Matouš Prorok za g[runt] Vaňkovi Zubatému 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mathouš Prorok za gr[unt] Vaňkovi Zubatému 4 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mathouš Prorok za grunt Vaňkovi Zubatému 1 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mathouš Prorok Vaňkovi Zubatýmu 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Mathouš Prorok za g[runt] Vaňkovi Zubatému 4 zl.

Pusté

Letha Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového prodán grunt tento pustý ze čt[vrtí] roli Adamovi Vrbeckýmu za summu 15 zl bez závdanku, platiti ji má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdán jemu za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení, stavení a odbývání robot panských i obecních Jura Kúkal a Václav Lopúnek S.R.S.a N. Lhota jemu puštěna jest do dvouch let.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Adam Vrbenský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zubatého 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Adam Vrbecký položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zubatého
1 zl.
f 152a
Letha Páně 1624 za purgkmistra Jiříka Vnučka Adam Vrbecký prodal ten grunt z jednou čtvrtí roli Janovi Zubatému za summu, což jest na něm dopláceti, totiž za 13 zl bez závdanku, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Adam Vrbecký a Martin Hambálek SRSaN.

Letha 1630 za purgkmistra Pavla Bolfového Jan Zubatý prodal ten grunth svůj s jednou čtvrtí roli Martinovi Mazančíkovi za summu 15 zl hotových peněz, místo kterýchžto hotových peněz podle smlouvy mezi nimi s obou stran dobrovolně stalé Martin Mazančík Janovi Zubatému povinen jest vystavěti jedno stavení náležitě, totiž světnici, síň a komoru, tu kdež sobě týž Jan Zubatý vyvolí, však na gruntech J.M. Páně strážnických. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Kubíček a Jan Kratochvíle S.R.S.a N.

Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Sedláře Martin Mazančík od kupu a smlouvy ut s[upr]a upustil a Jan Zubatý takový grunth i s jednou čtvrtí roli prodal Kašparovi Těšínskému za summu 20 zl. Závdanku dal jemu 2 zl a platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a jiné povinnosti Matěj Hrubý a Martin Kudlík S.R.S.a N.
Letha Páně 1633 za Purgkmistra Jiříka Koukala položil Kašpar Těšínský Janovi Zubatému do Kozojídek, kteréž přijal k ruce svej 3 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka položil Kašpar Těšínský Janovi Zubatému i za skoupené peníze 9 zl.
f 152b
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Kašpar Těšínský za koupené peníze, totiž za 7 zl, položil, kteréž on přijal Jan Zubatý 3 zl.
A tak má Kašpar Těšínský ten gr[unt] zouplna a docela zaplaceného a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Martina Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze štvrtí roli po Kašparovi Těšínského Janovi Švejdovi za summu 15 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. a obecní Jan Šejták a Jan Spirat
S.R.S.a N.R.