Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunt Jana Pelového

f 181a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 141 Jan vejš psaný koupil grunth z půl lánem roli, s půl achtelem vinohradu na Kněždubsku v hoře Veselej i z jiným k témuž gruntu příslušenstvím, tak jakž týž zápis to v sobě šíře obsahujíc zavírá, po ne[božtíku] Martinovi Pelovi otci jeho zůstalý za summu 370 zl.
Na kderýž jest do letha [15]92 závdanku a peněz purgkrechtních i s poraženým dílem svým 121 zl 2 gr 2 ½ den vyplnil a letha [15]93 zadržel 10 zl. A ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává mimo ty zadržalé 238 zl 27 gr 4 ½ den, ty pokládati má při Vánocích po 10 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item nápadníkům ne[božtíka] Tomše Strnadlového 65 zl 24 gr 4 ½ den. Ty jim jíti mají od téhož letha [15]94 při Vánocích po 10 zl až do vyplnění summy jim náležitej.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Martina Pele náleží 183 zl
3 gr. Ta spravedlnost jim jíti má, když nejprve nápadníci napřed psaní svou summu vyzdvihnou, též po 10 zl.
Rukojmě Mikuláš Rohan, Jíra Klaniců, Jan Krejsa, Jan Martiničků, Filip Závěta, Mikuláš Bravec R.S.A.N.
f 181b
Letha [15]94 přijato od Jana Pelového za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Téhož letha [15]94 koupil jest Jan Pelů od Kateřiny sestry své, což jí na gruntě téhož Jana náleželo 23 zl 22 gr 4 den. Ty se jemu na zaplacení a pokládání gruntu snímají.
Víceji tenž Jan položil na peníze zadrželé 3 zl.
Jakož Štěpánovi nebož[tíka] Martina Pele podle zápisu kněh novejch purgkrechtních na tom gruntě spravedlnosti drahně zl[atých] náleží, z té spravedlnosti jest Štěpán Janovi bratru svému dobrovolně 10 zl na zaplacení gruntu svého pustil. Na kteréž se nyní i na časy budoucí potahovati nemá a moci nebude.
Letha [15]95 položil Jan Pelových za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položil Jan Pelových za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]97 položil Jan Pelových za grunth svůj 10 zl.
Leta 1598 položil Jan Pelových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomše Strandlového 10 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Pelových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomše Strandlové[ho]
10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Pelových za grunt svůj 10 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Strnadlového 5 zl 24 gr 4 ½ den a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pele dáno 4 zl 5 gr 2 ½ den.

Jakož náleželo Anně n[ebožtíka Martina Pele z tohoto gruntu dílu jejího dovzíti i po Mikulášovi, bratru jejím zemřelým,
28 zl 14 gr, ty jest prodal Martin Macků muž její Janovi Pelovýmu za štyri měřice žita. A tak na tom gruntě Anna nic více nemá.
f 182a
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Pelů za grunt 5 zl. Ty jsou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pele.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Pelů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pele 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Pelů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pele 10 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Pelů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pele 10 zl.

Pusté

Letha 1632 za purgkmistra Martina Sedláře Jan Jurík prodal ten grunth požár s jednou čtvrtí roli Pavlovi Vaculovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Matěj Hrubý a Jíra Radoš S.R.S.a N.

Letha 1635 ta purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad požár pustý [a] druhou čtvrt roli [k] svrchu psanému gruntu za 10 zl Pavlovi Vaculovi ut s[upr]a, placení po 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Pavel Vacula za jednu čtvrt gruntu položil peněz ročních 1 zl, kteréž přijal Vašek Matějkových.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Pavel Vacula položil za jednu čtvrt jeho peněz, kteréž přijal Vašek Matějkových
1 zl.
Letha Páně 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka poněvadž níže [psanou] čtvrt gruntu ze čtvrtí roli majíc koupenou od ouřadu ut s[upr]a, takové peníze jměl na něm dopláceti Pavel Vacula ještě 8 zl, ty jest skoupil od Vaška Matějkového za 3 zl. A tak jenom čtvrt gruntu Pavel Vacula zaplacenej má a Vašek Matějků na tom gruntě nic více nemá.
f 182b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Václavovi Tejnejskému za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Melicharů a Matěj Mlček SRSN.