Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Matěje Šašvaty

f 11a

Letha Páně 1590 před nedělí Devítníkem podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 129 Matěj vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli i jiným k tomu příslušenstvím, tak jakž týž zápis to v sobě obsahujíc zavírá, od Jiříka Pele za summu 180 zl.
Na kderýž jest od výše psaného líta až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních 27 zl vyplnil a mimo to zadržel 4 zl. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 6 zl – 149 zl. Ta summa všecka náleží sirot[kům] nebožt[íka] Jíry Ratajcova.
Rukojmě Jíra Michnů, Jíra Bouchal, Mach Kovářů, Vala Zelník, Jíra Štěrbů, Mikuláš Hloupej, Tomáš Roždina R.S.N.
Letha [15]94 položil Matěj Šašvata za grunth 6 zl. Ty jsou do truhlice sirotčí odvedeny.
Item položil Matěj na zadrželé peníze 1 zl.
Letha [15]95 položil Matěj Šašvata za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha 1596 položil Matěj Šašvata za grunt peněz 6 zl.
Leta [15]97 položil Matěj Šašvata za grunt svůj 6 zl.
f 11b
Leta 1598 položil Matěj Šašvata za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ratajcova 6 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Matěj Šašvata za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ratajcova 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Matěj Šašvata za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ratajcové[ho] 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Matěj Šašvata za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ratajcova 3 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Matěj Šašvata za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ratajcova 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Matěj Šašvata za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ratajcova 6 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Matěj Šašvata za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ratajcova
5 zl.
Pusté místo

Letha Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od tohoto gruntu pustého prodána jest 1 čt[vrt] s roli Jurovi Žeravskému za summu 20 zl bez závdanku a platiti ji má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú. Rukojmě za stavení, placení a odbývání roboth panských i obecních Vala Vávrů a Štěpán Padělek S.R.S.a N.

Téhož letha a dne ut s[upr]a týmž spůsobem od toho g[runtu] prodána jest druhá čt[vrt] s roli Valovi Vávrovému za summu
20 zl bez závdanku a platiti ji má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú. Rukojmě za stavení, placení a odbývání roboth panských i obecních Vašek Vávrů a Jura Žeravský S.R.S.a N.
Lhota se jim oběma každému do dvouch leth pouští.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka položil Vávrů Vala za jednu čtvrt roli na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ratajova
1 zl.
Více Jíra Žeravský položil za druhou čtvrt týmž sirotkům
1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka položil Vala Vávrů za 1 čtvrt roli na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ratajova 1 zl.
Více Jíra Žeravský položil za druhou čtvrt týmž sirot[kům] 1 zl.
Oboje pusté
f 12a
Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala koupil jest Martin Šušvata [grunt], kterýž požárem ležel, kterýšto jemu se připisuje za zaplacenej, poněvadž neboštík otec jeho takovej grunt vyplatil. Rukojmě za placení a odbejvání robot a jinších povinností všech Jan Pechral, Jan Juřík, Jan Kunovský S.R.S.N.
Téhož letha ut supra za purgkmistra Jiříka Koukala nadepsaný grunt neboštíka Matěje Šušvaty jest na dvý rozdělen a Václavovi Kašparovi druhá čtvrt jest prodána za summu 20 zl mor[avských], placení rok po roku po 1 zlm. Odevzdáno jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a spravení gruntu Matěj Kubíčků a Matěj (nečitelné) SRSN.
Letha Páně 1637 za purkmistra Pavla Bolfa Václav Kašparových prodal tu polovici svou Janovi Vrabcovi za summu
28 zl, placení komu náleží bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Jan Vrabec položil závdanku, kteréž přijal Václav Kašparů 8 zl. A tak Václav Kašparů na témž gruntě již více nic nemá, ostatní summy placení komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Jan (nečitelné), Ondra Dolní SRSN.
f 12b
Leta 1638 Jan Vrablec učinil frejmark na týž grunt z jednou čtvrtí roli a ze vším příslušenstvím, což k tej čtvrti od starodávna náleží, platiti má rok po roce, jak v prvnějším zápisu položeno.
Poněvadž ta vrchní odevzdávka jest omylná, tehdy se tedt tato pamět činí, že Jan Vablec grunt ze čtvrtí roli Martinovi Vrublíkovi frejmarkem pustil. Za purgkmistra Matěje Kubíčka 1640.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka tenž Martin Vrublík pustil tenž gr[unt] ze čtvr[tí] roli Václavovi Kozákovi za summu 20 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Šašvata a Jan Ševčík SRSaN.

Letha 1646 za purgkmistra Matěje Kubíčka Václav Kozák zemřel a Matouš Struhař pojal Annu pozůstalú vdovu sobě za manželku a ujal ten grunt zase v summě za 20 zl bez závdanku, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Kašpar (nečitelné) a Matěj Jaciga SRSaN.
Item letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Matouš Struhař peněz ročních, kteréž přijal Martin Šašvarta(!).
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Mathouš Struhař položil a ten přijal Martin Šašvarta 1 zl.
Tolikéž za rok 1646 položil tenž Mathouš Struhař a ten přijal Martin Šašvarta 1 zl.
Jakož prve svrchu vepsán byl a nepoložil a nyní se to napravuje, tehdy toliko 2 zl na splacení.
f 13a
Letha 1648 za purgkmistra Pavla Košíka položil Matouš Struhař za rok 1647 a ty přijal Martin Šašvarta k své ruce, totižto 1 zlm.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze čtvrtí roli po Martinovi Šašvartovi Jakubovi Mlynářovi za summu 20 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Janík a Martin Kunovský S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli za summu 10 zl bez závdanku Matějovi Třískovi, platiti má každoročně náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Vlčnovský a Jan Štěpánů SRSN.
Letha 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jíry Koukola prodán jest týž grunt z druhou čtvrtí roli podle Matěje Třísky šašvartovskej Martinovi Hrubýmu za
10 zl, bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Vašků a Pavel Chmelař SRSN.