Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunt Jíry Těžkého

f 191a

Letha 1578 podle zápisu knih starejch sirot[čích] v listu 108 Jíra vejš psaný má grunth s půl lánem roli, achtelem vinohradu v Radostnej hoře a jiným k témuž gruntu náležitým hospodářstvím, tak jakž týž zápis to v sobě šíře obsahuje a zavírá, po ne[božtíku] Vaňkovi Lukšové[m] za summu 487 zl
7 ½ gr koupenej.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních i s poraženým dílem Kateřiny manželky svej 269 zl 26 gr 1 den
1 víd vyplnil a mimo to za sebou zadržel do letha [15]93
25 zl. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává mimo ty zadržalé 192 zl 11 gr 1 den 1 víd. Ta spravedlnost náleží sirot[kům] ne[božtíka] Vaňka Lukšového, kterouž jim pořadně po 15 zl pokládati má.
Rukojmě Martin Janoulek, Jíra Rozbořil, Tomeš Vrtalů, Petr Miklů, Mach Vašků, Šimek Vašička, Jíra Vítků, Jíra Vašků, Jíra Tlustej, Mach Štefanů a Jakub Vnučků R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jíra Těšký za grunth svůj peněz purgkrechtních 15 zl.
Více přijato od Jiříka Těškého na zadržalé 5 zl.
f 191b
Letha [15]95 přijato od Jíry Těžkého za grunth peněz purgkrechtních 15 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Těžký za grunth peněz purgkrechtních 15 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Těžký za grunt svůj peněz purgkrechtních 15 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Těžký za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového 15 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Těžký za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšové[ho]
15 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jíra Těžký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového 15 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Těžký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového 10 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Těžký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového
7 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Těžký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšova 15 zl.

Letha a za purgmistra ut s[upr]a purgmistr a ouřad prodali grunt s půl lánem roli, s půl achtelem vinohradu v Klučové hoře, s 3 koňmi, se 2 vozy, s pluhem, bránou, se 2 kravami, dobytka svinského 5, s 10 ovcemi Zuzanně, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Jírovi Těžkém, a přidáno jí k tomu žita 40 m[ěřic] a obsetého obilí ozimého 8 hony, a to za summu 400 zl. Místo závdanku srazila sobě dílu svého, dopláceti zůstává 258 zl

9 gr 5 den, placením za grunt po 15 zl a za vinohrad a dobytek po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Hryzulka, Mikuláš Vnučků, Jíra Kuželovský, Pavel Mlčků, Martin Vaňků, Mikuláš Lukšů S.R.S.A N.
f 192a
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového přední peníze 74 zl 26 gr 1 ½ den, placením od letha 1604 po 15 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Těžkýho 183 zl 13 ½ gr, placením po 2 zl a když se s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového doplatí, jíti jim mají po 17 zl.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového položil Martin Hambálek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového 15 zl.
Letha 1606 za purgmistra Michala Michny puštěn od pana ouředníka Martinovi Hambálkovi tento grunt na placení po
10 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Martin Hambálek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového
5 zl.

Letha 1609 za purgkmistra Jana Kolacie Martin Hambálek prodal grunt s půl lánem roli, s půl achtelem vinohradu v hoře Klučové, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, bránú a jiným hospodářstvím Jakubovi Šimkovi za tu sumu, což na něm dopláceti jest, totiž 221 zl 2 den. Z tej summy skoupil od Martina Lukšového, což jemu na tom gruntě náleželo 32 zl 16 gr 5 ½ den. A tak mimo ty skoupené peníze dopláceti zuostává
183 zl 13 ½ gr, placením takto: letha 1613 2 zl 13 ½ gr a potom od letha 1614 po 10 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Michal Michna, Jan Psíků, Jan Vašků, Vaněk Spěvák, Jan Kocman, Jan Dermor Vlach SRSAN. Ta všeckna summa náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Těžkýho.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy ouřad lipovský prodali gr[unt] po n[ebožtíku] Jakubovi Šimkovým pozůstalý s půl lánem roli, s půl achtelem vinohradu v hoře Klučové, se 2 koňmi, s vozem, pluhem, železy, bránou Václavovi Slováčkovýmu (a přidáno jemu ozimé osetí 6 hony poloulání, padělek za ½ honu zasetý, žita 4 m[ěřice], ovsa 15 m[ěřic] a
1 svini) za summu 183 zl 13 ½ gr bez závdanku a platiti má od letha 1611 po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Hambálek, Pavel Juračků, Lukáš Machalů a Štěpán Ondřejů S.R.S.a N.

f 192b
Jakož náleželo Jakubovi Šimůnkovýmu na tom gruntě skoupených peněz od Martina Lukšového summy 37 zl 16 gr
5 ½ den, i jest Jakub Šimůnků Vácslavovi Slováčkovýmu pustil a tu již nic více míti nemá. Vácslav Slováčků nebude povinen za týž grunt platiti až od letha 1613, a to takto: od téhož letha 1613 má položiti 2 zl 13 ½ gr a potom od letha 1614 poročně po 8 zl, jakž odevzdávka svědčí.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Václav Slováčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Těškýho 2 zl 13 ½ gr.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Václav Slováčků prodal grunt svůj s půl lánem roli, s vinohradem, s vozem, pluhem, bránú a jiným se vším k tomu gruntu příslušenstvím Pavlovi Slováčkovýmu za 133 zl bez závdanku, platiti má po
8 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Kladivo, Martin Rohanů, Jíra Šlumpa a Jan Hlúpý SRSAN.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Pavel Slováčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Těškého
5 zl.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Pavel Slováček profrejmarčil grunt a ten člověk, který jej ujal, ušel preč a Matěj Hrubý, manžel Anny dcery Jíry Těžkého, jakožto nápadník ujal ten grunt s půl lánem roli a odprodal od toho poloulání jednu čtvrt Martinovi Hambálkovi za summu peněz s půl požárem 18 zl bez závdanku, platiti má od letha 1617 po 2 zl. Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jíra Pejcha a Macek Hrubý.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky Martin Hambálek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Těškého 2 zl. Ty sou vydané Mackovi Hrubému na díl manželky jeho Anny.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Hambálek položil za grunt 2 zl. Ty sou vydané Mackovi Hrubému.

Letha Páně 1633 za purgkmistra Pavla Kopíka prodán jest grunt ze čtvrtí roli Janovi Rutkovi za summu 18 zl, placení po 1 zl. Rukojmě za placení a odbejvání povinnosti JM Pánu a obecní Jan Mucha, Matěj Hrubý S.R.S.N.
f 193a
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistra [a] ouřad grunt ze čtvrtí roli Václavovi Mirošovskému za 18 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Mikoláš Ohař, Michal Keruši SRSN.

Ten svrchu psanej grunt Jan Rúdek prodal, kterýž měl sobě koupenej letha 1633 za purgkmistra Pavla Kopíka, Václavovi Mirošovskému za 21 zl 12 gr 6 den, závdanku přijal Jan Rúdek
3 zl 12 gr 6 den. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu Mikuláš Ohař, Michal Keruši SRSN.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Václav Mirošovský položil za grunt Matějovi Hrubému 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Václav Mirošovský položil za g[runt] Matějovi Hrubému, kteréž on přijal 1 zl.
Letha 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka Václav Mirošovský položil za grunt Matějovi Hrubému, kteréž on přijal 1 zl.
f 193b
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Václav Mirošovský položil ročních peněz Matějovi Hrubému 1939 a 1640 2 zl.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Matějovi Zálešákovi za summu 5 zl, placení komu náleží po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Macek Bednář a Jíra Košík S.R.S.N.

Druhá čtvrtek
Letha ut s[upr]a Pavel Kopík ujal druhou čtvrt za summu
5 zl, placení po vyjití tří let 1 zl. Jest odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Pavel Rohan, Mikuláš Zika.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze čtvrtí roli po Pavlovi Kopíkovi Martinovi Machálkovi za summu 15 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Sputák a Matěj Kelecký S.R.S.a N.R.

Letha 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jíry Kúkala jakž byla čtvrt roli pustá ležela, zase ji ujímá Martin Machálek za 5 zl, aby bylo to polulání za 20 zl, platiti má každoročně po 1 zl jako nahoře. Rukojmě ti svrchu psaní SRSN.