Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunt Pavla Janoulka

f 221a

Ten Pavel vejš psaný drží grunth ze čtvrtí roli, kderýž sobě vyfrejmarčil od Matěje Kotačky podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 126, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá.
Z kderéžto štvrti vyplatiti má sirot[kům] nebožt[íka] Martina Janoulka, bratru a sestrám svým, 62 zl 7 gr 6 den. Ty jim pokládati má, když se psáti bude letha 1600 počnouc toho roku při Vánocích po 10 zl a potom rok po roku až do vyplnění vejš psané summy po 10 zl. A to s příčiny tej od toho času teprva platiti má, že Matěj Kotačků za něho s poloulání svého těm sirot[kům] pokládati má až do letha 1600 po 10 zl.
Rukojmě Mikuláš Rohan, Matouš Rozumů, Pavel Kutějků, Petr Šípal a Jíra Kuželovský R.S.A.N.

Letha 1595 ten grunth nahoře psaný prodán od Pavla Janoulka Jírovi, sirotku nebož[tíka] Martina Janoulka, za summu 82 zl. Závdanku témuž Pavlovi Jíra položil 10 zl a mimo to sobě díl svůj, což jemu na tom gruntě náleželo, srazil 62 zl 7 gr
6 den.
f 221b
A tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává Pavlovi Janulkovi 9 zl 22 gr 1 den. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Janulků, Jíra Suchánek S.R.S.N.

Letha [15]96 grunth napřed psaný prodán od Jíry Janulka za summu 60 zl. Závdanku Jíra Jana Benedíkova, kterejž ten grunth koupil, položil Jírovi Janulkovi hned při odevzdávce 5 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně po 4 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Matěj Šašvata, Václav Bařinů S.R.S.N.
Letha nahoře psaného položil Jíra Jana Benedíkova za grunth 4 zl. Ty sou vydány Pavlovi Janulkovi.
Leta 1597 položil Jíra Jana Benedíkova za grunt svůj Pavlovi Janulkovi 4 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Jana Benedíkova za grunt 4 zl. Z toho dáno Pavlovi Janulkovu ostatních 1 zl 22 gr 1 den a na Jíru Janulkového do truhlice vloženo 2 zl 8 gr.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Jana Benedíkova za grunt svůj Jírovi Janoulkovi 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jíra Jana Benedíkova Jírovi Janoulkovi 4 zl.

Letha a za purgmistra ut s[upr]a Jíra Jana Benedíkového prodal grunt se čtvrtí roli Tomášovi Trojáčkovi za summu
80 zl. Závdanku jemu dal 12 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Okatý, Macek Lacků, Jan Benedíků S.R.S.A N.

f 222a
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Tomáš Trojáček za gr[unt] Jírovi Janoulkovýmu 4 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Thomáš Trojáček za grunt Jírovi Janoulkovýmu 1 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Jírovi Janoulkovýmu peněz zaplacených mimo prvnější vyzdvižení summy 30 zl, takové peníze týž Jíra Janoulků prodal Mackovi Lukšovýmu za hotových 9 zl. A tak Jíra na tom gruntě nic nemá.
Letha 1603 za purgkmistra Václava Pytlovaného položil Thomáš Trojáček za grunt Mackovi Lukšovýmu 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Tomáš Trojáček za g[runt] Mackovi Lukšovýmu 3 zl.

Pustej

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie prodán požár pustý Adamovi Místeckýmu za summu 24 zl bez závdanku a ostatek platiti má od leta 1616 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hlava, Macek Halíčka SRSN.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Adam Místecký odšel a purgkmistr s staršími prodali ten grunt se čtvrtí roli a s loukami dvěma na Vrbčí Matějovi Halíčkovi za 50 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1616 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu Pavel Peterka a Jan Kocián SRSN.
Na tom gruntě náleží těmto:
Mackovi Lukšovému předních peněz má vyjíti po 2 zl – 24 zl.
A na obec městečka Lipova naposledy též po 2 zl – 26 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Matěj Halíček položil za grunt Mackovi Lukšovému 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Matěj Halíček položil za grunt Mackovi Lukšovému 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Matěj Halíček položil za gr[unt] Mackovi Lukšové[mu] 2 zl.

Pusté
f 222b
Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala prodán jest ten grunt Tomášovi Valentovi z jednou čtvrtí roli za summu
20 zl, placení rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu Kašpar Těšínský, Jan Rodek SRSN.

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Tomáš Valenta prodal ten grunt Janovi Rotkovi za 22 zl, závdanku Tomáš Valentů přijal 7 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gr[untu], povinnosti panské [a] obecní Pavel Janík, Jura Tuhý SRSN.

Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Jan Rotkových položil za grunt peněz ročních, kteréž přijal Matěj Lukšů 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka Jan Rotkových položil za grunt, kteréž přijal Matěj Lukšů 1 zl.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka jsouce Jan Rotkův při velikej dužírnosti, tehdy tenž gr[unt] ze čtvr[tí] roli jest puštěn Matějovi Karasovi za summu 22 zl, placení po vyjití roku pořad zběhlého po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jura Hanák a Václav Kučera SRSaN.
f 223a
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Matěj Karas položil a přijal Matěj Lukšů 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Matěj Karas položil a ten přijal Matěj Lukšů za rok 1646 1 zl.