Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunt Bartoše Kocourka

f 351a

Letha 1572 Bartoš vejš psaný má grunth ze čtvrtí roli podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 96 po nebožtíkovi Daňkovi Čechovi koupenej za 98 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních i z poraženým dílem Margety manželky svej 58 zl 13 gr 3 den vyplnil. A tak ještě dopláceti zůstává Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Daňka Čechového 39 zl 16 gr 4 den. Ty jsou dávno vyšlé a za tímž Bartošem zadržalé zůstávají.
Rukojmě Jan Konečnej, Jiřík Rozbořil, Mikuláš Rohan, Jíra Krčbal a Jan Žaloudků R.S.A.N.
Letha [15]94 Bartoš Kocourek položil na zadržalou summu
11 zl.
Víceji ten Bartoš má čtvrt roli k gruntu svému přikoupené po n[ebožtíku] Jírovi Janulkovi za 50 zl.
Na to vyplnil Margetě, mateři těch sirot[ků] 3 zl. A ještě dopláceti zůstává 47 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item sirotkům n[ebožtíka] Štěpána Vnučky předních peněz
43 zl. A se jim od letha [15]95 po 3 zl platiti mají.
A na posledních penězích s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Janulka náleží 4 zl.
f 351b
Letha [15]96 položil Bartoš Kocourek za grunth peněz za rok [15]95 a [15]96 dvojích peněz 10 zl.
Též položil za čtvrt roli 3 zl.
Letha [15]97 položil Bartoš Kocourek s[irotkům] n[ebožtíka] Daňka Čechového za grunth 5 zl.
Téhož letha položil za tu čtvrt roli s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1598 položil Bartoš Kocourek na s[irotky] n[ebožtíka] Daňka Čechového za grunt svůj 5 zl.
téhož leta [15]98 pložil za čtvrt roli sirotkům n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Bartoš Kocourek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Daňka Čechové[ho] 5 zl.
Též položil za čtvrt roli s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Bartoš Kocourek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daňka Čechového ostatních peněz 3 zl 16 gr 2 den.
Za čtvrt roli též položil s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Bartoš Kocourek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
3 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Bartoš Kocourek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Bartoš Kocourek za roli na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.

Letha a za purgmistra ut s[upr]a Bartoš Kocourek prodal grunt ze 2 čtvrtmi roli, s koňmi 3, vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím Mikulášovi Smetkovýmu za summu 230 zl. Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po
6 zl. Odevzd[án] za volný a svobodný. Rukojmě Václav Bařinů, Jakub Florianů, Martin Šklubalů, Václav Benedíků, Pavel Vaverčík, Václav Nováků SRSAN.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky za roli 20 zl 15 gr, placením od letha 1604 po 3 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Janoulka též za roli 4 zl.
Bartošovi Kocourkovi 175 zl 15 gr, placením od letha 1604 po 3 zl. A když se za roli s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky a Jíry Janoulkovým doplatí, půjdou jemu po 6 zl.
f 352a
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Mikuláš Smetka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl a Bartošovi Kocourkovi 3 zl.
NB. Mikuláš Smetka uvolil se dobrovolně u přítomnosti mnohých dobrých lidí, že chce Bartošovi Kocourkovi až do smrti jeho dvoje hony roli poloulánu jedny ozimým a druhé jaří upravovati a obsívati, však Bartoš semeno své k setí dávati má. Stalo se u přítomnosti obou stran letha ut s[upr]a.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny (nedopsáno).

Pustej

Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového tento grunt s rolí zůstávajíc pustý, prodána od něho 1 čt[vrt] Jurovi Kúkalovi za summu 15 zl bez závdanku a platiti jej má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdána za volnú a svobodnú. Rukojmě za stavení, placení a odbývání robot panských i obecních Štěpán Padělek a Jura Žeravský S.R.S.a N.
Od toho gruntu lúka jest odjata a od Jeho [Mil]osti Pána darována panu Petrovi Vojskovi na Veselí. Na to místo jest lúka k tejto čt[vrti] dána od pustého gruntu Paškovského slove nad Hájem. Lhota se jemu pouští do dvouch leth.

Týmž spůsobem téhož letha a dne prodána jest od tohoto gruntu druhá polovice, totiž čtvrt s roli Janovi Bělínovi za 15 zl bez závdanku a platiti má ji počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú. Rukojmě a placení, odbývání robot panských i obecních Jura Vazač a Martin Hambálek S.R.S.a N. Lhota se jemu tolikéž do 2 leth pouští.
Tolikéž na místo tej lúky od toho g[untu] odtržené a od Jeho [Mil]osti Pána panu Petrovi Vojskovi na Veselí darované dána jest lúčka nad Hájem od pustého g[runtu] Paškovského.
Jakož Jírovi Janoulkovi na čtvrti roli Jíry Kúkala po otci jeho 47 zl náleželo, ty jest Václav syn Jírů Jírovi Kúkalovi za 12 gr hotových prodal.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Bělín položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 1 zl.
Více Jura Kúkal položil za druhou čtvrt roli týmž sirotkům 1 zl.
f 352b
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Bělín položil za 1 čt[vrt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 1 zl.
Od Jíry Kúkala za druhou čtvrt týmž sirot[kům] 1 zl.

Pusté

Letha 1629 za purgmistra Jiříka Vnučka po smrti Jana Bělína prodána jest ta čtvrt roli Janovi Juríkovi bez závdanku za
15 zl, platiti ji má ročně po 1 zl. Odevzdána za volnú a svobodnú. Rukojmě Pavel Nevěra a Jan Kratochvíle S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Pavla Kopíka Jan Jurík položil za grunt sirotkům n[ebožtíka] Jana Vaškových, ty přijal Jan na díl svůj 1 zl.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jan Jurík prodal grunt se čtvrtí roli Martinovi Horčicovi za summu
31 zl. Závdanku Martin Horčice položil, kteréž přijal Jan Jurík 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Pavel Nevěra a Jan Vrabec SRSAN.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa prodána jest druhá čtvrt Jurovi Hanákovi za 5 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Pavel Janulek a Pavel Žídek S.R.S.N.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Martin Horčička zemrouc maje ještě dopláceti nápadníkům Jírovi Vaškovému, takový grunt tomuž Jírovi Vaškovému jakožto nápadníku po Matějovi a dědicovi se za volný, svobodný a za zaplacený odevzdává. Rukojmě za povinnosti a placení jak J.H.M. i obecní Kryštof Sedlář a Jura Strejček SRSAN.