Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Grunt Michala Michny

f 371a

Ten Michal vejš psaný má grunth svuoj ze čtvrtí roli vyfrejmarčenej od ne[božtíka] Štěpána Machovýho, kderýžto grunth prve prodán byl za summu 120 zl, protiv čemuž dotčený Michal tomuž Štefanovi podsedek za grunth svůj zaplacený dal.
A mimo to podsedek za tu štvrt roli doplatiti má osobám níže psaným:
Item Janovi Vítkovu předních peněz 6 zl.
A si[rotkům] ne[božtíka] Jana Lopounka 25 zl. Ty jsou již všecky vyšlé a za tímž Michalem zadržalé zůstávají.
Jakož jest měl Michal vejš psaný sirotkům neboš[tíka] Jana Lopúnka 25 zl vyplniti, za takových 25 zl jest tenž Michal dotčeným sirotkům z mateří jejich na vinohradě v hoře Radostný podle zápisu knih nových horenských v listu 13 37 zl odvedl.
Načež táž matka s těmi sirotky 18 zl vyzdvihla a ostatek jim po rocích podle téhož zápisu knih horenských vyplniti má.
A tak ještě tenž Michal pozůstává toliko 6 zl doplniti a když je položí, bude míti grunth svůj zaplacený.
Takovejch 6 zl jest Michal Michnů Janovi Vítkovému vyplnil a tak svůj grunth zaplacenej má.
f 371b
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Michal Michna prodal požár ze čtvrtí roli Jírovi, synu Pavlíčkovému, za summu hotovou 20 zl. Kterýžto podsedek i ze čtvrtí roli Jíra Pavlíčků ctí a darem dal Janovi Bělínovi a tak Jan Bělín ten požár i ze čtvrtí roli má docela zaplacený. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Jakub Kapsa, Pavel Rohanů, Václav Pechů, Macek Rohanů S.R.S.N.

Letha 1615 za purgkmistra Jury Vnučka Jan Bělín prodal tento grunt s tím vším příslušenst[vím], jakž jej sám koupený měl, Janovi Pytlovanému za hotový 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za odbývání povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obecních Václav Lopúnek a Jíra Vazač S.R.S.a N.

Letha 1624 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Pytlovaný prodal ten grunt s jednou čtvrtí roli Janovi Psíkovi za hotových šest zlatých. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Hambálek a Martin Psík SRSaN.

Letha 1628 za purgkmistra Jiříka Poláška po smrti Jana Psíka prodán jest ten grunt s jednou čtvrtí roli Vácslavovi Barinusovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jan Jurík a Martin Mithaj S.R.S.a N.

Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Sedláře Vácslav Kučera po smrti Vácslava Barinusa, přiženíc se k Margetě po něm zůstalé vdově, takového grunthu i s tou čtvrtí roli se ujal a jej podle předešlé odevzdávky na summu a placení roční platiti připověděl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Macek Kubíčků a Martin Sedlář S.R.S.a N.
f 372a
Letha Páně 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Václav Kučera položil za grunt peněz a ty zůstávají za ouřadem lipovským, Dorota přijala 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Václav Kučera položil za grunt, Dorota Jana Psíkova přijala 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka Václav Kučera položil za grunt a ty přijala Dorota Jana Psíkového 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového skoupil Václav Kučera od Martina Psíka, co tak na tom gruntě dobírati jměl, totiž 3 zl 22 ½ gr za hotových 25 gr 5 den. A tak tenž Martin Psík nic více na tom gruntě nemá.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka jakož Martinovi Durnovi po manželce svej Anně Psíkové na tomž gr[untě] čtvrtý díl dobírati jměl, takové peníze, totiž 3 zl 22 ½ gr, z křesťanský lásky jest dobrovolně na chrám Páně lipovský daroval. A tak Martin Durna již nic více na tomž gr[untě] nemá.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Václav Kučera položil na kostel lipovský peněz ročních 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Václav Kučera položil na kostel lipovský peněz ročních 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka vdova pozůstalá po neb[ožtíku] Václavovi Kučerovi položila na kostel lipovský peněz a ten přijal ouřad ut s[upra] 1 zl.

Pustý

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Jírovi Šamšíkovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Kolář a Jíra (nečitelné) SRSN.