Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Grunt Václava Mlynáře

f 471a

Tenž Václav vejš psaný má podsedek svůj koupenej za 17 zl 10 gr, kderejž jest prve Pavel Polášek držel a potom pustého nechal, takž Dorota, manželka téhož Václava Mlynáře, jakž při zápisu druhých sirotcích v novejch knihách položeno, spolu s manželem svým v dotčenej summě ujali a toliko z něho 3 zl
8 gr 5 den Janovi, bratru tejž Doroty, se vyplniti má, neb ostatek dílu jejího se srazilo, což jí na díl její náleželo.
Ty má letha [15]95 vyplniti.
Letha [15]96 položil Václav Mlynář za grunth ostatních peněz Janovi švagru svému 3 zl 8 gr 5 den. A tak má grunth svůj zaplacenej.

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje prodán podsedek zůstalý po n[ebožtíku] Václavovi Mlynáři Jírovi Mazačovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Ten Jíra Mazač pustil zase tento podsedek Janovi Trávníčkovi, kterýž má manželku n[ebožtíka] Václava Mlynáře.
A má jej zaplacenej.
f 471b
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny Jan Trávníček prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Těšínskýmu za summu 20 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 zl. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kočička, Mikuláš Petruželka S.R.S.A N.
Jakož na tomto gruntě náleželo Janovi Trávníčkovi 19 zl, takové peníze prodal Jírovi Těšínskýmu, tak jakž hodnověrnými svědky prokázal, za hotových 3 zl.
A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Jíra Těšínský prodal podsedek Ondrovi Těšínskýmu otci svému za summu 20 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Vala Vávrů, Mikuláš Staňků SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Ondra Těšínský Jírovi Těšínskému synu svému za grunt 1 zl.
Jíra Těšínský zase týž gr[unt] ut s[upr]a od Ondry Těšínskýho otce svýho přijal, jejž zouplna a docela zaplacený má.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie Ondra Těšínskej majíce tento grunt od Jíry syna svého puštěnej, prodal jej Kašparovi synu svému za summu 16 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1612 po 1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za stavení a opravu grunthu i povinnosti J.M.P. Štěpán Ondřejů, Mikuláš Hlošků S.R.S.N.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Kašpar Těšínský za g[runt] 1 zl. Ty přijal otec jeho.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Kašpar Těšínský za g[runt] otci svému 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Kašpar Těšínský za grunt otci svému peněz 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Kašpar Těšínský položil za grunt Ondrovi Těšínskému otci svému 1 zl.

Kašpar Těšínský svrchu psaný prodal ten grunt Ondrovi Těšínskému otci svému za summu 16 zl. Závdanku dal Ondra Kašparovi 2 zl a což na něm týž Kašpar zaplatil, to jest otci svému, totiž 4 zl pustil. A tak jest Ondrovi odevzdán za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jan Suchomel a Kašpar Těšínský
SRSN.
f 472a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka Kašpar Těšínský na místě Ondry Těšínského otce svého prodal tento grunt Martinovi Durnovi za 20 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Jan Petrlka a Jan Pytlovaný SRSaN.
Z toho gruntu má se nejprve vyplatiti Janovi Vaškovému 4 zl za dluh, což jemu n[ebožtík] Ondra Těšínský dlužen byl.

Pusté

Letha 1630 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt hošták pustý Janovi Paučkovi za 5 zl, placení po 15 gr. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Vašek Matějků, Michal Sralčík SRSN.

Pusté