Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunt Jíry Pelového

f 491a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 147 Jíra vejš psaný koupil jest podsedek svuoj od Pavla Miškéře za summu 42 zl.
I vyplnil závdanku a peněz ročních 6 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 3 zl – 36 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item Zuzanně Štefanovej předních peněz 26 zl.
A Pavlovi Miškéři na posledních penězích 10 zl. Ty náležejí Michalovi Michnovi podli skoupení od něho.
Rukojmě Macek Novák a Ondra Kučera S.R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno na pohřeb té nebož[ky] Štefanky 1 zl 15 gr a ostatek vydáno nápadníkům po též Zuzaně zůstalé.

Ten nahoře psaný grunth jest prodán od téhož Jíry Pelového Jírovi Maškových za summu 42 zl. Závdanku témuž Jírovi položil 4 zl 15 gr a mimo ten závdanek jemu ten Jíra, což na tom gruntě vyplaceného měl 4 zl 15 gr, pustil. A tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává nápadníkům nahoře psaným 33 zl, ty pokládati má od letha [15]95 pořadně po 3 zl.
f 491b
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti Jíra Kůrka, Macek Kovář, Jíra Šarda R.S.A.N.
Letha [15]95 položil Jíra Maškových za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl. Ty sou vydány Zuzaně Štefanovej.
Letha [15]96 položil Jíra Maškových za grunth, kteréž Michal Masař přijal na Městečku, [manžel] Zuzany Štefanovej
3 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Maškových za grunt svůj 3 zl. Ty přijal Michal Masný na místě Zuzany.

Leta 1598 Jíra Mašků prodal grunt svůj ut s[upr]a Václavovi Mošťanskému za 42 zl. Závdanku položil 4 zl, z toho vzal Jíra Mašků 1 zl a Michal Michů po Zuozaně Štefanových manželce své peněz ročních 3 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin Chrapa, Valenta Mlynář
S.R.S.N.
A když se Michalovi Michnovi summa jeho doplatí, bude povine[n] platiti Jírovi Maškovi po 2 zl.

Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje Václav Mošťanský prodal podsedek svůj Mikulášovi Hloupému za summu 50 zl. Závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po
3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukoj[mě za pla[cení], opravu gruntu a povinnosti JM Páně Mikuláš Moškorů, Martin Staňků, Martin Pavelků S.R.S.N.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Mikuláš Hloupý za podsedek svůj Michalovi Michnovi 3 zl.
Ještě témuž Michalovi Michnovi náležeti bude od leta 1600 18 zl, placením po 3 zl.
Item Jírovi Maškovému posledních peněz 17 zl, placením po
2 zl.
f 492a
Jakož náleželo Václavovi Mošťanský[mu] na tomto gruntě
5 zl, ty jest Mikulášovi Hloupýmu pustil. A tak on na tom gruntě nic nemá. Tolikýž majíc peněz posledních na tomto gruntě 17 zl, takové peníze prodal Mikulášovi Hloupému za hotových peněz 2 zl 29 ½ gr. A tak týž Jíra Maškových na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Mikuláš Hlúpý za podsedek Michalovi Michnovi 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Hloupý za podsedek, což za něj zůstával dopláceti, totiž 15 zl. Ty přijal Michal Michnů.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1607 za purgkmistra Jana Kolacie Jan Hloupý, syn Mikuláše Hloupého, prodal hošták za summu 50 zl Janovi Hlavovi, závdanku dal Janovi Hloupému 9 zl. A jakož náleželo témuž Janovi Hlúpému na tom hoštáku ještě 41 zl, ty jest prodal Janovi Hlavovi za hotových 7 zl 15 gr. A tak má ten hošták zouplna a docela zaplacený. Rukojmě za opravu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Jíra Vnučků, Jan Podušků S.R.S.A N.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho Jan Vlčihlava prodal podsedek svůj Janovi Macikalovi za summu 60 zl, závdanku položil při odevzdávce 7 zl a platiti má od letha 1612 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Hambálek, Martin Rohanů, Jan Vlčihlava S.R.S.a N.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jan Macikal za grunt Janovi Hlavovi 3 zl.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a prodal Jan Macikal grunt ut s[upr]a Václavovi Jana Benedíkových za summu 60 zl bez závdanku. A což ten Jan Macikal 10 zl zaplacenejch měl, ty jest Václavovi Jana Benedíkových pustil, ostatek platiti má od letha 1613 po 3 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M.P. Jan Petrlka, Štěpán Ondřejů, Jan Macikal S.R.S.N.

f 492b
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie Václav Jana Benedíkových prodal grunt svůj ut s[upr]a Janovi Macikalovi za 60 zl, závdanku jemu dal 9 zl, což výš zaplacený měl, ten jest mu pustil a ostatek platiti má od letha 1613 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě tito sou: Jan Hlúpý, Jan Pytlovaný a Václav Kladivo SRSN.
Téhož letha položil Jan Macikal za g[runt] Janovi Hlavovi
4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jan Macikal za g[runt] Janovi Hlavovi 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Macikal položil za grunt svůj Janovi Hlavovi 3 zl.

Macikal Jan prodal ten grunt Janovi Suchomelovi za 60 zl, závdanku dal jemu Janovi 7 zl, plati[ti] jej má po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kašpar Těšínský a Jíra Vazač SRSN.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového položil Jan Suchomel za grunt Pavlovi, manželu Margety Hlavové 3 zl.

Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Suchomel prodal ten podsedek Machovi Psíkovi a Mach Psíků asi v půl lítě prodal jej zase Václavovi Přenskému za tu summu, jakž jej sám měl, totiž za 60 zl, závdanku dal 6 zl, platiti má ročně po
3 zl.
Jan Macikal což měl zaplaceného mimo vyzdvižení závdanku
13 zl, ty jest témuž Václavovi Přenskému pustil a Mach Psíků na místě Jana Suchomele položil 3 zl, ty jest zase vyzdvihl. A Jan Suchomel což závdanku položil, ty Václavovi Přenskému pustil. Zůstává dopláceti 34 zl.
Rukojmě Martin Psík, Lukáš Machalů a Jíra Velečka SRSAN.
Letha ut s[upr]a Václav Přenský položil za ten grunt peněz
3 zl. Náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hlavy.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Václav Přenský položil za gr[unt] na s[irotky] nebožtíka] Jana Hlavy 2 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka Václav Přenský prodal tento grunt Martinovi Plškovi za summu 60 zl, závdanku dal 4 zl 15 gr a platiti jej má po 2 zl. A což ten Václav Přenský na tom gruntě měl zaplaceného, to jest témuž Martinovi Psíkovi pustil. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Bouchal a Václav Přenský SRSaN.

Pusté

f 493a
Letha Páně 1629 za purgmistra Jiříka Vnučka Martin Plšků ušel z toho gruntu preč a jest prodán od ouřadu Martinovi Mithajovi za summu 60 zl bez závdanku. Z toho sobě srazí po Margetě manželce dílu jejího 26 zl a což Martin Plšek zaplaceného měl, totiž 4 zl 15 gr, ty jsou jemu od ouřadu puštěny. A tak doplatiti má ještě ročně 29 zl 15 gr po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské a obecní odbejvání Jíra Radoš a Martin Sedlář S.R.S.a N.

Pustý