Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Grunt Jakuba Barinusa

f 651a

Letha Páně 1583 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 125 Jakub vejš psaný má podsedek svůj z achtelem vinohradu v hoře Radostnej, po nebožtíkovi Janovi Pytlovaném zůstalej, za 96 zl koupenej.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních i s poraženým dílem Barbory manželky své vyplnil 52 zl 18 gr
2 den a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Jana Pytlované[ho] 43 zl 11 gr 5 den, kderéž jim při Vánocích po 5 zl až do vyplnění vejš psaný summy pokládati má.
Rukojmě Jíra Tlustej, Jíra Pavlíčků, Martin Vrtalů a Mikuláš Kočička R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jakub nahoře psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]95 položil Jakub Barinusů za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]96 položil Jakub nahoře psaný za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
f 651b
Letha [15]97 přijato od Kuby Barinusa za grunth 5 zl.
Leta 1598 položil Jakuob Barinus za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného 5 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jakub Barinus za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného 5 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje Barbora, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Kubovi Barinusovi, grunt ut s[upr]a ujala v summě 90 zl, z toho sobě srazila dílu svého 52 zl 12 gr
5 ½ den. A tak zuostává dopláceti mimo poražení dílu jejího ještě za g[runt] 37 zl 17 gr 1 ½ den, placením od letha 1600 po 4 zl. Odevzdáno za volné a svobodné. Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti panské zejména tito: (neuvedeno).
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položila Barbora za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného Jíra Žídek, manžel Barbory vejš psané, prodal podsedek bez vinohradu v Radostnej Janovi Hanákovi za summu 40 zl, závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Linhartů, Macek Moškorových S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Jan Hanák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného 1 zl.
Z toho gruntu náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného 13 zl 11 gr 5 den.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Kuby Barinusového 18 zl 18 gr
2 den.

Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Hanák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] 15 gr.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného Jan Hanák prodal podsedek ut s[upr]a Kateřině Telčarce za summu 40 zl, závdanku jemu dala 4 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Chochol, Jan Mlčáň SRSAN.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položila Kateřina telčarka za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položila Kateřina Telčarka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného 2 zl.
Pusté
f 562a
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy Kuba Janků majíc tento podsedek od nápadníkův Kateřiny Telčarky kúpenej, prodal jej zase Jírovi Těšínskýmu a Jíra Těšínský zase jej prodal Pavlovi Klanicovi za summu 40 zl. Závdanku dal 3 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Slováček a Kuba Janků S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného peněz 3 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Barinusa 24 zl 18 gr 20 den
Zuzaně, manželce n[ebožtíka] Jana Hanáka 4 zl 15 gr.
Nápadníkům n[ebožky] Kateřiny Telčarky mimo vzetí závdanku od Kuby Jankovýho ještě 4 zl.
Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Pavel Klanice za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovaného 1 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Pavel Klanice za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pytlovanýho ostatní 2 zl.
Jakož náleželo s[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Barinusa, totiž Zuzaně, na tom gruntě dílu jejího summy 24 zl 18 gr 2 den, ty jest Pavel Klaniců od Kašpara Těšínského manžela jejího za pětítku vína skoupil. A tak tu již nic více míti nebude.
Též skoupil od Zuzany, manželky neb[ožtíka] Jana Hanáka, což jí tu na tom gruntě náleželo summy 4 zl 15 gr, dal jí za to čtvrt vína. A tak tu nic míti nebude.
A tak nebude povinen platiti za týž grunt až od letha 1625.
Leta 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Štěpán Ondřejů, nápadník n[ebožky] Kateřiny Telčarky, jakož měl na tom gruntě 4 zl, ty jest prodal Pavlovi Klanicovému za 25 gr.
A tak ten grunt jest zouplna zaplacený.

Pusté

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala prodán jest grunt slove hošták Janovi Bednářovi za summu 8 zl, platiti má rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, odbejvání povinnosti vrchnosti své a obci Martin Mithaj, Václav Kozel SRSN.
f 562b
Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového prodán jest ten grunt ut s[upr]a Francovi Zlínskému za summu 8 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jan Pavelka, Matěj Kejduš SRSAN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Franc Zlínský položil za grunt svůj 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Franc Zlínský položil za gr[unt] svůj 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Frantz Zlínský položil za g[runt] svůj a ten přijal ouřad lipovský 15 gr.
Letha 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka položil Franc Zlínský za rok 1647, mají náležeti na kostel lipovský.