Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Grunt Pavla Petruželky

f 581a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 92 Pavel vejš psaný koupil podsedek svůj od Vaňka Zubatého za summu 44 zl.
Na kderýž jest od výš psaného letha až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 35 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává Vaňkovi Zubatému po 4 zl – 9 zl.
Rukojmě Petr Dvořák, Martin Miklů a Šimek Hložek R.S.N.
Letha [15]94 položil Pavel vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou dány Vaňkovi Zubatému.
Letha 1595 položil Pavel za grunth svůj peněz purgkrechtních Vaňkovi Zubaté[mu] 4 zl.
Letha [15]96 položil Pavel Petrželka za grunth peněz ostatních Vaňkovi Zubatému 1 zl.

Letha [15]97 ten nahoře psaný Pavel umřel, podsedek po něm zůstalý prodán Mikolášovi synu jeho za summu 20 zl. Ty pokládati má od letha [15]98 po 1 zl.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Vítků za podsedek Mikuolášovi Pavla Petruželkového synu 2 zl.
Ten grunt jest odveden jemu, jakž na druhé straně o tom zápis stojí.
f 581b
Leta 1598 Mikuoláš Vítků majíc grunt koupený od Mikuláše Pavla Petruželkového syna za 29 zl, zase jej prodal Valentovi Mlynářovi za 34 ½ zl. Závdanku položil Vala Mlynářů Mikolášovi Vítkovému 4 ½ zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin Chrapa, Vaněk Moštěnský S.R.S.N.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Vala Mlynářů za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno Martinovi Mikuláše Petruželkového syna 1 zl a na Mikuláše bratra jeho zanechán
1 zl. Ten jest jemu dán.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Vala Mlynářů za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno Martinovi Mikuláše Petruželkové[ho] 1 zl a Mikulášovi bratru jeho dáno 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Vala Mlynářů za grunt 1 zl. Z toho dáno Martinovi Petruželkovýmu
15 gr a Mikulášovi bratru jeho 15 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Vala Mlynářů za g[runt] 15 gr. Z toho dáno Martinovi Petrželkovýmu 7 ½ gr a Mikulášovi bratru jeho dáno 7 ½ gr.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného Vala Mlynářů prodal podsedek ut s[upr]a Zuzaně Kubíčkových za summu
34 ½ zl, závdanku jemu dala 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Moštěnský a Jan Hanák SRSAN.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položila Zuzana Kubíčková za grunt 2 tl. Ty přijal Mikuláš Petruželků.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového položil položila Zuzana Kubíčková za g[runt] Mikulášovi Petruželkovi 2 zl.

Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie Mikuláš Petrželka majíc spravedlnosti na tomto hoštáku jej ujal za summu 34 zl 15 gr. Z toho sobě srazil, což na něm své spravedlnosti měl
18 zl 15 gr předních peněz. A tak zuostává za něj ještě doplácet 16 zl,
f 582a
placením takto: letha 1608 položiti má 1 zl 15 gr a od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Kárník, Štěpán Padělkových S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Mikulášovi Vítkovému 2 zl.
Valovi Mlynáři 7 zl.
Zuzaně Kubíčkové 7 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Mikuláš Petrželka za grunt Mikulášovi Vítkovému 2 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Mikuláš Petrželka za g[runt] Valové Mlynářce 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Mikuláš Petrželka za g[runt] Valové Mlynářce 2 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Mikuláš Petrželka položil za grunt Valové Mlynářce 2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Mikuláš Petrželka položil za grunt svůj peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Mlynářce Valové. A tak tu nic nemá.
Jakož jest náleželo Zuzaně napřed psané ještě spra[vedlnosti] 7 zl, ta jest umřela a spravedlnost její připadla na Jíru a Mikuláše bratry její, na Dorotu, Kunu, Jana a Jakuba, dostane se každému po 1 zl 5 gr. Z toho pustili na kostel lipovský z dobré vůle své 1 zl, dostane se ještě na 6 dílů mimo ten 1 zl na kostel poručený jednomu každému dovzíti po 1 zl.
Jíra, Mikuláš a Dorota prodali své díly každý 1 zl Mikulášovi Petrželkovi, totiž 3 zl za hotových peněz 14 gr. A tak tu již nic nemají.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky Mikuláš Petrželka položil za grunt na kostel lipovský 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Mikuláš Petrželka položil za gr[unt] na kostel lipovský 1 zl.

Pusté

Letha 1632 za purg[mistra] Martina Sedláře prodán jest ten grunth požár Vácslavovi Kozákovi bez závdanku za s[umm]u
10 zl, placením po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vlášek a Jíra Branecký S.R.S.a N.
f 582b
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Václav Kozák položil za grunt a zůstávají za ouřadem lipovským 1 zl.

Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového Václav Kozák prodal svrchu psaný grunt Mikulášovi Ochranovi na doplacení summy po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Mikuláš Hřmíků a Pavel Žídek SRSN.

Pustý