Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt Jana Janoulka s půl lánem roli

f 51a

Ten Jan výš psaný drží grunth s půl lánem roli, kderejž jest nebožka Kateřina manželka jeho, budouce vdovou po smrti ne[božtíka] Štěpána Vnučky, prvnějšího manžela svého, díl spolu s dětmi svejmi majíce, toho půl lánu i se vším hospodářstvím v dílu svém aby tu s těmi sirotky více nic neměla, jest přijala. A když svuoj stav proměnila, druhé[mu] manželu svému Janovi Janulkovu smlúvami svadebními ten grunth s puol lánem roli proženila. Však to sobě při smlúvách svadebních z toho gruntu 75 zl pro nápad na časy budoucí vymínila. A když jest prostředkem smrti z tohoto světa sešla a peněz takových žádnému neporučila, jest to od vrchnosti nařízeno a na sirot[ky] ne[božtíka] Štěpána Vnučky obráceno.
Kderýchžto 75 zl vejš dotčených podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 122 Jan Janoulků od letha [15]89 při Vánocích po 6 zl povinen jest pokládati. A tak až do letha [15]93 zadržel za 5 leth 30 zl, ty jest povinen ku právu složiti.
f 51b
Letha [15]94 položil Jan Janulků za grunth svůj peněz purgkrechtních sirot[kům] nebož[tíka] Štěpána Vnučky 10 zl.
Letha [15]95 Jan Janulků položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]96 položil Jan Janulků peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]97 položil Jan Janulků za grunth 6 zl.
Leta 1598 položil Jan Janulka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 6 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Jan Janulka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Janoulka na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 6 zl.

Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného Jan Janoulek prodal grunt svůj s půl lánem roli, z trojemi hony zasetými žitem a přidal 20 měřic ovsa, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, z loukou na Vojšicích a z loukou za Vrbkami slove Na stráních Jírovi, synu n[ebožtíka] Štěpána Vnučky, za summu
350 zl. Závdanku jemu dal hotových 60 zl a což Jan Janoulek za vinohrad v Klučové hoře, za víno dluhu a za grunt dopláceti zůstává, což toho všeho 114 zl učinilo, jemu zaplatiti pozůstával, ty sobě Jíra na tomto gruntu srazí. A tak ještě týž Jíra Vnučků dopláceti pozůstává samé[mu] Janovi Janoulkovi 176 zl, placením při každých Vánocích od letha 1602 po 10 zl až do vyplnění tej summy. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Mlčků, Jan Pejhů, Mach Kovářů, Adam Pavelků S.R.S.A N.

Jan Janoulek vymínil sobě předně kus louky nyní i na časy budoucí bez všelijakých platův. A jestliže by budoucí držiteli toho gruntu tu louku zase k gruntu jmíti by chtěli, budou povini Janovi Janoulkovi za něj 30 zl peněz hotových dáti.
f 52a
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Vnučků za grunt Janovi Janoulkovi 4 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Vnučků za g[runt] Janovi Janoulkovi 10 zl.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového položil Jíra Vnučků za g[runt] Janovi Janoulkovi 10 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn od pana ouředníka tento grunt na placení po 8 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jíra Vnučků za grunt Janovi Janoulkovi 6 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jíra Vnučků za grunt Janovi Janoulkovi 6 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jíra Vnučků za grunt 8 zl. Ty přijal Jan Janoulků.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákového položil Jíra Vnučků za grunt Janovi Janoulkovi 8 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jíra Vnučků za gr[unt] Janovi Janoulkovi 8 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jíra Vnučků za g[runt] Jírovi Janoulkovi 8 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil týž Jíra Vnuček za g[runt] svůj Janovi Janulkovi 8 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučky položil týž Jíra Vnuček za grunt svůj Janovi Janulkovi 8 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jíra Vnuček položil za grunt svůj Janovi Janulkovi do Strážnice 8 zl.
Leta Páně 1617 Jiřík Vnuček za purgkmistrovství svého položil Janovi Janulkovi do Strážnice za grunt 8 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka jakož na tomto gruntě náleželo k dobírání Janovi Janulkovi peněz 92 zl, takové peníze prodal jest Jan Janulka z Strážnice Jiříkovi Vnučkovi za hotových peněz 20 zl. A tak týž Jan Janulka v Strážnici na tom gruntě nic více nemá a Jiřík Vnuček má ten grunt zouplna a docela zaplacený, za něj žádnému nic dlužen nezůstává.
Zaplacený
f 52b
Letha Páně 1628 za purgkmistra Jiříka Poláčka Jiřík Vnuček majíc ten grunth svůj se vším, což k němu přináleží, zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný, z své dobré a svobodné vůle týž grunth s půl lánem roli, s loukami a se vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím, též pár volův, vůz, pluh, půl brány dobrovolně jest daroval Janovi Buršovi. Odevzdán jest týž grunth se vším tím, což nahoře rozepsáno, témuž Janovi Buršovi za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě

za opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Zubatý, Jiřík Vnuček S.R.S.a N.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jiřík Vnuček majíc ten grunt ut s[upr]a zaplacený prodal jest jej zase Janovi Vnučkovi jakožto synu svému za hotovou summu 30 zl. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Kašpar Těšínský, Jan Juřík SRSN.

Má ho za zaplacený.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze čtvrtí roli a cožkoliv polovice k témuž gruntu náleží po Janovi Vnučkovi Valentinovi Hanichovi za summu 15 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Seibert a Jakub Dolní jinak Morávek S.R.S.a N.R.
f 53a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt z čtvrtí roli Jírovi Žákovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Novák a Jan Vlčnovský SRSN.

Letha 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jíry Kúkala prodána jest druhá čtvrt roli vnučkovskej s gruntem Janovi Maškovi za summu 15 zl, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdána za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Sedlářů a Jakub Brožek SRSN.