Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Mlejn pana Sebolda Čačka

f 641a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých purgkrechtních v listu 120 pan Sebold Čaček koupil jest s vůlí vysoce urozeného pana pana Jana Jetřicha mladšího z Žerotína a na Strážnici mlejn horní v městečku Lipově po nebož[tíku] panu Kryštofovi Moškvořovi zůstalej s půl lánem roli, s mírkami, s koňmi a jinými věcmi v témž zápisu obsaženým[i] za 1000 zl.
Na kderoužto summu tenž pan Sebold Čaček závdanku položil 150 zl, kterýžto závdanek Její [Mil]ost urozená paní paní Alina Křenecká z Ronova a na Strážnici, majíc jej od Jeho [Mil]osti Pána pana manžela svého darovanej, vyzdvihnouti ráčila.
A letha 1593 peněz purgkrechtních položil 16 zl a tak toho již na tom mlejně vyplatil 166 zl a ještě dopláceti zůstává placením po 16 zl při Vánocích letha [15]94 834 zl. Na to jest zadržel od letha [15]86 až do letha [15]92 sedmerých peněz
112 zl.
Ta summa všecka i s těmi zadrželými náleží sirot[kům] nebožt[íka] Jakuba Vnučka. Z té summy, co se ze mlejna pana Čačkovýho vyplniti má, náleží n[ebožtíku] panu Moškořovi, kteréž na Jeho [Mil]ost Pána připadla, 84 zl, kteréž týž n[ebožtík] Moškoř od Jana Kuběje skoupil.
f 641b
Rukojmě pan Sebold Čaček za doplacení a opravy toho mlejna i za všechny povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu náležité má postaviti a ty potomně do těchto nových rejster zapsány mají bejti.

Letha [15]94 položil pan Čaček na zadržalou summu 16 zl. Ty sou vydány Dorotě nebožt[íka] Jakuba Vnučky.
Téhož letha [15]94 položil pan Čaček za mlejn na zadržalé peníze 10 zl. Ty sou dány od vkladu do novejch rejster Václavovi Letovskému.
Téhož letha [15]94 položil pan Zebold Čaček na zadržalé peníze za mlejn 50 zl.
Letha [15]95 přijato od pana Zebolda Čačka na zadržalé peníze 20 zl.
Téhož letha položil pan Zebold Čaček za mlejn ročních peněz 16 zl.
Letha [15]96 položil pan Zebold Čaček za mlejn peněz ročních 16 zl.
Letha [15]97 položil p[an] Jan Čaček za mlejn svůj 16 zl.
Leta 1598 položil p[an] Jan Čaček za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuoba Vnučky 16 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil p[an] Jan Čaček za mlejn svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky
16 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil p[an] Jan Čaček za mlejn svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky
16 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil p[an] Jan Čaček za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky
16 zl.
f 642a
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného jakož náleželo Markytě do Bučovic dílu jejího z tohoto mlejnu summy 161 zl
29 gr, takové peníze pan Bolf Kelečín z Aradu, syn její, na místě jejím p[anu] Janovi Čačkovi za hotových 37 zl 24 gr prodal. A tak táž Markyta na tom mlejně nic nemá. Stalo se u přítomnosti obou stran v pátek den s[vatéh]o Lukáše Evangelisty Páně leta ut s[upr]a.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil pan Jan Čaček za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky 16 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil p[an] Jan Čaček za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky
16 zl.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položila p[aní] Anna Pšovlická za mlejn na místě p[ana] Jana Čačka manžela svého dvoje peníze zadržalé za rok 1604 a 1607 po 16 zl – 32 zl. Ty zuostávají na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky při ouřadu lipovským. Ty jsou vydány Zuzanně do Kyjova na díl její.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položila p[aní] Anna Pšovlická za mlejn na s[irotky] n]ebožtíka] Jakuba Vnučky, totiž za rok 1608 16 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil p[an] Jiřík Želenský na místě p[aní] Anny manželky své na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky 20 zl. Ty přijala Dorota Kudlová do Bučovic.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie jakož náleželo na tomto mlejně předních peněz i s zasedělejmi Dorotě Kudlové do Bučovic, s[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky, summy 280 zl, ty jest prodala k ruce J.M. Pána pana Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici. A tak ona na tom mlejně žádné spravedlnosti nemá.
Jeho [Mil]ost Pán ráčí míti na tom mlejně i s těmi penězi, což p[an] Moškoř 84 zl měl, všeho v summě 364 zl.
f 642b
Leta Páně 1614 ve čtvrtek před svatých Šimona a Judu podle slavného naučení Jeho [Mil]osti pana hejtmana a J.M[il]ostí nejvyžších pánů ouředníků a pánův soudců zemských a nařízení sněnovního, purgkmistra a ouřad městečka Lipova dožádajíc se mnohých přespolních přísežných lidí, jmenovitě Jíry Kašparového purgkmistra, Pavla Buláčka rychtáře, Mikuláše Marečka a Jíry Slavkovského z města Veselí, osob ouřadních též z Veliké Blatnice Mikoláše Patáka fojta a Jiříka Kulpanských, z bedlivým uvážením podali sou mlejn horní v městečku Lipově

s půlláním roli, s nivkou roli pod Novou horou, se dvěma loukami na Vojšicích a z jednou loukou nad Hájem lipovským a jiným k tomu mlejnu od starodávna příslušenstvím, pozůstalý po ne[božtíku] urozeném panu Janovi Čačkovi z Herndorfu, JM vysoce urozenému panu panu Janovi Fridrichovi z Žerotína a na Strážnici, pánu svému dědičnému a erbům Jeho Mi[l]osti Páně za summu 1000 zl počtu mor[avského], za 1 zl 30 gr a za 1 gr
7 den alb počítajíc. Na tu summu Jeho Mi[l]ost Pán hned při zápisu položiti dáti ráčil 200 zl, ty k sobě přijali purgkmistr a ouřad lipovský na si[rotky] pozůstalé po n[ebožtíku] Janovi Čačkovi. A jakož JM Pánu na tom mlejně předních peněz náleželo 364 zl, ty sobě JM Pán srážeti ráčí, ostatek pak náležeti bude mimo přijetí závdanku 436 zl, ty se těm sirotkům takto pokládati a splacovati mají: leta 1616 po vyjití sražených panských předních peněz přijde jim 36 zl a od leta 1617 každoročně při Vánocích po 200 zl až do vyplnění tej summy svrchu psané. Odevzdán ten mlejn s tím se vším k němu příslušenstvím JM Pánu podle práva purgkrechtního za volný a svobodný. Stalo se za purgkmistra Jiříka Vnučka, Bartoně Pešového, Pavla Mlčka, Jana Vaškového, Petra Krejčího, Martina Benedíkového, Adama Vrbeckýho, Jana Kuběje, Jíry Žeravského, Tomáše Kučery, Pavla Klanice, Štěpána Ondřejového letha a dne svrchu psaného.
f 643a
Letha Páně 1617 den s[vatéh]o Jiří Jeho Milost urozený pan pan Kašpar Melichar z Žerotína na Nových Dvořích, Pouzdřanech a Strážnici, pán a pravý dědic panství strážnického, s jistou vůlí svou ten mlejn slove Horní v městečku Lipově, který jest byl koupil neboštík dobré a slavné paměti, urozený pan pan Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici od ouřadu téhož městečka Lipova, pozůstalý po n[ebožtíku] panu Janovi Čačkovi z Herrndorfu a na dvoře svobodném v Kněždubě za summu 1000 zl, prodal jest zase ten mlejn nahoře jmenovaný s jeho všeckým příslušenství[m], jakž zápis napřed psaného kupu v sobě obsahuje a zavírá, od sebe i erbů svých urozenému vladyce panu Janovi Rejtejnovi z Varjelit a na svobodném dvoře v Kněždubě za summu peněžitou 1000 zl počtu moravského, za 1 zl 30 gr a za 1 gr 7 den alb počítajíc. Závdanku pan Jan Rejtejn JM Pánu Kašparovi Melicharovi z Žerotína položil při zápisu toho mlejnu do register purgkrechtních 200 zl a platiti má po veruncích při každých Vánocích po 200 zl až do zaplacení té summy svrchu psané vyplnění. A tak odevzdán ten mlejn panu Janovi Rejtejnovi podle práva purgkrechtního za volný a žádnému v ničemž nezávadný. Z kteréhožto mlejna svrchu psaného, jakž i rolí, louk a zahrad a jiných věcí k němu od starodávna přináležejících pan Jan Rejtejn, erbové a potomci jeho i držitelé téhož mlejnu budou povinni JM Pánu Kašparovi Melicharovi z Žerotína, erbům a budoucím potomkům, pánům a držitelům městečka Lipova, nynějším i potomním, za všelijaké

ospy, roboty, obilné desátky jaré i ozimé i z loukh za oves a slepice platu stálého peněžitého 26 zl, a to na dva termíny, při s[vatém] Václavu po actum zápisu tohoto nejprve příštím třinácte zlatých a při svatém Jiří potom hned v půl létě přišlým druhých třinácte zlatých, každý zlatý za 30 gr a za
1 groš 7 den počítaje, do důchodů panských dávati a bez všelijakých odporův a nesnází nyní i na časy budoucí a věčné odvozovati mají. Naprotiv tomu což by dříví hrabového na palce a klíny, též stojců a na stav k tomu mlejnu potřebí bylo, to se z hájů panských panu Rejtejnovi a budoucím držitelům toho mlejnu dávati má a lidé v témž městečku Lipově podle starého obyčeje budou povinni příkopu horní nade mlejnem každý za svým domem vycizovati.
Rukojmě za placení a platův z téhož mlejna do důchodův panství strážnického odvozování a spravování Jura Vnuček, Jan Kuběj, Jan Vašků, Petr Krejčí, Martin Psík, Jura Kúkal, Jan Psík, Jan Kolacia, Václav Barinusův a Adam Vrbecký SRSN.
Stalo se [u] přítomnosti slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka toho času na Strážnici, a ouřadů purgkmistra Jiříka Vnučka a konšelů Jíry Maškového, Martina Benedíkového, Jíry Kúkala, Pavla Kopíka, Pavla Klanice, Jíry Vazače, Jíry Petrlkového, Pavla Rohana, Pavla Kubíčky, Jíry Němečka a Vaška Jakubcového leta a dne svrchu psaného.
f 643b
Letha Páně 1618 při času svatého Jiří pan Jan Rejtejn položil za ten mlejn peněz ročních za rok 1617, kteréž měl položiti při posudku minulém, totiž 200 zl. Ty přijali Jiřík Vnuček, purgkmistr lipovský a z ouřadu Adam Vrbický, Pavel Kopík a Martin Malenovský písař na sirotky n[ebožtíka] pana Jana Čačkaz Herndorfu.
Leta Páně 1620 za purgkmistra Jiříka Vnučka pan Jan Rejtejn položil za mlejn svůj peněz hotových summu 236 zl. Ty jsou vydány z poručení JM Pána Karla staršího z Žerotína panu Jindřichovi Čačkovi z Herrndorfu. A již jemu na tom mlejně nic nenáleží ani potomkům jeho. Stalo se v středu den památný Rozeslání s[vatý]ch Apoštolů 1620.
Letha Páně 1624 den památný s[vatéh]o Jiří za purgkmistra Jiříka Vnučka pan Jan Rejtejn z Varjelit položil za ten mlejn peněz zadržaných verunků summu 364 zl. Kteréžto peníze do důchodův JM Pána odvedeny jsou.
A tak pan Jan Rejtejn týž mlejn má zouplna a docela zaplacený.

Leta Páně 1667 v pondělí po památce svatého Jana Křtitele Božího, za panování vysoce urozeného pána pana Františka Štěphana z Magni, S.Říše římské hraběte na Strážnici, J.M.C. rady, trugsase i soudce zemského při slavném soudu zemském v Margkrabství moravském znamená se tato pamět:
Tak jakož jest urozený a statečný rytíř pan Jan Rejtejn z Varjelit, již v Pánu Bohu odpočívající, napřed psaný mlejn v městečku Lipově zcela a zouplna zaplacený měl a po smrti jeho na pana Fridricha Rejtejna z Varjelit, syna jeho vlastního a pak po jeho smrti na dva syny téhož pana Fridricha, na dva syny jeho vlastní, totiž pana Juliusa Ferdinanda a pana Františka Jakuba Rejtejny připadl. Pan Julius pak díl
f 644a
panu Francovi bratru svému náležející jest zaplatil a od něho skoupil, na sebe pak celý mlejn dědičně přivedl a zdědil, tak jakž quitancí od pana bratra jeho potvrtzuje, takže žádný jiný na něm více žádného práva neměl. Takový nadepsaný mlejn již jmenovaný pan Julius Ferdinandt Rejtejn po spálení jeho od pohana Tatara zase vystavíc jej dnes dattum urozené paní Kateřině Regině Rejtýnce rozené Urmen, paní manželce své, plným právem ve věně, jakž také i listem věnným to sobě ujištěné má, jí odevzdává a postupuje, žádného práva a spravedlnosti na něm sobě nepozůstavujíce. A tak často psaný mlejn dotčené paní Kateřině Regině Rejtýnce, paní manželce své, erbům a potomkům jejím náležeti bude a jí se odevzdává. Kterýho ona podle nejvyžší vůle a libosti své užívati, s ním jako s svým vlastním, postupovati jej, buď prodati, darovati aneb na smrtedlné posteli odporučiti moci bude, a to bez překážky pana manžela svého, erbův a potomkův jeho i každého člověka. Což se stalo leta a dne svrchu psaného.