Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Grunth Vavřince Kladrubského

f 651a

Letha Páně 1594 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 163 Vavřinec vejš psaný koupil jest podsedek svuoj z rolí i jiným k němu příslušenstvím od Jana Černých za summu 125 zl.
Na kderýž jest hned při odevzdání sobě toho gruntu témuž Janovi Černému závdanku položil 17 zl 15 gr a ještě mimo ten závdanek dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 107 zl 15 gr, ty pokládati má po 5 zl.
Ta spravedlnost všecka náleží Jírovi Černému, otci vejš psaného Jana Černého.
Rukojmě Janek Kovář, Pavel Durnovej S.R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Vavřinec vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl. Ty jsou dány Jírovi Černýmu
Letha [15]95 položil Vavřinec Kladrubský 5 zl. Ty sou vydány Jírovi Černému.
Letha [15]96 položil Vavřinec Kladrubský Jírovi Černému za grunth 5 zl.
Letha [15]97 položil Vavřinec Kladrubský Jírovi Černému za grunth 5 zl.
f 651b
Leta 1598 Vavřinec Kladrubský prodal podsedek napřed psanej Mikuolášovi Hloupému za summu 125 zl. Závdanku Vavřincovi položil Mikuláš Hloupý 20 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 5 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Surý, Macek Lukšů, Martin Chochol, Jan Kubíčkových S.R.S.N. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný.
Leta 1598 položil Mikuláš Hloupý za grunt svůj Janovi Černému 5 zl. Ty přijal Bartoš písař sirotčí za tou příčinou, že když j[es]t švagr jeho byl koupil grunt, závdanku Jírovi Černýmu položil až do tohoto času k svýmu přijíti nemohl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Mikuláš Hloupý za grunt svůj Janovi Černému 5 zl.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Mikuláš Hloupý prodal podsedek svůj Václavovi Rejmundovi z Strážnice i z rolí, což k tomu podsedku od starodávna přináleží, za summu 140 zl, Závdanku je[mu] dal 40 zl, platiti má od letha 1600 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] zaplath, op[ravu] gr[untu], povin[nnosti] JM Páně Mikuláš Hloupý, Jíra Těžký, Jíra Tomšíků S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Václav Rejmund za grunt Janovi Černému 5 zl.
A jakož ještě na tom gruntě Mikulášovi Hlúpému 5 zl náleželo, ty jest Václavovi Rejmundovi pustil. A tak tu na tom gruntě nic nemá.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Rejmund za grunt Janovi Černému 5 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil kněz Václav Rejmund za grunt Janovi Černému 3 zl. Ty zůstávají při ouřadu, sou vydány Janovi Černýmu.
NB. Jakož nahoře doloženo jest, že Václav Rejmundt dal závdanku Mikulášovi Hloupýmu 40 zl, za takové peníze Dorota Vavřincová dala jemu koně, jakž to Michal Michna a Jan Kárník před ouřadem vysvědčili. A těch 40 zl Dorotě Vavřincové náležeti budou.
f 652a
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položila Dorota Vavřincová za grunt na místě kněze Václava Rejmunda Janovi Černýmu 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položila Dorota Vavřincová za g[runt] Janovi Černýmu 5 zl.
Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie položila Dorotha Vavřincová za grunt 3 zl. Z toho dáno Martinovi Jíry Černýho
1 zl 15 gr a na druhého nápadníka zuostává v truhlici sirotčí 1 zl 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položila Dorotha Vavřincová za grunt 3 zl. Zůstávají při ouřadu, jsou vydány Martinovi Mlčkovi do Louky.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položila Dorota Vavřincová za gr[unt] 3 zl. Zůstávají při ouřadu, jsou dány Martinovi Mlčkovi do Louky.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položila Dorota Vavřincová za g[runt] 3 zl. Ty sou dány Martinovi Mlčkovi do Louky.

Téhož letha a za purg[mistra] ut sup]ra] s dovolením Jeho [Mil]osti urozeného pana pana Jana Fridricha z Žerotína Dorota Vavřincová prodala grunt svůj urozenému vladyce panu Karlovi Kryštofovi z Malijova s tím vším od starodávna příslušenstvím, jakž kdy v držení a užívání byl, za summu 150 zl. Závdanku položeno od p[ana] Kaltnhofa 40 zl, ty přijal Jan, syn nadepsaný Doroty k ruce své, platiti se má od letha 1612 po
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný u přítomnosti urozeného vladyky Daniele Poříčského z Drast na Dolním mlejně v měst[ečku] Lipově. Rukojmě pan Daniel Poříčský, Jan Kolacije, Jan Psíků, Pavel Boháč a Petr Krejčí S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Nápadníkům neb[ožtíka] Martina Černého do Louky předních
42 zl 15 gr.
Dorotě Vavřincový, což neb[ožtík] Vavřinec Kladrubský manžel její vyplatil 17 zl 15 gr.
Knězi Václavovi Rejmundovi zaplacených 18 zl.
Dorotě Vavřincovej, což ona zaplatila a na tom gruntě vydělala 32 zl.

Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacie položil p[an] Daniel Kaltnhof za gr[unt] svůj peněz 4 zl. Ty přijal Mikuláš Černých, nápad[ník] po n[ebožtíku] Martinovi Černým, dědu svým.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil p[an] Kaltnhof za grunt svůj nápadníkům do Louky 4 zl.
f 652b
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil pan Karel Kaltnhof za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Martina Černýho do Louky peněz ročních 4 zl

Jakož Dorotě Vavřincovej, což neb[ožtík] Vavřinec Kladrubský manžel její za grunt vejš psaný vyplatil, totiž
17 zl 15 gr, tolikéž knězi Václavovi Rejmundovi na témž gruntě vyplacených jmenovitě 18 zl náleželo, těch všech 35 zl 15 gr táž Dorota Vavřincová a p[an] Jan Voštinka, rychtář města Hradiště, náměstek neb[ožtíka] kněze Václava Rejmunda, urozenému vladyce panu Karlovi Kryštofovi Kaltenhofovi z Malejova, držiteli gruntu vejš psaného, za summu hotových
8 zl 22 ½ gr prodali. A tak táž Dorota Vavřincová ani p[an] Jan Voštinka svrchu jmenovaný na tom gruntě nic více nemají. A panu Karlovi Kryštofovi Kaltenhofovi na zaplacení gruntu těch 35 zl 15 gr se vypisují. Act[um] za purgmistra a letha ut s[upr]a.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jiříka Vnučka po smrti pana Karla Kryštofa Kaltenhofa ten grunt připadl paní Hedvice, dceři téhož pana Karla Kryštofa, kterýto gr[unt] táž paní Hedvika spolu se panem Fridrichem Vinařským, manželem svým, s dovolením pana Thobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka panství strážnického, prodala se vším k němu příslušenstvím Janovi Čečkovi tesaři za summu, jakž předešle prodán byl, totiž za 150 zl. Závdanku dal Jan panu Vinařskému 3 zl, platiti jej má od letha 1619 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení a opravu gruntu, povinnosti JM Páně i obecní Jura Šťúr a Martin Hambálek SRSN.

Pusté

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala prodáno jest polovici toho gruntu vejš psaného i s tou rolí, kteráž k němu přináleží, Pavlovi Janíkovému za summu 10 zl, placení rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu a odbejvání povinnosti JM Páně a obci Jíra Horňák, Mikuláš Strejčík SRSN.
Letha 1635 ten grunt svrchu psanej jest z něho puštěno polovici téhož gruntu Jírovi Zbořilovi za 5 zl a tak oba ročně po 15 gr platiti mají. Rukojmě Jíra Radoš, Jan Vrablec SRSN.

f 653a
Letha Páně 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Pavel Janíků prodal půl podsedku Václavovi Tomšíkovi za summu 12 zl, závdanku položil za opravení gruntu 7 zl, kteréž přijal Pavel Janíků a tak má ještě na něm dopláceti komu náležeti bude
5 zl, platíc ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Václav Tomšík a Martin Mithaj SRSN.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového prodal jest Jíra Zbořil Jírovi Šimkovému půl podsedku gruntu ut s[upr]a za 11 zl, závdanku Jíra Šimků položil a ty přijal za vzdělání gruntu Jíra Zbořil 6 zl, a tak na něm bude povinen na témž gruntě doplácet komu náležeti bude 5 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jura Zbořil, Martin Mithaj SRSN. Placení komu náležeti bude po 1 zl.
Letha Páně 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka za ten podsedek položili jsou oba, Václav Tomšíků 15 gr a Jíra Šimků 15 gr, činí toho 1 zl. Ten 1 zl zůstává za ouřadem, komu náležeti budou, vydají se.
f 653b
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jíra Šimek položil za gr[unt] svůj 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem, sou vydány Mlčkovi do Louky.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jíra Šimek zemřel, tehdy po něm zase ujal Václav Komenscký toho půl podsedka za summu 11 zl, placení po vyjití půldruhého [roku] po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Václav Kučera a Jíra Ondrušů SRSaN.

Letha 1646 za purgkmistra Matěje Kubíčka Václav Tomšíků zemřel, tehdy ten gr[unt] od úřadu zase jest prodán Jírovi Strejčeníkovi za summu 11 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Matúš Volků a Jan (nečitelné) SRSAN.
Letha Páně 1646 za purgkmistra Pavla Žáka Jíra Stejčeníků položil peněz ročních a ty zůstávají za ouřadem ut s[upr]a
1 zl.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matšje Karasa Jíra Strejčeníků prodal tenž grunt Ondrovi Sejbertovi za summu, což na něm dopláceti jest, placení každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Osoba a Jíra Grouša SRSN.