Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunt Jana Velečky

f 81a

Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 147 Jan vejš psaný koupil grunth z půl lánem roli i jiným vším hospodářstvím, tak jakž týž zápis to v sobě obsahujíc zavírá, od Jíry bratra svého za 260 zl.
Na kderýž jest od výš psaného leta závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil podle téhož zápisu a regimentuov až do letha [15]92 i s poraženým dílem svým nedobraným 39 zl 6 den. A mimo to za letho [15]93 zadržel 10 zl. A ostatek mimo ty zadrželé dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po
10 zl – 210 zl 24 gr.
S tej summy náleží sirot[kům] ne[božtíka] Martina Velečky předně 205 zl 24 gr.
A Jírovi Velečkovému, což na tom gruntě vyplaceného měl
5 zl.
Rukojmě Bartoš Kutějků, Pavel Mlčků, Jan Onučka, Janek Pelů, Matěj Mlčků a Matouš Rozumů RSAN.

Letha [15]94 položil nahoře psaný Jan za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha 1595 položil Jan Velečka za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
f 81b
Letha [15]96 Jan Velečků napřed psaný ten prodal grunth svůj z půl lánem roli i jiným k tomuž gruntu příslušenstvím Janovi Kubějovi za summu 250 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil Jan Kubějů Janovi Velečkovi 30 zl a platiti jej má od letha [15]96 pořadně až do vyplnění té summy po 10 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jiřík Těšký, Mikoláš Rohan, Jan Janulka, Václav Pytlovaný SRSN.
Letha [15]96 položil Jan Kuběj za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 10 zl.
Jakož jest měl Jan Kuběj s toho gruntu 210 zl vyplniti, takové peníze jest týž Kuběj odkázal na gruntě Václava Benedíkova 172 zl. Ty se pokládati mají pořadně po 8 zl.
Více odvedl týž Kuběj napřed psanejm nápadníkům na vinohradě Martina Pavelkového podle kněh horenskejch v listu 26 36 zl. Ty se pokládati mají od letha [15]97 po 4 zl.
A mimo to hotovejch položil Jan Kuběj 2 zl. A tak má grunth zaplacenej.
Letha [15]97 položil Jan Kuběj (nedopsáno).
A tak ten grunt zouplna zaplatil.

Jakož náleželo na tomto gruntě peněz vyplacených Janovi Velečkovýmu 19 zl, kteréž majíc jemu Jan Kuběj platiti, odvedl jemu takové peníze na gruntě 28 Václava Benedíkového.
A tak Jan Velečků na tom gruntě nic nemá.

f 82a
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie podle rozdílu statku pozůstalého po neb[ožtíku] Janovi Kubějovi Anna dcera jeho grunt s půl lánem roli, s vozem novým, pluhem, s železy oracími, se 2 kravami, s 1 hříbětem i se vším osetím, i se
2 kožichy oděvacími a jinými věcmi ujala v summě 174 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 110 zl 17 gr 2 ½ den, zůstává ještě dopláceti 63 zl 12 gr 4 ½ den, placením při každých Vánocích po 6 zl. Odevzdáno jí to všecko za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Kubějů.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie jakož Václav Lopúnek na místě Anny manželky své zuostával dopláceti Jírovi, Pavlovi a Janovi švagrům svým 53 zl 19 gr 2 den, ty jsou jemu z lásky přátelské odpustili. A tak se jemu za tento grunt za položené vypisují. A tak bude povinen ještě dopláceti 9 zl 23 gr
2 ½ den.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Václav Lopúnek prodal grunt z půl lánem roli, se dvěma koňmi, z vozem, pluhem, bránú i z železy Adamovi Vengelčákovi za summu 200 zl. Závdanku jemu dal 30 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 8 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Rohanů, Jíra Vašků, Lukáš Machů, Jan Kocián S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Janoulka dluhu za neb[ožtíka] Jana Kuběje, jakž při statku jeho zapsáno jest, předních peněz 9 zl.
Martinovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Kuběje 23 gr 2 ½ den.
Téhož letha ut s[upr]a položil Adam Vengelčák za grunt
8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Janoulka na dluh 2 zl a Václavovi Lopúnkovi dáno 6 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejchy položil Adam Vengelčák za g[runt] 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Janoulka na dluh 2 zl a Václavovi Lopúnkovi 6 zl.
f 82b

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Adam Vengelčák za g[runt] 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Janoulka 2 zl a Václavovi Lopúnkovi 6 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Adam Vengelčák prodal týž grunt s půl lánem roli, s dvěma koňmi, vozem, pluhem, bránou i z železy Janovi Vlčihlavovi za summu 200 zl. Místo závdanku srazil sobě, což Adam Vengelčák zaplaceného měl a jemu to pustil 54 zl, platiti má od letha 1612 po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Hložek, Jíra Šklubalů, Pavel Junců a Thomáš Filip S.R.S.a N.
Letha 1612 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jan Vlčihlava za grunt 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Janoulka 2 zl a Václavovi Lopúnkovi 6 zl.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie Jan Vlčihlava prodal grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, ze dvěma konimi, pluhem, bránú a jiným k tomu od starodávna příslušenstvím Janovi Kotačkovi za 200 zl. Závdanku jemu dal 8 zl a což zaplaceného na něm, totiž 54 zl měl, ty jest jemu pustil, ostatek platiti má od leta ut s[upr]a po 8 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě tito sou: Jíra Mašků, Pavel Boháč, Jíra Janulek, Martin Mlčanů SRSAN.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Kotačka za grunt svůj 8 zl. Z toho přijal Jíra Janoulků ostatní 1 zl a Václav Lopúnků 7 zl.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Vnučka položil Jan Kotačka za grunt svůj peněz ročních 8 zl. Těch 8 zl přijal Václav Lopounek.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Kotačka položil za grunt Václavovi Lopounkovi 8 zl.

Pusté

Letha 1632 za purgmistra Martina Sedláře prodán jest ten gr[unt] požár s jednou čtvrtí roli Janovi Smolínskému bez závdanku za summu 20 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Čermák a Martin Mazančík S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Jan Smolínský (nedopsáno).
f 83a
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodali ten grunt ut s[upr]a týž purgkmistr a ouřad Melicharovi Klivicskému za
30 zl, placení ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Adam Varholík, Klimek Mikéska SRSN.

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Melichar Klivický prodal ten grunt, totiž druhou čtvrt Jurovi Tkadlcovi a Bohuslavskému za summu 30 zl, placení komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Mikuláš Mřenek, Melichar Klivický S.R.S.N.

Leta Páně 1639 za purgkmistra Jiříka Poláška týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt Melicharovi Merkutovi za summu 20 zl, placení poročně komu náležeti bude po vyjití tří leth po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jan Kunovský, Ondra Dolní SRSN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Melichar Merkut položil a přijali p[an] Jan Kuběj a Jíra Kuběj 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Melichar Merkut položil a přijali p[an] Jan Kuběj a Jíra Kuběj 2 zl.

f 83b
Letha 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka položil Melichar Merkut za rok 1647 1 zl. Takové peníze přijal Jiřík Kuběj.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt s půl lánem roli dvěma osobám, totiž Janovi Mamanýmu a Janovi Vlčnovskému, každému po jednej čtvrti, za summu 20 zl bez závdanku, platiti mají každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské a obecní Martin Sedlář a Jan Nováků SRSN a za Jana Vlčnovského Jan Šesták a Martin Bouchal.