Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunt Jana Křivého

f 116a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Jíry Kováře za summu 23 zl, na to vyplnil závdanku a peněz ročních 12 zl. Z to[ho] přijal Jíra Kovář 3 zl a Lida Lopatářka 9 zl, zůstává dopláceti
11 zl, placením od letha 1609 po 2 zl. Rukojmě Marek Sforadů, Kašpar Ješur S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Lopatáře Mikulášovi, který jest od nepřátel vzat, 5 zl 15 gr.
Jírovi bratru jeho též 5 zl 15 gr.
Lida mateř jejich v závdanku díl svůj vyzdvihla.

Letha 1609 za fojta Valenty Oravského položil Jan Křivý za gr[unt] 2 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jan Křivý
2 zl. Přijala je Lida mateř, nebo jí je Jíra pustil.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jan Křivý za grunt svůj peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty přijala Lida, mateř těch sirotků, nebo jí jich Jíra syn její pustil.
A jakož Mikulášovi svrchu psanému, bratru Jírovýmu, na tomto gruntě dílu jeho 5 zl 15 gr náleželo, takové peníze týž Jíra bratr jeho Janovi Křivému za hotové 2 zl 7 ½ gr prodal. Však na ten jistý spůsob, jestliže by se dotčený Mikuláš z zajetí nepřátelského zase mezi přáteli své navrátil, aby týž Jíra bratr jeho jemu takových 5 zl 15 gr zase navrátil. Čemuž že se od něho tak státi má, podstavil jest za to rukojmě zejména tyto: Matěje Sedláka a Tomka Nálepu S.R.S.N.
A tak Jan Křivý má tento grunt zouplna zaplacený.
f 116b
Letha 1618 za fojta Jana Sobka ten Jan Křivý umřel a fojt s staršími prodali ten grunt po něm zůstalý Václavovi Křivému synu n[ebožtíka] za 40 zl bez závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Svorada a Jan Urbanický SRSAN.
Pusté

Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného Tomek, Václava Křivého bratr, po smrti jeho prodal ten grunth po něm zůstalý Janovi Morisovi za summu hotových peněz 8 zl 7 ½ gr, na to jest dal jemu polovici peněz 4 zl 3 gr 5 ½ den. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za doplacení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Adam Chentek, Jíra Fabko S.R.S.a N.

Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka po zemřití Jana Morisovy pojmouce Barboru pozůstalú vdovu po něm Mikuláš Lačný, po ní takového gr[untu] nápadem dostal a co na něm jeho předek vyplatil 4 zl 3 gr 5 ½ den, ostatek summy jak nahoře psáno každoročně po 1 zl doplatiti má, totiž 4 zl 3 gr
5 ½ den. Odev[zdán] za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecné Jan Kliniš a Jan Zvorada SRSaN.

Letha 1645 za fojta Jury Struhaře Mikuláš Lačný prodal tu čtv[rt] Jírovi Poláchovi a Janovi Poláchovi synu jeho, každému po půl čtv[rti], za summu, co ještě on doplatiti jměl, totiž
4 zl 3 gr 5 ½ den, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Pavel Sopka, Pavel Lacek a Jan Hutera SRSaN.