Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunt Jana Kručka

f 171a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Matyáše Barvíře za summu
50 zl, na to vyplnil závdanku a peněz ročních do letha 1609
19 zl 15 gr. Z toho přijal Matyáš Barvíř 10 zl, Kuba Drábků
8 zl, Jan bratr Barvířů 1 zl 15 gr, zůstává dopláceti 30 zl
15 gr, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Macek Sládek, Jakub Mrak S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Janovi bratru Barvířovému předních pe[něz] 10 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavlíka Kači a Adamovi každému po
10 zl 7 ½ gr – 20 zl 15 gr.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jan Kručka Janovi bratru Barvířovu 2 zl.
Letha 1611 za fojta Valenty Oravského položil Jan Kručka Janovi bratru Barvířovému za g[runt] 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jan Kručka za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno Zuzanně, dceři Jana Barvířového, 1 zl a Jírovi a Mikulášovi zanecháno též 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Kručka položil za grunt Janovi bratru Barvířovému 2 zl.
Našlo se, že n[ebožtík] Matyáš bratr Jana dlužen byl za koně Jírovi Janošovému 13 zl, ten dluh měl se jemu z statku Matyášového vyplatiti. A tak mimo prvnější vybrání Jana, bratra Matyáše Barvíře, ještě zůstává, což témuž Matyášovi náleželo 3 zl, ty se Jírovi Janošovému na zaplacení dluhu jeho ukazují.
Jíra Janošů takové 3 zl z lásky odkázal a daroval na stavení nového kostela novolhotského.
Leta a dne svrchu psaného přijali na kostel poručených peněz od Jíry Janošového 2 zl.
f 171b
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Kruček položil za grunt peněz ročních na kostel novolhotský 1 zl. A na sirotky nebo nápadníky n[ebožtíka] Pavlíka 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Kruček položil za grunt na nápadníky n[ebožtíka] Pavlíka 2 zl. Z toho dáno Václavovi Čahrnovému do Souchova na díl Kateřiny manželky jeho 1 zl
15 gr a po Adamovi sirotku zběhlém Jeho [Mil]osti Páně přijato 1 zl 15 gr.
Letha 1618 jakož jest Václavovi Čahrnovi po Kateřině, dceři n[ebožtíka] Pavlíka, manželce své na tomto gr[untě] mimo prvnější vyzdvižení 8 zl 22 ½ gr náleželo, ty jest prodal na kostel novolhotský za 1 zl. A tak ten Václav Čahrnů tu nic více nemá.
Téhož letha Jan Kruček položil za grunt peněz 2 zl. Z toho dáno na kostel novolhotský 1 zl a po Adamovi sirotku zběhlém k ruce JM Páně 1 zl.
Pusté

Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad prodali ten grunt svrchu psanej Jurovi Odrobinovi za 30 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gr[untu], povinnosti panské [a] obecní Macek Štička, Martin Odrobina SRSN.

Pustý půl čtvrti

Leta 1641 za fojta Jíry Pšurného týž fojt s ouřadem prodali [od] svrchu psaného gruntu polovici půl čtvrti roli za summu
8 zl Mikulášovi Drábovi, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Mikuláš Kruček, Mikuláš Šmahej S.R.S.N.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhařa Mikuláš Dráb položil peněz ročních na kostel novolhotský 1 zl. Ten přijal fojt ut s[upr]a.
f 172a
Letha Páně 1647 za fojta Jíry Kručka položil Mikuláš Dráb peněz ročních na kostel novolhotský, který fojt ut s[upra] přijal, 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jury Kručka Mikuláš Dráb položil peněz ročních na kostel novolhotský 1 zl.