Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Grunt Adama Kléště

f 219a

Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších novolhotských, pozůstalý po n[ebožtíku] Adamovi Kléšťovi, za summu 48 zl. Na to vyplnil do letha 1609 11 zl 18 gr, ty sou vydány za dluhy n[ebožtíka] Adama Kléště, a srazil sobě dílu svého po manželce své 7 zl 8 gr 2 ½ den, zůstává dopláceti
29 zl 3 gr 4 ½ den, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Ficek Macek a Tomek Marmánek S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Adama Kléště Anně, Janovi a Jírovi, který jest u Rožnova při strejci svým, každému po 7 zl 1 gr
1 ½ den – 29 zl 3 gr 4 ½ den.
Tyto rozdíly nic neplatí, jest o tom v sirotčích rejstřích rozepsáno.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Adam Kléště za gr[unt] 2 zl. Za ty peníze přijala Anna na díl svůj jalovičku.

Letha 1614 za fojta Jana Kmetky Dorotha, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Adamovi Kléšťovi, prodala grunt ze čtvrtí roli Janovi synu svému za summu 48 zl. Místo pak závdanku srazil sobě dílu svého, což po otci jeho náleželo 7 zl 8 gr 2 ½ den, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Adam Šorman a Marek Polák SRSAN.
Jakož náleželo na tomto gruntě Anně, dceři neboštíka Adama Kléště, dílu jejího ještě dovzíti 5 zl 8 gr 2 ½ den a Dorotě, mateři těch sirotků, též dílu jejího 7 zl 8 gr 2 ½ den, takové oboje peníze prodaly Janovi výš psanému, držiteli gruntu toho, za kteréž Dorotě mateři své jalovičku dal a Markovi muži Anninému 2 honce roli zorati má. A tak týž Jan nebude platiti toliko Šimkovi bratru svému, který malý jest.
f 219b
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Adam Kléšť prodal ten grunt Mikulášovi Struhařovi za 80 zl. Závdanku dal 19 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Kozimela a Jíra Holeček SRSaN.

Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Mikuláš Struhař nemohouce na tomto gruntě osedět, zase jej Adamovi Kléšťovi pustil bez závdanku a co za týž grunt závdanku dal, od toho upustil. A tak ten Mikuláš Struhař tu nic nemá.

Pusté

Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového ten svrchu psaný grunt Jan Kléšť po očímovi Adamovi Kléšťovi zase ujal v tej summě, jak nahoře položeno jest, placení po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní Jura Mikluš, Ondřej Doubrava
SRSN.

A tak týž Adam Kléšťových ten zvrchu psaný grundt zouplna a docela zaplaceného mající, takový po zemřetí jeho připadl na syna jeho Jana Kléště zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný v summě za 80 zl. Letha 1640.