Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunt Martina Ševcového

f 19a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Jakuba Mrákavy za summu
50 zl, na to vyplatil do letha 1609 15 zl, zůstává dopláceti 35 zl, placení po 2 zl. Rukojmě Ondra Gejdoš a Jan Dlouhý S.R.S.a N.
Ta summa všeckna náleží Jakubovi Mrákovi.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Martin Ševců za gr[unt] Jakubovi Mrákovi 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Martin Ševčíků za g[runt] Jakubovi Mrákovi 4 peněz 8 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Martin Ševčíků položil za grunt Jakubovi Mrákovi 2 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Jakubovi Mrákovi mimo prvnější vybrání totižto 25 zl, takové peníze na smrtedlné posteli poručil předně na kostel novolhotský 5 zl, Adamovi synu svému 10 zl a Matyášovi druhému synu svému tolikéž 10 zl.
Ty 2 zl, kteréž jsou položeny při posudku letha 1615, jsou vydány Adamovi Mrákovi na díl jeho podle poručenst[ví] otce jeho.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Martin Ševčíků položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sú obrácené na kostel lhotecský.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka za fojta Jana Sobka Martin Ševčíků položil za g[runt] na kostel lhotecký 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Martin Ševčíků položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno ostatních na kostel lhotský 1 zl a Adamovi Mrákovi 1 zl.

Letha Páně 1626 za fojta Jíry Pšurného prodali ouřad grunth s 1 č[tvrtí] roli s[irotků] n[ebožtíka] Martina Ševcového Jurovi Kučovi za summu, což na něm dopláceti měl týž Martin Švec s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Mrákavy, totiž Adamovi a Matyášovi, jmenovitě za 16 zl bez závdanku, placením každoročně po 2 zl. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinností panských i obecních odbejvání Jan Kunka a Martin Králíků S.R.S.a N.

f 19b
Letha Páně 1640 za fojta Matěje Bělohúbka jest ten zvrchu psaný grundt zase zaprodán Janovi Bačovi za summu 16 zl. Závdanku, dal tomu, který ten grundt (jsouc pusté) vystavil za náklad 8 zl, ostatek summy těch 16 zl má poročně po 2 zl zplacovati, komu náležeti bude. Odev[zdán] za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecné Matěj Bělohúbek a Ondra Knipsek SRSaN.
Letha 1646 [za fojta] Jura Kručka Jan Bačo položil a zůstává za úřadem 2 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Jan Bačo položil a ten přijal fojt ut s[upr]a 2 zl.
Leta 1648 za fojta Jíry Kručka Jan Bačo položil a ty přijal Jura Měkýš 2 zl.