Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře

f 24a

K tomu statku jsou sirotci 3, Dorota, Kateřina, Ondra a Dorota mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruně 40 Jíry Kručka dílu jednomu každému:
Dorotě 7 zl 22 ½ gr.
Kateřině 7 zl 22 ½ gr.
Ondrovi 7 zl 22 ½ gr.
Dorotě mateři přišlo dílu 7 zl 22 ½ gr, na to přijala z gruntu 4 zl a tak se jí dodati zůstává 3 zl 22 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Fridricha přijato závdanku od Jíry Kručka 15 zl. Ty sou vyšlé a zůstávají při Fridrichovi a starších.
Vydáno jest od téhož ouřadu na zplacení dluhův po Jakubovi Struhaři těch 15 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského od Jíry Kručka za grunt přijato 2 zl. Z to[ho] dáno Dorotě dceři a Kateřině sestře její každé po 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Jíry Kručka za grunt přijato 4 zl. Z toho dáno Dorotě dceři 2 zl a Kateřině též dáno 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetka od Jíry Kručka za grunt přijato 2 zl.
Našlo se, že n[ebožtík] Jakub Struhař přijal k sobě po n[ebožtíku] Martinovi Vrlovi dvě jalovice za 7 ½ zl a 1 zl peněz hotových. Protož zase z tohoto statku má se sirotkům po Martinovi Vrlovi zůstalým, totiž Václavovi a Martě, zaplatiti a vydáno jim na ten dluh 2 zl, kteréž přijal Václav na díl svůj.
Více se našlo a na plnej hromadě sousedů novolhotských to jest vyhledáno, že neboštík Jakub Struhař peněz obecních a zádušních více nežli do třidceti zlatých k sobě přijal, ty utratil a zase jich k obci neodvedl. Protož cožkoliv mimo vyplacení sirotkům neboštíka Martina Vrly tohoto statku pozůstane, ten všecken obci novolhotské k zádušenst[ví] přináležeti bude.
Letha 1615 za fojta Kuby Drába od Jíry Kručka za gr[unt] přijato 2 zl. Ty sou vydané Václavovi Vrlovému za dluh.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka od Jíry Kručka za g[runt] přijato 2 zl. Z toho dáno Václavovi na díl jeho 1 zl a po Martě zběhlým sirotku Jeho [Mil]osti Pánu přijato 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Jíry Kručka za gr[unt] 2 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.