Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 S[irotci] n[ebožtíka] Ambrože Rybáře

f 18a

Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterémuž jsou sirotci tři, totiž Pavel, Jan, Anna a Anka mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Na řece Jíry Kopcového 55 zl.
Na druhé řece, která je[mu] po n[ebožtíku] Janovi Filovi nápadem přišla, 100 zl.
Novosady dva za Růžennou za 4 zl.
Roubanice za 30 zl.
Na polovici vinohradu v Dolní hoře Filovským 42 zl 15 gr.
Na vinohradě v Horní hoře zaplaceného 58 zl.
Kus roli slove v Lazích za 15 zl.
Na vinohradě v Zbavsa hoře zaplaceného 36 zl 15 gr.
Summa všeho statku učiní 341 zl.
Dluhův co bylo, to jest z prodanýho vína zaplaceno.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 85 zl 7 ½ gr.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Anka, mateř těch sirotkuo, podli poručenství muže svého přijala vinohrad v Horní hoře za 58 zl, má jej sobě, co komu z něho náleží, doplatiti.
Kus roli v Lazích přijala za 15 zl.
Summa toho 73 zl.
Zuostává se jí na doplnění dílu jejího ještě 12 zl 7 ½ gr.
f 18b
Pavel podli kšaftu otce svého přijal vinohrad v Zbavsa hoře a na něm zaplaceného 36 zl 15 gr, má jej sobě doplatiti.
Podsedek Filovský z řekou přijal za 100 zl.
Novosad nad Růženou za 2 zl.
Summa toho 138 zl 15 gr.
Z toho sobě srazil dílu svého, což jemu přišlo 85 zl 7 ½ gr a tak zuostává dopláceti mimo poražení dílu svého ještě 53 zl 7 ½ gr, placením od letha 1600 pořadně po 8 zl.

Jan přijal na svůj díl podli kšaftu otce svého druhý novosad nad Růženou za 2 zl.
Půl roubanice za 15 zl.
Summa toho 17 zl.
Zuostává se jemu ještě dodati na doplnění dílu jeho 68 zl
7 ½ gr.

Anna podli kšaftu otce svého přijala na svůj díl půl roubanice za 15 zl.
Zuostává se jí dodati ještě dílu jejího 70 zl 7 ½ gr.

A mimo to zůstává se jí z lože šatův a kráva, ty jí má vydati Anna mateř její, neb se to při ní do zrostu jejího zanechává.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Daniele Oponáše za vinohrad 3 zl. Ty sou vydány Anně mateři na díl její.
f 19a
Letha 1600 za fojta Jana Mackového položil Jíra Kopec za grunt a řeku 4 zl.
Od Pavla za vinohrad přijato 6 zl.
Těch 10 zl vydáno mateři na díl její a což převzala
22 ½ gr, ty zase navrátila.
Letha 1601 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry Kopce za grunt a řeku 2 zl.
Od Pavla za řeku a vinohrad přijato 3 zl.
Janovi dáno na učení řemesla krejčířského 6 zl.
Od Daniele Oponáše za Horní horu přijato lonských peněz
2 zl.
Letha 1602 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry Kopce za grunt 1 zl.
Též přijato od Pavla Ambruzového 2 zl.
Ty 3 zl jsou vydány z dílu Janového od učení řemesla krejčovského.
Více vydáno Janovi hotových peněz 1 zl 22 ½ gr.
Letha 1603 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry Kopce za g[runt] a říku 4 zl.
Od Pavla Ambruzového přijato 4 zl.
Letha 1604 za plesníka Martina Štěpánového přijato za grunt od Jíry Kopce 4 zl.
Od Pavla přijato za vinohrad 5 zl.
Od Daniele přijato za Horní horu 3 zl.
Z toho vydáno Janovi na vandr 1 zl.
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Kušánka Anna mateř, Jan a Pavel bratři její zemřeli a dílův svých po sobě zanechali summy 201 zl. Ta spravedlnost připadla na Annu sestru jejich.

Sečtení toho statku:
Anně, sirotku napřed psanému, dílu jejího dodati se přišlo 70 zl 7 ½ gr.
A nápadu po mateři a bratřích jejích 201 zl.
Summa všeho 271 zl 7 ½ gr.
A mimo to náleží jí na 2 kouscích vinoh[radu] nad Růžennou, kteréž teprve po rozdílích prodány sou, 30 zl, o čemž na druhé straně správa jest.

f 19b
Ta summa nachází se na těchto věcech:
Na říce Jíry Kopce 40 zl, placením při Vánocích po 3 zl.
Na říce Jana Škráška 90 zl, placením po 4 zl.
Na vinohradě v Horní hoře Martina Kopce 60 zl, závdanku dáti má z užitku 5 zl a platiti po 4 zl.
Kus roli na Lazích za 15 zl.
Na novosadě nad Růžennou 4 zl.
Půl roubanice při Moravskej za 15 zl.
Na vinohradě v Horní hoře Daniele Oponáše 36 zl 15 gr, placením každého roku podle ourody po 3 zl.
Vyšlých peněz zůstává 10 zl 22 ½ gr.
Více jí náleží na 2 kouscích vinohradu v novosadích na Růžennou, z nichž jeden drží Mikuláš Kušánek, placením po
2 zl za summu 15 zl.
Druhý kus drží Macek Dřevečko, též placením po 2 zl za summu 15 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato za užitek vinný za 3 v[ědra] 7 zl 6 gr.
Z toho dáno na zbor podli poručenství mateřiného 2 zl.
Od Jana Škráška přijato na závdanek 2 zl.
Anně dáno na díl její i s tím, co jest od spravení nápadu po mateři a bratřích zemřelých písaři a rybářům 7 zl 6 gr.
Letha 1607 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jana Škráška závdanku za říku a podsedek 4 zl.
Od Martina Kopce za vinohrad v Horní hoře závdanku 5 zl.
Od Mikuláše Kušánka závdanku za novosad nad Růžennou 2 zl.
Vyhledalo se z rejster horenských, že na vinohradě v Horní hoře, který Martin Kopec koupil, náleží Šalomounovi Soplivýmu Židu na doplacení jemu za ten vinohrad ještě ostatních 7 zl. Těch 7 zl sou témuž Židu z hotových položených peněz vydány a na tom vinohradě sirotku svrchu psanému toliko náležeti bude 53 zl.
Letha 1608 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jíry Kopce za řeku 1 zl 15 gr.
Od Martina Kopce přijato za vinohrad 2 zl.
Od Jana Škráška přijato ostatek závd[anku] 2 zl a ročních peněz 2 zl, učiní 4 zl.
Z toho dáno Ance na díl její 2 zl.
Více dáno z dílu jejího na spravení činže 1 zl.
Spátkem přes 2 listy.
f 17a
S[irotci] n[ebožtíka] Ambruza Rybáře

Letha 1609 za plesníka Mikuláše Kušánka dáno Anně na díl její na šaty 4 zl 15 gr.
Od Jíry Kopce za řeku přijato 3 zl.
Od Jana Škráška za řeku přijato 3 zl.
Od Martina Kopce za vinohrad přijato 3 zl.

Anně dáno na kožich, aby sobě koupila, 9 zl.
Letha 1610 za plesníka Martina Kopce přijato za řeku 2 zl od Jíry Kopce položených.
Od Jana Škráška za řeku přijato 2 zl.
Od Martina Kopce za vinohrad 2 zl.
Ty jsou půjčeny Rivolovi do Petrova na koupení koně těch
6 zl.
Letha 1611 za plesníka Jíry Kopce přijato od něho za grunt a řeku 4 zl. Ty přijal Jan Štěpánů po Anně manželce své.
Od Mikuláše Rivoly na dluh přijato 4 zl. Přijal je Jan Štěpánů na díl Annin.
Od Martina Kopce za Horní horu přijato 4 zl. Přijal je Jan Štěpánů na díl Annin, manželky své.
Letha 1612 za plesníka Jíry Kopce přijato od něho za řeku
4 zl.
Od Martina Kopce za Horní horu přijato 2 zl.
Od Mikuláše Rivoly na dluh přijato 2 zl.
Jan Štěpánů na díl manželky své přijal 8 zl.
Letha 1613 za plesníka Pavla Kušánka přijato od Jíry Kopce za řeku 4 zl.
Od Martina Kopce 4 zl.
Jan Štěpánů přijal na díl ženy své 8 zl.
NB. Dva kusy vinohradu nad Růženou, který byl koupil Mikuláš Kušánek a Matěj Dřevečko, ujali obec rybářská v tý summě, což se za ně doplatiti zuostávalo, totiž 28 zl.
Na to položili hotových peněz 6 zl. Ty přijal Jan Štěpánů.
Letha 1614 za plesníka Jana Škráška přijato z důchodův na dluh Jeho [Mil]osti Páně 13 zl 22 ½ gr. Ty přijal Jan Štěpánů na díl ženy své.
f 17b
Letha a za plesníka napřed psaného od Jíry Kopce za říku
4 zl.
Od Martina Kopce též za vinoh[rad] v Horní hoře přijato
4 zl.
Janovi Štěpánovýmu na díl Anny manželky jeho dáno 8 zl.
Téhož letha ut s[upr]a od Jana Škráška za druhou říku přijato 4 zl. Ty sou dány Janovi Štěpánovýmu na díl manželky jeho.
Více od obce rybářské petrovské za 2 kusy vinoh[radu] nad Růženou přijato 2 zl. Ty přijal Jan Štěpánů na díl manželky své.

Leta 1615 za plesníka Mikuláše Kušánka Jura Kopec položil za grunt [a] říku svou peněz 4 zl.
Od Martina Kopce za vinohrad v Horní hoře přijato 4 zl.
Od Jana Škráška za říku přijato 4 zl.
Od obce rybářské za vinohrad novosad nad Růžennou 1 zl.
Ty všecky peníze přijal Jan Štěpánů po manželce své.

Leta 1616 za plesníka Jíry Kopce přijato od téhož Jíry za grunt a říku 4 zl.
Od Martina Kopce za vinohrad v Horní hoře 3 zl.
Od Jana Škráška za říku přijato 4 zl.
Od obce rybářské petrovské za vinohrad v novosadech 1 zl.
Ty všecky peníze přijal Jan Štěpánů po manželce své.
Leta Páně 1617 za plesníka Mikuláše Kušánka od Jíry Kopce přijato za grunt a říku 4 zl.
Od Martina Kopce za vinohrad v Horní hoře 4 zl.
Od Jana Škráška za říku těm položeno 4 zl.
Od obce petrovské rybářské položených přijato 1 zl.
Ty všecky peníze přijal Jan Štěpánů po manželce své, totiž těch 13 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Škráška od Jíry Kopce přijato za gr[unt] a říku 4 zl.
Od Martina Kopce za vinohrad v Horní hoře 4 zl.
Od Jana Škráška za říku přijato peněz 4 zl.
Těch všechněch 12 zl vydáno Janovi Štěpánovému.