Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Sirotci nebožt[íka] Martina Machala

f 31a

Jest jich trý, Václav, Anna, Lida a Barbora mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Šimka Kunšického otčíma jejich i s mateří 30 zl.
Na to má bejti do letha [15]93 vyšlejch 9 zl.
z toho dáno za dluh nebožtíka otce jejich, jakž v rejstřích starých položeno, 3 zl 18 gr.
A tak mimo zapla[ce]ní dluhu má bejti hotovejch na právě
5 zl 12 gr.
Dáno z nich mateři těch si[rotků] 1 zl 10 gr 3 ½ den.
A na sirotky zůstává 4 zl 1 ½ den.
A tak na gruntě od letha [15]94 při s[vaté]m Jiří otčíma svého ještě každý dílu svého bráti po letech má mimo tu vyšlou spravedlnost po 5 zl 7 ½ gr, přijde každému z ročních peněz
20 gr.

Letha [15]93 a [15]94 položil Šimek Kunšický za grunth svůj dvojích peněz 4 zl. Ty sou vydány Lidě vejš psaný na díl její.
Letha [15]95 přijato od Šimka Kunšickýho za grunth peněz purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Lidě vejš psané na díl její.
Letha [15]96 přijato od Macka Poláka za grunth 3 zl.
Letha [15]97 přijato od Macka Machale za grunth 3 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato za grunt od Macka Poláka 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Barboře mateři jejich.
f 31b
Václav k registrům se nestavil a spravedlnosti je[mu] náleželo 6 zl 18 ½ gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest vyzdviženo letha [15]99 4 zl a ještě se dovzíti má 2 zl 18 ½ gr.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry Slovákových za grunt 1 zl. Ten jest dán Ance na díl její.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry Slováčka za grunt 2 zl. Z toho vzato k ruce panské po Václavovi sirotku zběhlým 1 zl 7 ½ gr, Anně dáno na díl její 22 ½ gr.
Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato z důchodův sirotčích, což na dluhu za Je[ho] [Mil]ost Pánem vyšlé spravedlnosti těchto sirotkův zůstávalo, totiž 6 zl 1 ½ gr.
Na to poraženo jest, což Jeho [Mil]ost Pánu po Václavovi ut s[upr]a sirotku zběhlým dovzíti se náleželo ostatek, totiž
1 zl 10 ½ gr.
Barboře, mateři těch sirotků, dílu jejího dáno ostatek, totiž 3 zl 22 ½ gr.
Anně dáno na díl její ostatek toho, což na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem zůstávalo, totiž 28 ½ gr.
Zůstává se tejž Anně ještě na doplnění dílu jejího dodati (kteréž peníze z gruntu ut s[upr]a po letech se pokládati mají), totiž 3 zl 27 gr.

Tolikéž podobně Lidě zůstává se na doplnění dílu její[ho] dodati 18 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Pavla Krchňavého za grunt peněz těmto sirotkům náležitých 2 zl. Ty jsou vydány Anně do Ježova.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Pavla Krchňavého za grunt peněz ročních 2 zl. Ty jsou vydány Anně do Ježova na díl její.
Dáno z nich též Anně posledních 1 zl 27 gr. A tak tu již nic nemá, ani žádný jiný právem jejím.
Ty peníze přijal muž její.