Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Sirotci nebožtíka Tobiáše Mlynáře

f 72a

Jest jich štvero, Pavel, Johanka, Tobiáš, Jan a Alžběta mateř jejich šestá. Ty sirotky sou malý a při otčímu zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech toto:
Na mlejně u Petrova 350 zl.
Na louce orací v Hačkách 50 zl.
Na louce v Prosticích 18 zl.
Na druhé louce v Prosticích 2 zl.
Na Petrovsku na roubanici 3 zl.
Tři koně i z hříbětem za 36 zl.
Krávy štyři a jalovičky tři za 15 zl.
Svin všech i s náčení[m] cínovým za 8 zl.
Na vinohradě v Svárových 140 zl.
Na vinohradě v Horní hoře 55 zl.
Na dvou vinohradech vyplaceného 18 zl.
Za obilí prodané 24 zl.
Za vína prodaná 116 zl.
Summa všeho statku učiní v jedné summě 835 zl.

Z toho se tyto dluhy zaplatiti mají, jakž níže poznamenáno stojí:
Plesníkovi petrovskýmu za jablka 20 zl 15 gr.
Pinkusce Židovce 8 zl.
Danielovi Židu 24 zl.
Aronce Židovce 4 zl.
Chaskovi Židu 14 zl 17 gr 1 den.
Masaři petrovskýmu 1 zl.
f 72b
Martinovi Štěpánovi za Plž 5 zl.
Matlovi tovaryši mlynářskýmu 2 zl.
Pavlovi Kováři do Strážnice 5 zl.
Drobnejch dluhů všelijakejch za víno i jiné všelijaké věci 12 zl 3 gr 1 den.
Tobiášovi Grošíkovi 20 gr.
Zuzaně do Rosic, kteráž se po smrti n[ebožtíka] Vaška Holejch otce jejího narodila, má se jí z toho statku vyplniti, jakž manžel té Zuzany smlouvu v Petrově před panem ouředníkem, 30 zl, placení rok po roku po 5 zl.
Summa všech dluhův učiní 126 zl 25 gr 2 den.
I sejmouc takové dluhy z napřed spsaného statku, zůstává čistého statku 708 zl 4 gr 5 den.
Dělíc tu summu na pěth dílů, dostane se na jeden každej díl po 141 zl 18 gr 6 ½ den.

Pavel Konečný ten na místě manželky své Alžběty, matky vejš psanejch sirotků, [přijal] toto:
Mlejn se vším náčením za 350 zl.
Louku orací za 50 zl.
Louku v Prosticích za 18 zl.
Louku druhou v Prosticích za 2 zl.
Roubaničku na Petrovsku za 3 zl.
Koně tři za 36 zl.
Dobytka hovězího za 15 zl.
Vinohrad v Svárových za 140 zl.
Summa všeho, což Pavel Konečný k sobě přijal, učiní 614 zl. Z toho sobě díl Alžběty manželky své srazil, což na díl její přišlo, 141 zl 18 gr 6 ½ den.
f 73a
A tak ještě Pavel Konečný dopláceti má za statek napřed psaný 472 zl 11 gr ½ den.
Na tu summu položil závdanku Pavel Konečný 40 zl.

Příjem peněz:
Závdanku přijato 40 zl.
Za obilé přijato 24 zl.
Za víno prodané 36 zl.
Summa příjmu 100 zl.
Vydání peněz:
Danielovi Židu dáno dluhu 24 zl.
Drobného dluhu všelijakého zaplaceno 12 zl 3 gr 1 den.
Matlovi tovaryši dáno 2 zl.
Pavlovi Kováři 5 zl.
Martinovi Štěpánovi dáno 5 zl.
Zuzaně napřed psané dáno podle smlouvy 5 zl.
Masaři petrovskýmu 1 zl.
Plesníkovi do Petrova dáno 20 zl 15 gr.
Pinkusce Židovce dáno 8 zl.
Aronce Židovce dáno 4 zl.
Chaskovi Židovi dáno 14 zl 17 gr 1 den.
Grošíkovi dáno 20 gr.
Na kostel dáno 6 zl a ještě se na týž kostel vyplniti má
4 zl.

Na to mají na níže psanejch věcí sirotky samé štyři každému po 141 zl 18 gr 6 ½ den:
Na Jiříkovi Bogarovi za víno 35 zl.
Na Zemanovi v Petrově za víno 33 zl, platiti má po 4 zl od letha 97.
Na dvou vinohradech, kterejž drží matka těch sirotků, na posledncích penězí[ch] a na jiném též na posledních penězích 18 zl.
Rukojmě za Zemana Jan Krejčířových, Václav Krupička SRSN.

f 73b
Na Pavlovi Konečném otčímu jejich za statek jemu prodaný 472 zl 11 gr ½ den a ostatek má platiti od letha [15]97 po 20 zl.

Letha [15]97 přijato od Pavla Konečného za statek jemu prodaný 20 zl.
Od Bogara přijato za víno 35 zl.
Též přijato od Zemana podle zapsání za víno 4 zl.
Z toho dáno Zuzaně do Rosic na díl její 5 zl.
Plesníkovi též dáno ostatního dílu jeho za dluh 3 ½ zl.
Utraceno chodíc do Veselí upomínajíc, co žalobného dali a utratili po pěthkráte 1 zl.
Letha 1598 přijato od Pavla Konečného za statek jemu prodaný 20 zl. Z toho dáno Zuzaně do Rosic na díl její 10 zl.
Jakož bylo z tohoto statku vyzdviženo k ruce J.M. Páně hotových peněz 10 zl, taková spravedlnost jest zase těmto s[irotkům] na statku Martina Bazalky odvedena po Martinovi sirotku zběhlým. Ten jak jim jíti [má], při tom statku správu vzíti můžeš. Act[um] 1598.
Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Pavla Konečného za statek ut s[upr]a 20 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její do Rosic 5 zl.
Též přijato od Václava Zemana za víno 4 zl.
Též přijato od něho za lonský rok 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Pavla Konečného za statek 20 zl.
Z toho dáno Zuzaně do Rosic ostatek spravedlnosti podli smlouvy 5 zl. A tak spravedlnost svou vyzdvihla.
Johance dáno na hojení a na stravu Grošíčce 12 zl.
f 74a
Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Zemana za víno 2 zl.
Od Pavla Konečného za mlejn a statek napřed psaný přijato 10 zl.
Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého z poručení J.M. Paní dáno Johance na díl její od hojení na nohu 2 zl.
Od Pavla Konečného přijato za mlejn 5 zl. Z toho dáno Johance od hojení na nohu 3 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Zemana za víno, lonské a letoší za víno 4 zl.
Od Pavla Konečného též od něho přijato za statek jemu prodaný 20 zl.
Johance dáno na díl její peněz hotových od hojení jí i na stravu 6 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Pavla Konečného za grunt a statek 20 zl.
Od Václava Zemana za víno na dluh 4 zl.
Z toho půjčeno Václavovi Zemanovi 2 zl, maje oplatiti, jak víno prodá nebo vyšenkuje.

Našla se cedulka v penězích u Pavla písaře sirotčího vlastní rukou psaná, že jest půjčeno [od] těchto sirotků peněz hotových Zachariášovi Tichýmu 10 zl, kteréž měl oplatiti o posudku letha 1598. Rukojmě za to Jan Mackových a Jan Václava Ratisky.
Letha 1605 za fojta Šimka Klučova z poručení J.M. pánů poručníků vypůjčeno [od] těchto si[rotků] peněz hotových na zaplacení dluhu o s[vaté]m Jiří 30 zl. Takové peníze mají zase oplaceny bejti z důchodův panských, když toho potřebovati budou.
Což ještě Václav Zeman jinak Petrášů za víno těmto si[rotkům] dopláceti zůstával, totiž 16 zl, ty se od letha 1608 z gruntu 5 Pavla Krchňavé[ho] platiti mají podli zápisu při témž gruntě.
Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Pavla Krchňavého na dluh za víno dle odvodu 1 zl 15 gr.
Od Pavla Konečného přijato za mlejn 8 zl.
f 74b
Letha 1609 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Pavla Konečného za grunt a mlejn 5 zl.
Od Pavla Krchňavého za g[runt] přijato 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Pavla Konečného za mlejn 12 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Masařova přijato od Václava Matoušova za grunt za rok 1610 3 zl.
Od Pavla Konečného za mlejn přijato 10 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od něho za g[runt] 2 zl.
Od Pavla Konečnýho za mlejn přijato 7 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a z poručení J.M. Páně vydáno na díl jeho, totiž Janovi, a posláno do Boleslavi 22 zl.
Od Václava Matoušového za grunt přijato 2 zl.
Od Pavla Konečnýho přijato za mlejn 9 zl 15 gr.
Letha Páně 1614 za fojta Thomáše Holého přijato od Václava Matoušového za g[runt] 2 zl.
Též od Pavla Konečnýho za grunt přijato i za mlejn 10 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Václava Matoušového peněz za grunt 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Pavla Konečného 10 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Václava Matoušového posledních peněz 2 zl.
Od Pavla Konečného za mlejn přijato 10 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Pavla Konečného přijato za mlejn peněz ročních 10 zl.

Jakož se při tomto statku nacházelo, že n[ebožtíku] Zachariášovi Tichýmu půjčeno bylo 10 zl a těch až posavad neoplatil, protož Matěj Tichý, bratr vlastní neboštíka Zachariáše, podvolil se takový dluh 10 zl zaplatiti takto: letha 1618 při posudcích 5 zl a letha 1619 tolikéž při posudcích 5 zl dáti má.
Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Pavla Konečného za mlejn přijato peněz ročních 10 zl.
Ty jsou vydané Janovi, který jest na učení v Boleslavi.
f 75a
Letha páně 1623 za fojta Pavla Krchňavého vyhledalo se, co těmto sirotkům každému na díl jeho náleží a na čem:

Janovi po otci na jeho díl přišlo 141 zl 18 gr 6 ½ den.
Po Thobiášovi, bratru jeho zemřelém, nápadu 70 zl 24 gr
3 den.
Po Johance zemřelé sestře jeho nápadu 65 zl 9 gr 3 den.
Summa toho, což jemu náleží 277 zl 21 gr 5 ½ den.
Na to jemu vydáno 32 zl, zůstává se jemu dodati 245 zl
21 gr 5 ½ den.

Pavlovi, sirotku od nepřátel zajatému, náleží po otci dílu a po Thobiášovi bratru a Johance sestře jeho zemřelé tím spůsobem jako Janovi summy 277 zl 21 gr 5 ½ den.

Ta spravedlnost jejich na těcjto věcech jim náleží:
Peněz vyšlých, kteréž za Jeho [Mil]ostí Pánem na dluhu jsou, 206 zl.
Na mlejně petrovským, který prodán jest Matějovi Prosenskýmu jinak Mazači, placením po 10 zl náleží summy
195 zl 26 gr ½ den.
Z statku Matěje Tichýho vyplatiti se má 10 zl.
Na půl achteli vinoh[radu] v hoře Svárově, který jest prodán Martinovi Haluzovi, placením po 3 zl – 50 zl.
Na půl achteli vinoh[radu] v hoře Svárově, který jest prodán Matějovi Kyjovskýmu, placením po 3 zl - 50 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato závdanku za vinoh[rad] v Svárově od Martina Haluze 2 zl.
Též od Matěje Kyjovského závdanku za vinoh[rad] v Svárově
2 zl.
Ty 4 zl vydány jsou Janovi na díl jeho.